3.4. Форми та методи контролюпроходження педагогічної практики

магниевый скраб beletage

Студенти зобов'язані виконувати установлений на базіпрактики режим праці. Контроль за початком і закінченням ро-боти покладається на старост груп і відповідальних осіб базипрактики. Основною формою контролю за діяльністю студентів-практикантів є самоконтроль у вигляді систематичного веденнящоденника практики та чіткого дотримання виконання індивіду-ального плану.

Щотижневою формою контролю є перевірка керівникомпрактики щоденників студентів й ознайомлення з усіма опрацьо-ваними матеріалами. Підсумкова звітність має на меті узагаль-нення результатів, отриманих за термін проходження практики.

Важливою формою підсумкового контролю за проходжен-ням студентами педагогічної практики є конференція, що про-водиться по закінченню практики. З кожної групи рекоменду-ються студенти для виступу на підсумковій конференції. Темавиступу визначається з урахуванням специфіки навчально-виховного процесу певної школи. У виступі аналізуються пози-тивні та негативні сторони практики, цікаві знахідки передовогодосвіду педагогічного колективу школи, звертається увага назабезпечення уроків роздавальним, ілюстративним матеріалом,на впровадження інноваційних методів проведення уроків, ви-ховних заходів учителями, студентами-практикантами.

Особлива увагу звертається на труднощі, які відчули сту-денти під час підготовки і проведення уроків з певних дисцип-лін. Це допоможе методистам, керівникам практики врахуватита винести проблемні питання на спеціальне опрацювання підчас аудиторних занять.