1.1. Пояснювальна записка

магниевый скраб beletage

Навчальна дисципліна «Методика навчання українськоїмови» належить до циклу професійно орієнтованих. Мета дис-ципліни - озброїти майбутнього вчителя української мови нетільки теорією цією науки, а й найефективнішими формами ор-ганізації навчального процесу, найдоцільнішими методами таприйомами навчання учнів на сучасному етапі розвитку загаль-ноосвітніх закладів (з українською та російською мовами на-вчання).

Курс розраховано на 144 години (4 кредити), з яких 64 го-дини відводиться на аудиторну (28 год. лекційних, 10 год. прак-тичних, 26 год. лабораторних) і 80 годин на самостійну роботу.

Завдання вивчення дисципліни:

підготовка майбутніх вчителів до педагогічної діяльностів умовах реформування сучасної школи, реалізації концепціймовної освіти в Україні;

формування у майбутніх вчителів національно свідо-мого ставлення до української мови як рідної і державної,розуміння її значення як предмета шкільного навчання тазасобу вивчення інших предметів;

забезпечення засвоєння студентами системи теоретичнихзнань і професійних умінь, які допоможуть їм формувати в учнівмовну та мовленнєву компетенції, виховувати свідомих грома-дян України;

навчання співвідносити теоретичні знання з практични-ми потребами сучасної школи, втілювати нові методичні ідеї упрактику вивчення предмета, застосовувати педагогічні іннова-ції;

розвиток у студентів пізнавальних інтересів, прагнення, доудосконалення своєї професійної підготовки, уміння працювати знавчально-методичною літературою;

формування в майбутніх учителів-словесників дослідни-цьких навичок, розвитку уміння здійснювати самостійні науковіпошуки й експериментальні дослідження.

-формування у студентів професійно-методичнихвмінь.

Методичним орієнтиром у підготовці програми стали до-слідження професора М.І.Пентилюк, викладені в «Методиці на-вчання української мови» (К., 2005). На її думку, зв'язки з ін-шими предметами пронизують усі види та форми навчальноїдіяльності, є органічною частиною всього навчального процесута забезпечують систематичність у засвоєнні знань, умінь і на-вичок.

У теоретичному курсі передбачено висвітлення: загальнихпитань методики навчання української мови в середній загальноос-вітній школі (методика української мови як наука і як навчальнадисципліна; завдання, зміст, принципи, методи, прийоми навчан-ня мови; типологія уроків); методики вивчення стилістики й еле-ментів риторики, найважливіших проблем методичної науки (ін-дивідуалізація та диференціація навчання мови, проблемне йінтегроване навчання, блокове компонування програмовогоматеріалу з мови, комп'ютеризоване навчання мови, різномані-тні типи уроків і форми проведення занять: аспектні уроки, урокиз розвитку зв'язного мовлення, нестандартні уроки тощо).

Теоретичний матеріал охоплює вузлові питання, пов'язані знавчанням української мови в національних школах: зміст іпринципи побудови навчання мови, системний підхід до органі-зації навчання, основні аспекти розвитку мовлення учнів, осо-бливості роботи над текстом тощо.

Належна увага приділяється аналізу чинних програм, підруч-ників, психологічних основ і загальнодидактичних принципів на-вчання мови. Загально дидактичні та методичні принципи розкри-ваються в їх конкретному застосуванні до вивчення української мовияк до рідної і як другої.

Опрацьовуючи мовленнєвознавчі розділи (лінгвістика текс-ту, стилістика, риторика), присвячені методиці навчання україн-ської мови в загальноосвітніх школах насамперед розкриваєтьсязначення їх вивчення в конкретному класі, визначається його мі-сце та завдання, а потім розкривається суть методів і прийомівтеоретичного та практичного вивчення кожного розділу й підроз-ділу, певної теми.

На практичних заняттях студенти знайомляться з основноюметодичною літературою - посібниками з окремих розділівпрограми, проблемами, що висвітлюються на сторінках методи-чних часописів.

З актуальних проблем лінгводидактики студенти можуть го-тувати реферати і виступати з повідомленнями. Це стосується на-самперед тем, що виносяться на самостійне опрацювання, а по-тім обговорюються у формі колоквіумів, конференцій, дискусійтощо.

Лабораторні заняття передбачають участь студентів у педа-гогічному процесі. Мета цих занять - ознайомлення з різнимивидами діяльності вчителя-словесника. У ході лабораторних за-нять вони спостерігають за навчальним процесом, вчаться аналі-зувати відвідані уроки та позакласну роботу з української мови,знайомляться з плануванням, складають плани-конспекти різнихтипів уроків, розробляють тренувальні завдання і вправи, визна-чають їх ефективність для формування мовленнєвих і правопис-них навичок, готують дидактичний матеріал відповідноговиховного спрямування. Частина лабораторних занять підготов-чого характеру проводиться в аудиторії, решта - безпосередньо ушколі.

