3.8. Особливості організації педагогічної практики студен-тів-філологів заочної форми навчання

магниевый скраб beletage

У залежності від педагогічного досвіду та характеру ро-боти, яку виконують студенти-заочники, їх можна умовно поді-лити на три групи.

Перша група - студенти-заочники, які працюють за фа-хом (учителем української мови та літератури). Студенти зазна-ченої групи подають груповому керівникові педагогічної прак-тики такі документи: характеристику з місця роботи; довідкупро те, що дійсно працюють вчителями української мови та лі-тератури.

Друга група - студенти-заочники, які працюють у школі,але не з фахом, тобто викладають інші шкільні предмети. Сту-денти цієї групи отримують завдання для проходження частинипедагогічної практики, а саме тієї, що не відповідає професійнійдіяльності.

Третя група - студенти-заочники, які не працюють у за-кладах освіти вчителями. Такі студенти зобов'язані виконуватиповну програму педагогічної практики.

Усі студенти-заочники складають звіт з двох педагогіч-них практик: на 4-5 курсах. Для атестації студенти заочної фор-ми навчання мають подати на кафедри, за якими закріпленопроведення педагогічної практики, документи, на основі якихздійснюється оцінювання їхньої практичної підготовки (оцінказаноситься до залікової відомості, залікової книжки).

Студенти-заочники першої групи подають таку докумен-тацію:

календарно-тематичний план проведення навчальних занятьу поточному навчальному році, завірений директором освітньо-го закладу;

плани-конспекти проведених уроків з фахових дисциплін;

характеристику на вчителя, завірену директором освітньогозакладу;

копію трудової книжки (або довідку з місця роботи).

Студенти-заочники другої та третьої груп проходятьпрактику в освітніх закладах за місцем проживання. Ці категоріїстудентів готують таку звітну документацію:

індивідуальний план роботи;

щоденник психолого-педагогічних спостережень;

плани-конспекти залікових уроків з фахових дисциплін;

психолого-педагогічну характеристику на учня (студенти 4курсу), на учнівський колектив (студенти 5 курсу);

розробку виховного заходу;

звіт за педагогічну практику;

характеристику на студента-практиканта з оцінкою та підпи-сом заступника директора з навчальної роботи, завірену дирек-тором освітнього закладу.