3.9. Методичні поради щодо підготовкита проведення уроків української мови

Основним підходом до впровадження системи навчання івиховання у сучасній школі залишається класно-урочна система,за якої провідною формою організації навчально-виховної робо-ти є урок. У дидактиці під уроком розуміють основну одиницюосвітнього процесу, чітко обмежену часом, планом роботи таскладом учнів (класом). Стосовно процесу навчання урок вико-нує інтегруючу роль, оскільки відображає та поєднує такі йогокомпоненти: мету, зміст, методи, засоби навчання, взаємодіювчителя та учнів.

Методисти сучасним уроком вважають таку форму на-вчання, яка своїми цілями (освітньою, розвивальною, виховною),змістом, структурою та методами проведення відповідає най-новішим вимогам теорії, практики навчання у школі та є ефе-ктивною.

Сьогодні згідно з вимогами Державних стандартів базо-вої та повної середньої освіти учнів необхідно змінювати тра-диційні можливості уроку, посилювати його місткість,підвищувати рівень індивідуалізації навчання і самостійної ро-боти учнів, розвивати їх творчу активність. Основними завдан-нями сучасного уроку є:

відповідність навчального матеріалу з української мовивимогам науковості, оптимальності, єдності навчання і вихован-ня, зв'язку з життям;

реалізація комплексної мети уроку: навчальної, виховної тарозвивальної;

урахування вікових особливостей учнів та їх пізнавальнихможливостей, інтересів і запитів;

реалізація інноваційних технологій сучасного уроку;

інтегральність уроку (використання міжпредметнихзв'язків);

цілеспрямованість і копітка робота над пізнавальними за-вданнями та запитаннями, що виникають у результаті створенняпроблемних ситуацій;

практична спрямованість уроку - всебічний мовленнєвийрозвиток учнів.

У працях сучасних методистів сформульовано основнівимоги до уроків мови, що орієнтують учителя на те, щоб коженйого урок сприяв розвиткові пізнавальних інтересів учнів, фор-муванню навичок самостійного здобуття знань, вихованню лю-бові до праці.

Вимоги до сучасного уроку:

відповідне теоретичне підґрунтя має визначати науковий рі-вень змісту уроку;

за умови належного наукового рівня забезпечувати оптима-льність змісту уроку;

урок має бути містким, але не перевантаженим, оскільки по-рушення цієї умови спонукає учнів до механічного за-пам'ятовування матеріалу, послаблення інтересу, затримки зага-льного розвитку;

слід урізноманітнювати організаційні форми уроків мови,вдосконалювати їхню структуру, раціонально використовуватичас;

урізноманітнювати види робіт, методи та прийоми навчанняі викладання, організаційні форми уроку, широко поєднуватиіндивідуальні, групові та фронтальні форми роботи;

добирати суб'єктивно значущу для учнів інформацію, текстихудожніх творів і різноманітні мовленнєві зразки для насліду-вання;

забезпечувати інтенсивну мовленнєву практику учнів, цілес-прямовану та систематичну роботу над розвитком зв'язного мо-влення;

постійно активізувати учнів (максимальне включення до різ-них видів діяльності) і розвивати їхню самостійність, ініціати-вність;

ураховувати навчально-виховні можливості уроку, передба-чати, щоб зміст сприяв вихованню (національному, розумовому,моральному, естетичному) особистості учня;

виховувати в учнів стійкий інтерес до вивчення українськоїмови;

постійно збуджувати позитивне емоційне ставлення до на-вчання, стимулювати інтелект, естетичні потреби школяра;

дбати про високу педагогічну культуру вчителя-словесника,його постійне духовне збагачення, ідейно-моральне зростання.

Специфічні вимоги до уроків української мови:

дбаючи про науковість змісту уроку, варто користуватисялише достовірними відомостями, в яких відсутня розбіжність упоглядах вчених-мовознавців;

у забезпеченні наукового рівня змісту уроку та піднесенні ін-тересу учнів до предмета варто ознайомлювати їх не тільки з тео-рією української мови, а й з деякими питаннями мовознавства;

не варто надмірно захоплюватися теорією, необхідно дбатипро економне розкриття теми, щоб мати час на практичне засво-єння матеріалу;

оптимальне наповнення змісту уроку мови значною міроюдосягається через вивчення мовного матеріалу укрупненими,логічно завершеними частинами із використанням узагальнюю-чих таблиць, схем тощо;

важливо виділяти з широкого кола відомостей найбільш істот-не, головне, узагальнювати та систематизувати вивчене на основіпевного теоретичного положення, мовного поняття або правила;

важливе місце у змісті уроку посідає цілеспрямована, систе-матична та копітка робота над пізнавальними завданнями, запи-таннями;

попередньо орієнтувати учнів на важливість матеріалу, якийвивчається для мовленнєвої практики;

органічно та раціонально поєднувати на уроці роботу надзасвоєнням відомостей з фонетики, лексики, словотвору, грама-тики, орфографії і пунктуації з розвитком усного та писемногомовлення;

необхідно, щоб мовний матеріал, практичні завдання і впра-ви сприяли вихованню особистості учня, розкривали суть мовияк суспільного явища, її комунікативні функції, закономірностірозвитку.

Типи уроків з української мови

Уроки української мови методисти орієнтовно поділяютьна дві основні групи. Перша група - аспектні уроки українськоїмови - уроки пов'язані з вивченням окремих аспектів мови. Го-ловна мета їх - на основі засвоєння теоретичних відомостей змови формувати та розвивати в учнів частково-мовленнєві, абопервинні уміння, навички, а саме: орфоепічні, лексичні, слово-твірні, правописні - орфографічні та пунктуаційні. На такихуроках переважають вправи, підпорядковані вивченню окремиходиниць мови: звуків, морфем, слів, словосполучень, речень.

Друга група - уроки розвитку зв 'язного мовлення - уро-ки, які проводяться з метою формування та розвитку в учнів ко-мунікативних (вторинних) умінь і навичок.

Існує багато класифікацій аспектних уроків. Найбільшприйнятою для сучасної практики навчання української мови у5-9 класах вважаємо класифікацію, запропоновану О.Бєляєвим,що виходить з основної дидактичної (навчальної) мети. У відпо-відності з цим виділяються:

уроки вивчення нового матеріалу, або засвоєння нових знань;

уроки формування умінь і навичок;

уроки перевірки й обліку якості знань, умінь і навичок;

уроки аналізу контрольних робіт;

уроки узагальнення і систематизації вивченого;

уроки повторення ок