3.5. Вимоги до звіту студента пропроходження педагогічної практики

магниевый скраб beletage

У звіті студент у систематичному вигляді описує роботу,що особисто виконана. Студентський звіт не повинен бути до-слівним переписуванням матеріалів без практичного застосу-вання, а також цитуванням літературних джерел, він визначаєосновні види робіт, виконані під час практики та їх опис. Звітзавіряється керівником бази практики та керівником практикивід вузу, складається за відповідною схемою (див. додаток Л).До звіту студент-практикант додає:

щоденник педпрактики;

характеристику студента-практиканта з оцінкою вчителя,підписану та завірену директором школи;

довідку з бази педагогічної практики із зазначенням термінупроходження практики та оцінкою керівника бази;

плани-конспекти залікових уроків, підписані вчителем абометодистом (див. додатки М, Н);

аналіз відвіданих уроків зі спеціальності;

психолого-педагогічну характеристику на учня, учнівськийколектив;

по дві розробки та аналіз проведених позакласних заходів(див. додатки П, Р);

сценарій проведених класних (батьківських) зборів, йогоаналіз;

наочність, дидактичний матеріал, виготовлені до заліковихуроків (не менше 5 зразків).

Аналіз звітних документів практиканта дозволяє методис-там, керівникам практики зробити висновки про якість роботи,рівень підготовленості студента-філолога до майбутньої навча-льно-виховної роботи в школі, ставлення до обраної професії.

За наявності переліченої звітності, а також на підставі особи-стої оцінки методистом виявляється загальна оцінка за педагогі-чну практику, яка заноситься до відомості та залікової книжкистудента.

Педагогічна практика студента оцінюється за такими пара-метрами:

індивідуальні завдання;

знання шкільної програми;

оцінка за уроки;

аналіз уроків;

позакласна робота за фахом;

методичні знання, уміння та навички;

оцінка за класне керівництво;

оцінка з виховних захід;

аналіз виховного заходу;

ведення документації;

підсумкова оцінка;

залікова оцінка.

Зброшурований і переплетений по формату А4 звіт з ви-робничої практики після захисту з відповідними підписами пе-редається до особової справи студента у відділ кадрів.Структура та зміст звіту з педагогічної практики

Титульний аркуш звіту (див. додаток Л).

Вступ, у якому коротко розкривається роль, місце та метапроведеної практики в системі професійної підготовки вчителяукраїнської мови (основні принципи організації практики, осно-вні завдання практики; визначення професійних умінь і навичок,які повинні формуватися і вдосконалюватися під час практики).

Основна частина містить підрозділи з навчальної, виховної,методичної та науково-дослідної роботи відповідно до конкрет-них завдань програми практики зі спеціальності і педагогіки.

Зразки плану-конспекту проведеного залікового уроку (див.додаток Н), плану-конспекту проведеного позакласного й вихо-вного заходів (див. додаток Р).

Висновки: які знання, вміння та навички здобуті у процесіпроходження практики, пропозиції щодо удосконалення органі-зації практики.

Додатки: щоденник практиканта з розділами: «Індивідуаль-ний план практики студента», з оцінками роботи, «Залікові уро-ки та виховні заходи» з оцінками; відгук керівника практики відбази практики, відгук керівника практики від кафедри.