3.3. Методичні рекомендації щодо проходженняпедагогічноїпрактики (методика навчання української мови)

магниевый скраб beletage

Після ознайомлення із завданнями педагогічної практикита методикою майбутньої роботи, із загальними вимогами, про-грамними й індивідуальними завданнями практики кожен зістудентів-практикантів складає індивідуальний план за такимирозділами: навчальна робота, методична робота, виховна роботата робота з батьками. До індивідуального плану заносяться кон-кретизовані основні положення програми з визначенням конкре-тного терміну їх реалізації, а також залишається місце для по-значок про виконання кожного з пунктів плану. Індивідуальнийплан завіряється керівником і куратором практики з базовоїустанови.

Окрім індивідуального плану студент має вести щоден-ник педагогічної практики. Щоденник студента - це основнийдокумент, який відбиває не лише зміст проведеної студентомроботи в школі, а й її результати:

щоденник стимулює студента до більш організованої та про-думаної роботи під час практики, що сприяє виробленню нави-чок самоконтролю роботи;

щоденник дає уявлення керівникові про те, як студент вивчаєсвій клас, окремих учнів, як спостерігає й аналізує їх поведінку,роботу, які уроки відвідує, до яких висновків доходить, яку до-помогу отримує від учителя, класного керівника, методиста;

щоденник відбиває рівень підготовки студента до навчальноїта виховної роботи з класом, рівень його загальної культури,ставлення до практики, недоліки кафедри у підготовці студентівдо педагогічної практики.

Зміст практики студент фіксує у щоденнику, вказуючихарактер і конкретні обсяги виконаної роботи за день. У щоден-нику записуються загальні відомості змісту практики:

відомості про школу, характеристика класу;

розклад занять у закріпленому за ним класі;

індивідуальний план практики, календарний план і графіквідвідування та проведення пробних і залікових уроків;

підготовча робота до педагогічної практики (лекції, семіна-ри, інструктаж, консультації в університеті та самостійна роботастудентів);

підготовка до пробного уроку (консультації методиста, ви-кладача, труднощі та їх подолання, стан готовності до уроку,враження від проведеного уроку, самоаналіз і самооцінка);

спостереження уроків. По кожному уроку необхідно робитинотатки про найважливіші результати, які характеризують особ-ливості уроку;

спостереження за позакласною та виховною роботою усьогонавчального закладу, учнівського самоврядування;

участь у методичній роботі (педрада, методоб'єднання);

спостереження за класом й окремими учнями з метою скла-дання психолого-педагогічної характеристики;

аналіз роботи, проведеної за особистою ініціативою та її ре-зультати;

аналіз роботи з вивчення шкільної документації (календар-ний план викладача, план роботи предметного гуртка тощо);

зауваження щодо організації та проведення педагогічноїпрактики.

У щоденнику записується вся інструктивна інформація,отримана практикантом за час практики; результати його дослі-дницької діяльності та виконання індивідуальних завдань. Напідставі виконання індивідуального плану та записів у щоден-нику студент складає звіт про виконання практики.