1.1. Пояснювальна записка

Навчальна дисципліна «Методика навчання українськоїмови» належить до циклу професійно орієнтованих. Мета дис-ципліни - озброїти майбутнього вчителя української мови нетільки теорією цією науки, а й найефективнішими формами ор-ганізації навчального процесу, найдоцільнішими методами таприйомами навчання учнів на сучасному етапі розвитку загаль-ноосвітніх закладів (з українською та російською мовами на-вчання).

Курс розраховано на 144 години (4 кредити), з яких 64 го-дини відводиться на аудиторну (28 год. лекційних, 10 год. прак-тичних, 26 год. лабораторних) і 80 годин на самостійну роботу.

Завдання вивчення дисципліни:

підготовка майбутніх вчителів до педагогічної діяльностів умовах реформування сучасної школи, реалізації концепціймовної освіти в Україні;

формування у майбутніх вчителів національно свідо-мого ставлення до української мови як рідної і державної,розуміння її значення як предмета шкільного навчання тазасобу вивчення інших предметів;

забезпечення засвоєння студентами системи теоретичнихзнань і професійних умінь, які допоможуть їм формувати в учнівмовну та мовленнєву компетенції, виховувати свідомих грома-дян України;

навчання співвідносити теоретичні знання з практични-ми потребами сучасної школи, втілювати нові методичні ідеї упрактику вивчення предмета, застосовувати педагогічні іннова-ції;

розвиток у студентів пізнавальних інтересів, прагнення, доудосконалення своєї професійної підготовки, уміння працювати знавчально-методичною літературою;

формування в майбутніх учителів-словесників дослідни-цьких навичок, розвитку уміння здійснювати самостійні науковіпошуки й експериментальні дослідження.

-формування у студентів професійно-методичнихвмінь.

Методичним орієнтиром у підготовці програми стали до-слідження професора М.І.Пентилюк, викладені в «Методиці на-вчання української мови» (К., 2005). На її думку, зв'язки з ін-шими предметами пронизують усі види та форми навчальноїдіяльності, є органічною частиною всього навчального процесута забезпечують систематичність у засвоєнні знань, умінь і на-вичок.

У теоретичному курсі передбачено висвітлення: загальнихпитань методики навчання української мови в середній загальноос-вітній школі (методика української мови як наука і як навчальнадисципліна; завдання, зміст, принципи, методи, прийоми навчан-ня мови; типологія уроків); методики вивчення стилістики й еле-ментів риторики, найважливіших проблем методичної науки (ін-дивідуалізація та диференціація навчання мови, проблемне йінтегроване навчання, блокове компонування програмовогоматеріалу з мови, комп'ютеризоване навчання мови, різномані-тні типи уроків і форми проведення занять: аспектні уроки, урокиз розвитку зв'язного мовлення, нестандартні уроки тощо).

Теоретичний матеріал охоплює вузлові питання, пов'язані знавчанням української мови в національних школах: зміст іпринципи побудови навчання мови, системний підхід до органі-зації навчання, основні аспекти розвитку мовлення учнів, осо-бливості роботи над текстом тощо.

Належна увага приділяється аналізу чинних програм, підруч-ників, психологічних основ і загальнодидактичних принципів на-вчання мови. Загально дидактичні та методичні принципи розкри-ваються в їх конкретному застосуванні до вивчення української мовияк до рідної і як другої.

Опрацьовуючи мовленнєвознавчі розділи (лінгвістика текс-ту, стилістика, риторика), присвячені методиці навчання україн-ської мови в загальноосвітніх школах насамперед розкриваєтьсязначення їх вивчення в конкретному класі, визначається його мі-сце та завдання, а потім розкривається суть методів і прийомівтеоретичного та практичного вивчення кожного розділу й підроз-ділу, певної теми.

На практичних заняттях студенти знайомляться з основноюметодичною літературою - посібниками з окремих розділівпрограми, проблемами, що висвітлюються на сторінках методи-чних часописів.

З актуальних проблем лінгводидактики студенти можуть го-тувати реферати і виступати з повідомленнями. Це стосується на-самперед тем, що виносяться на самостійне опрацювання, а по-тім обговорюються у формі колоквіумів, конференцій, дискусійтощо.

Лабораторні заняття передбачають участь студентів у педа-гогічному процесі. Мета цих занять - ознайомлення з різнимивидами діяльності вчителя-словесника. У ході лабораторних за-нять вони спостерігають за навчальним процесом, вчаться аналі-зувати відвідані уроки та позакласну роботу з української мови,знайомляться з плануванням, складають плани-конспекти різнихтипів уроків, розробляють тренувальні завдання і вправи, визна-чають їх ефективність для формування мовленнєвих і правопис-них навичок, готують дидактичний матеріал відповідноговиховного спрямування. Частина лабораторних занять підготов-чого характеру проводиться в аудиторії, решта - безпосередньо ушколі.

Під час педагогічної практики студенти вчаться перевірятиписьмові роботи учнів, оцінювати їх, обліковувати та класифі-кувати помилки, працювати над їх попередженням і виправ-ленням.

Написання курсових робіт з методики привчає студентів доглибшого самостійного вивчення певної методичної теми, прове-дення експериментальної роботи. Бажано, щоб поставлені в курсо-вій роботі завдання розв'язувалися на матеріалах шкільної практи-ки з використанням доступних для студента методів дослідження -методичних спостережень, вивчення досвіду роботи тощо.

Перелік дисциплін з визначенням розділів (тем),засвоєння яких необхідне студентам для вивчення ме-тодики навчання української мови

Філософія. Забезпечує методологічні основи шкільногокурсу української мови з методикою викладання, зокрема дляметодики є важливим такі положення філософської науки:

зв'язок мови та свідомості, мови та мислення;

філософська теорія пізнання, згідно з якою шлях до істи-ни проходить етапи чуттєвого та раціонального пізнання й заве-ршується на практиці.

Лінгвістика. Використовуються дані мовознавчих наук(фонетики, фонології, графіки, орфографії, лексикології, морфо-логії, синтаксису тощо).

Психологія (загальна психологія, вікова психологія, педа-гогічна психологія, психологія мовлення, психологія спілкуван-ня тощо):

закономірності психічної діяльності людини, що є осно-вою розуміння тих психічних процесів, які відбуваються під часоволодіння мовленням;

формування психічних процесів пам'яті, уяви, почуттів іпсихічних якостей особистості; вікові особливості учнів;

розвиток психіки людини у процесі виховання та навчан-ня; проблеми управління засвоєнням знань, формуванням вміньі навичок; психологічні фактори, що зумовлюють успішністьнавчання, стосунки між учнем і вчителем, індивідуально-психологічні характеристики школярів; мотивація діяльностіучнів у процесі оволодіння мовленнєвою діяльністю;

процес володіння та оволодіння мовленням, взаємо-зв'язок зовнішнього та внутрішнього мовлення, якості вербаль-ної пам'яті, закономірності усного й писемного мовлення;

види і засоби спілкування.Дидактика:

використання дидактичних принципів у методиці на-вчання української мови;