3.7 Критерії оцінювання знань, умінь і навичокстудентів-практикантів

магниевый скраб beletage

Методист, керівник педагогічної практики керується та-кими критеріями оцінки навчальної та позакласної роботи сту-дентів-практикантів.

Оцінка «відмінно» (А/90-100 балів) ставиться, якщо уро-ки та позакласні заходи було проведено на високому науковомуй організаційно-методичному рівнях, студентом обґрунтовановисувалися, ефективно вирішувалися навчально-виховні завдан-ня, раціонально застосовувалися різноманітні методи навчаннята прийоми активізації школярів із врахуванням їх вікових особ-ливостей та індивідуальних відмінностей, підтримувалася дис-ципліна; якщо студент виявив знання психолого-педагогічні те-орії та творчу самостійність у доборі навчального тадидактичного матеріалу в процесі побудови й аналізу занять. Дотого ж:

повністю реалізовано виховний, освітній, розвивальний по-тенціал уроку;

методичні прийоми відповідають умовам навчання та поста-вленим цілям;

правильно встановлено послідовність і співвідношення тре-нувальних, мовленнєвих вправ;

практикант дає чіткі та методично грамотні установки на ви-конання учнями мовленнєвих дій;

правильно розподіляє час уроку;

студент практично не робить помилок, помічає помилки уч-нів і вчасно, коректно їх виправляє;

практикант використовує різні способи активізації учнів науроці з урахуванням їх вікових особливостей і здійснює індиві-дуальний підхід до учнів;

студент уміє викликати інтерес учнів до виучуваного матері-алу;

грамотно використовує наочність, ТЗН, як наявні, так і само-стійно виготовлені;

епізодично користується конспектом і протягом уроку можескоригувати свою діяльність.

Оцінка «добре» (В/82-90; С/75-81) ставиться, якщо студентнавчальні та позакласні заходи провів на достатньому науково-му та методичному рівнях, успішно вирішував навчальні та ви-ховні завдання, однак недостатньо ефективно використовувавокремі методичні прийоми активізації учнів; якщо студент ви-явив знання психолого-педагогічної теорії у доборі навчальногота дидактичного матеріалів, але припускався незначних помилоку побудові та проведенні занять:

не до кінця реалізовано виховний, освітній, розвивальнийпотенціал уроку;

методичні прийоми раціональні, відповідають умовам на-вчання та поставленим цілям;

в основному правильно встановлено послідовність і спів-відношення тренувальних, мовленнєвих вправ;

практикант іноді робить несуттєві мовні помилки, які самвиправляє, а також помічає та виправляє більшість помилок уч-нів;

практикант володіє різними способами активізації учнів науроці, але не завжди здійснює індивідуальний підхід до них;

студент уміє викликати інтерес учнів до більшості видівроботи, що проводяться на уроці;

використовує наявні та самостійно виготовлені наочні по-сібники, але методика їх використання не завжди раціональна:

епізодично користується конспектом уроку, в деяких випа-дках може скоригувати свою заплановану діяльність.

Оцінка «задовільно» (Д/67-74; Е/60-66) ставиться якщостудент у реалізації навчально-виховних завдань помилявся, не-достатньо ефективно застосовував психолого-педагогічну теорію,методи та прийоми навчання, недостатньо активізував пізнаваль-ну діяльність школярів, не завжди був спроможний встановитиконтакт з ними, під час аналізу занять не виявляв чи не розумівсутності та причин своїх помилок і недоліків. До того ж:

не до кінця реалізовано виховний, освітній, розвивальнийпотенціал уроку;

методичні прийоми не завжди відповідають меті;

мають місце порушення послідовності вправ і співвідно-шення тренувальних, мовленнєвих вправ;

студент часто допускається мовних і мовленнєвих поми-лок, не помічає в багатьох випадках помилок учнів;

недостатньо володіє способами активізації учнів на уроці,не здійснює індивідуальний підхід до них;

уміє викликати інтерес до деяких видів роботи на уроці;

студент мало та не завжди раціонально використовує наоч-ні посібники, не виготовляє їх самостійно;

студент постійно користується конспектом і не може ско-ригувати свою діяльність протягом уроку.

Оцінка «незадовільно» (FX/35-59; F/1-34) ставиться, як-що на уроці не було досягнуто навчально-виховної мети, допу-щено серйозні помилки під час викладу навчального матеріалу,не забезпечувалася дисципліна наочністю; якщо студент виявивповерхові знання психолого-педагогічної теорії та некритичноставиться до своєї роботи. Студенту пропонується пройти по-вторний курс навчання.