Під час педагогічної практики студенти вчаться перевірятиписьмові роботи учнів, оцінювати їх, обліковувати та класифі-кувати помилки, працювати над їх попередженням і виправ-ленням.

Написання курсових робіт з методики привчає студентів доглибшого самостійного вивчення певної методичної теми, прове-дення експериментальної роботи. Бажано, щоб поставлені в курсо-вій роботі завдання розв'язувалися на матеріалах шкільної практи-ки з використанням доступних для студента методів дослідження -методичних спостережень, вивчення досвіду роботи тощо.

Перелік дисциплін з визначенням розділів (тем),засвоєння яких необхідне студентам для вивчення ме-тодики навчання української мови

Філософія. Забезпечує методологічні основи шкільногокурсу української мови з методикою викладання, зокрема дляметодики є важливим такі положення філософської науки:

зв'язок мови та свідомості, мови та мислення;

філософська теорія пізнання, згідно з якою шлях до істи-ни проходить етапи чуттєвого та раціонального пізнання й заве-ршується на практиці.

Лінгвістика. Використовуються дані мовознавчих наук(фонетики, фонології, графіки, орфографії, лексикології, морфо-логії, синтаксису тощо).

Психологія (загальна психологія, вікова психологія, педа-гогічна психологія, психологія мовлення, психологія спілкуван-ня тощо):

закономірності психічної діяльності людини, що є осно-вою розуміння тих психічних процесів, які відбуваються під часоволодіння мовленням;

формування психічних процесів пам'яті, уяви, почуттів іпсихічних якостей особистості; вікові особливості учнів;

розвиток психіки людини у процесі виховання та навчан-ня; проблеми управління засвоєнням знань, формуванням вміньі навичок; психологічні фактори, що зумовлюють успішністьнавчання, стосунки між учнем і вчителем, індивідуально-психологічні характеристики школярів; мотивація діяльностіучнів у процесі оволодіння мовленнєвою діяльністю;

процес володіння та оволодіння мовленням, взаємо-зв'язок зовнішнього та внутрішнього мовлення, якості вербаль-ної пам'яті, закономірності усного й писемного мовлення;

види і засоби спілкування.Дидактика:

використання дидактичних принципів у методиці на-вчання української мови;

використання методів, прийомів і засобів навчання;

організація активної діяльності учнів у засвоєнні нових знаньй оволодінні вміннями, управління навчально-виховним процесом,стимулювання активності учнів, залучення школярів до плануваннясвоєї навчальної діяльності, саморегулювання навчання.

1.2. Розподіл навчального часу за модулями

 

 

кількість годин

моду-ля в Vсеме-стрі

Назва модуля

Лекції

Практ.роб.

Лаб.роб

Самост.робота

Заліковий кредит 1. Загальні пи-

8

4

6

22

тання методики навчання україн-

 

 

 

 

 

ської мови

 

 

 

 

ЗМ

Організація навчального

 

 

 

 

1.1.

процесу з методики україн-ської мови. Особливості ор-ганізації занять з українськоїмови в загальноосвітніх на-вчальних закладах.

4

2

2

12

 

ТІ. Методика навчання

 

 

 

 

 

української мови як наука інавчальна дисципліна.

2

 

 

4

 

Т2. Українська мова як навча-льний предмет у школі. Крос-

2

2

 

4

 

культурне навчання українсь-

 

 

 

 

 

кої мови учнів-полілінгвів.

 

 

 

 

 

ТЗ. Програми та підручники

 

 

2

4

 

з української мови.

 

 

 

 

ЗМ1.2.

Технологія навчання україн-ської мови в загальноосвіт-ніх навчальних закладах.

4

2

4

10

 

ТІ. Методи і прийоми на-вчання української мови. За-соби активізації навчальноїдіяльності на уроках україн-ської мови.

2

2

 

4

 

Т2. Типи уроків українськоїмови, їх структура та ме-тодика проведення.

2

 

2

4

 

Т 3. Упровадження іннова-ційних технологій на урокахмови

 

 

2

2

Заліковий кредит 2. Мовленнєвоз-

8

-

8

24

навчі дисципліни як лінгвістичнаоснова розвитку мовлення учнів

 

 

 

 

ЗМ2.1.

Лінгвістика тексту в шкіль-ному курсі української мови.

