4.1. Курсова робота з методики навчання української мови яксамостійне навчально-наукове дослідження студента-філолога

магниевый скраб beletage

Курсова робота з методики навчання української мовисприяє поглибленому самостійному вивченню певної проблеми,виявляє нахили та наукові зацікавлення, виробляє у студентівуміння працювати з літературою, формує та вдосконалює дослі-дницькі навички, допомагає закріпити та практично використатизнання із певного кола суміжних наук.

Написання курсової роботи з методики навчання україн-ської мови є складним і відповідальним видом навчального за-няття, що вимагає від студентів-філологів ґрунтовних знань зпредмета, умінь критично оцінювати використані джерела, ви-вчати й узагальнювати досвід роботи вчителів, удосконалюватисвою педагогічну практику та здійснювати самостійні науковідослідження.

Виконання курсової роботи з методики навчання україн-ської мови передбачає досягнення одночасно як навчальної, так ідослідницької мети, оскільки автор роботи, з одного боку, пови-нен продемонструвати повноту засвоєння навчального матеріа-лу, широту ознайомлення з літературою з певної проблеми, а зіншого - виявити вміння аналізувати конкретні лінгводидактич-ні факти, узагальнювати їх і робити обґрунтовані та правильнівисновки. Отже, самостійна науково-дослідна робота покликанапоглибити знання студентів з лекційного курсу методики на-вчання української мови, сформувати такі уміння і навички:

Методологічні: здійснювати порівняльний аналіз дидактич-них систем, їх методологічних засад, знати зміст новітніх педа-гогічних технологій; критично оцінювати та переосмислюватитрадиційні підходи, методи, засоби навчання; застосовувати на-буті знання на лекційних, практичних, лабораторних заняттях зметодики навчання української мови.

Конструктивно-планувальні: створювати власні методичнірозробки занять; конструювати оптимальну систему занять;складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків за те-мою з урахуванням різних умов навчання та рівня підготовлено-сті учнів; визначати цілі та завдання кожного уроку з урахуван-ням етапу навчання; обирати ефективні прийоми досягненнясформульованих цілей з урахуванням вікових особливостей уч-нів за етапом навчання; визначати типи вправ та послідовністьїх виконання згідно з етапами оволодіння мовленнєвими умін-нями та навичками, а також з урахуванням труднощів засвоєннянавчального матеріалу та рівня підготовленості учнів; викорис-товувати реальні та проектувати навчальні мовленнєві ситуації,а також відповідний їм мовленнєвий матеріал для сприймання ізасвоєння мовних одиниць, що вивчаються, їх застосування умовленнєвій діяльності; проектувати та створювати необхіднінаочні посібники для проведення уроків мови; складати план ісценарій позакласного заходу.

Організаційні: організовувати виконання накресленогоплану; забезпечувати мовленнєву діяльність учнів на урокахукраїнської мови; вносити методично виправдані корективи вплани уроків з урахуванням умов навчання; навчати учнів най-більш раціональних прийомів самостійної роботи; раціональнопоєднувати колективні й індивідуальні форми роботи з ураху-ванням особливостей кожної з них та етапу навчання; здійсню-вати різноманітні прийоми активізації учнів залежно від їх віко-вих особливостей; методично доцільно використовуватитрадиційні наочні посібники, аудіативні, аудіовізуальні та візуа-льні технічні засоби навчання; організовувати позакласні заходиз української мови відповідно до складеного плану, сценарію.

Діагностичні: володіти навичками вчителя-дослідника,прогнозиста, а саме: вивчати інтереси, здібності учнів; здійсню-вати діагностику колективу; здійснювати самоаналіз, самооцін-ку ефективності своїх уроків і позакласних заходів; умітиоб'єктивно оцінювати знання, навички, рівень навченості кож-ної особистості.

Розвивально-виховні: реалізовувати загальноосвітній, роз-вивальний і виховний потенціал мовленнєвого матеріалу урокуабо серії уроків; формувати та розвивати інтелектуальну й емо-ційну сферу особистості учня, його пізнавальні інтереси; вирі-шувати засобами мови та літератури завдання морального, куль-турного, естетичного, гуманістичного виховання учнів.6. Дослідницькі: вивчати ставлення учнів до предмета та вияв-ляти рівень сформованості їхніх мовленнєвих навичок і вмінь;проводити з урахуванням етапу навчання методичний аналіз мо-вного матеріалу з метою прогнозування можливих труднощівйого засвоєння та добору оптимальних шляхів попередженняпомилок; проводити спостереження та комплексний аналіз від-віданих уроків з теоретичним обґрунтуванням різних сторін на-вчальної діяльності; спостерігати, аналізувати й узагальнюватидосвід вчителів і студентів, переносити ефективні прийоми таформи роботи в практику своєї педагогічної діяльності; вивчатиметодичну літературу та теоретично осмислювати навчальнийпроцес у формі виступів на методичних семінарах, а також удо-сконалювати свою роботу, використовуючи нові форми та при-йоми навчання.

Тематика курсових робіт своїм змістом не виходить замежі програми з методики навчання української мови й охоплюєвсі її основні розділи. Зміст курсової роботи з методики навчан-ня української мови залежить від об'єкта дослідження, тобто відтого, яка складова частина мовної освіти школярів стає предме-том вивчення. Загальною умовою успішного виконання курсовоїроботи на будь-яку тему є глибоке й усвідомлене розуміння сут-ності досліджуваного питання. Саме тому варто починати робо-ту із засвоєння програмового матеріалу з обраної теми, який ви-кладено в курсі методики навчання української мови. Це дастьзмогу скласти попередній план майбутньої роботи.

До курсової роботи ставляться основні вимоги: актуаль-ність тематики, відповідність її сучасному стану та перспективірозвитку загальноосвітньої школи; науковий виклад проблеми увсіх її аспектах - лінгвістичному, психологічному, педагогічно-му, методичному; опис пропонованої методичної системи тощо;узагальнення результатів, обґрунтування висновків, практичнихрекомендацій.

Для написання курсової роботи необхідно чітко уявляти їїструктуру.

Структура курсової роботи

титульна сторінка;

зміст;

перелік умовних позначень (за необхідності);

вступ;

основна частина;

висновки;

список опрацьованої літератури;

додатки (за необхідності).

На особливу увагу заслуговує визначення теоретичногопідходу до розв'язання проблеми та розробка методики її дослі-дження. Усі складові курсової роботи мають бути взаємо-пов'язаними між собою та розкривати зв'язок методики як нау-ки з практикою навчання української мови.

Обсяг курсової роботи - 20-25 машинописних сторінок,рукописних - 30-35 сторінок.