2

 

4

16

 

ТІ.Навчання української мовита мовлення на основі тексту.

2

 

2

8

 

Т2. Методика аналізу тексту

 

 

2

8

 

на уроках української мови.

 

 

 

 

ЗМ2.2.

Стилістика та риторика уформуванні комунікативноїособистості.

6

 

4

8

 

ТІ. Функціонально-

2

 

 

4

 

стилістичний підхід до вивчен-ня мовних явищ. Наукові засадививчення стилістики у школі.

 

 

 

 

 

Т2. Методика ознайомлення

2

 

2

4

 

учнів із стилями мовлення,формування стилістичнихумінь і навичок.

 

 

 

 

 

ТЗ. Елементи риторики в 5-9

2

 

2

 

 

класах та методика їх опра-

 

 

 

 

 

цювання.

 

 

 

 

Заліковий кредит 3. Методика роз-

8

4

8

22

витку мовлення учнів у загально-

 

 

 

 

освітніх навчальних закладах

 

 

 

 

ЗМ

Розвиток усного мовлення

4

2

2

10

3.1.

учнів на уроках українськоїмови.

 

 

 

 

 

ТІ. Види і зміст роботи з

2

2

 

4

 

розвитку зв'язного усного

 

 

 

 

 

мовлення та його місце в си-

 

 

 

 

 

стемі мовної підготовки уч-

 

 

 

 

 

нів.

 

 

 

 

 

Т2. Методика розвитку на-

2

 

2

6

 

вичок зв язного усного літе-

 

 

 

 

 

ратурного мовлення.

 

 

 

 

ЗМ

Розвиток писемного мовлен-

4

2

6

12

3.2.

ня учнів на уроках українсь-кої мови.

 

 

 

 

 

ТІ. Основні напрями тапринципи роботи над

2

2

 

4

 

зв'язним писемним мовлен-

 

 

 

 

 

ням. Методика роботи над

 

 

 

 

 

писемним висловлюванням.

 

 

 

 

 

Т2. Написання переказів і

2

 

4

4

 

творів.

 

 

 

 

 

ТЗ. Шляхи попередження та

 

 

2

4

 

виправлення мовних і мов-

 

 

 

 

 

леннєвих помилок у письмо-

 

 

 

 

 

вих роботах учнів.

 

 

 

 

Заліковий кредит 4. Позакласна та

4

2

4

12

факультативна робота з українсь-

 

 

 

 

кої мови. Методична робота вчите-

 

 

 

 

 

ля-словесника

 

 

 

 

ЗМ

Позакласна робота та факу-

2

 

4

4

4.1.

льтативні заняття з українсь-кої мови

 

 

 

 

 

ТІ. Роль, місце та зміст по-

2

 

2

2

 

закласноїроботи з українсь-

 

 

 

 

 

кої мови у школах.

 

 

 

 

 

Т2. Факультативні та спеці-

 

 

2

2

 

альні курси з української мови.

 

 

 

 

ЗМ

Науково-дослідницька робо-

2

2

-

8

4.2.

та старшокласників.

 

 

 

 

 

ТІ. Наукова робота учнів, їїорганізаційно-педагогічнезабезпечення і підтримка.Науково-дослідницька робо-

2

 

 

4

 

та старшокласників.

 

 

 

 

 

Т2. Методична робота вчи-

 

2

 

4

 

теля-словесника.

 

 

 

 

 

Разом:

28

10

26

80

 

 

год.

год.

год

год.

1.3. Зміст лекційного курсу

1. Загальні питання методики навчання української мови взагальноосвітніх закладах

1.1. Методика української мови як науката навчальна дисципліна

Предмет і завдання курсу. Значення методики для органі-зації навчання української мови у школах з українською й росій-ською мовами навчання. Концепції мовної освіти та їх роль у їїстандартизації.

Зв'язок методики навчання української мови з суміжнимидисциплінами: філософією, мовознавством, педагогікою, пси-хологією, етнопедагогікою, етнопсихологією.

Системний підхід до вивчення мовних явищ і відтворенняйого в методиці навчання державної мови.

Передовий досвід і використання методичної спадщиниминулого, дані наукових досліджень у галузі методики навчаннямови, мовознавства, педагогіки, психології.

Методи наукового дослідження: вивчення літератури з ме-тодики навчання мови та суміжних дисциплін, спостереження занавчально-виховним процесом, вивчення й узагальнення пере-дового досвіду, педагогічний експеримент тощо. Застосуваннястатистичних методів обробки одержаних результатів.

Зміст і будова курсу методики навчання української мови.Короткий огляд історії розвитку методики навчання українськоїмови як рідної і як другої.