4.5. Заключний етап у підготовці курсової роботи

магниевый скраб beletage

На цьому етапі передбачається остаточне удосконаленнястудентом вступу та висновків до курсової роботи, оформленнясписку літератури та додатків, редагування тексту, його до-опрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника,оформлення титульної сторінки, змісту, переліку умовнихпозначень, символів, скорочень і термінів.

Вступ доцільно писати після того, як написана основначастина курсової роботи. У вступі характеризується стан дослі-джуваної проблеми (на основі критичного аналізу психолого-педагогічної, лінгвістичної та методичної літератури, вивченняпрактики її розв'язання), обґрунтовується актуальність теми,що вивчається, її практична значущість; пропонується оглядлітератури з теми дослідження; визначаються об'єкт, предмет,мета та завдання дослідження; розглядаються методи, за до-помогою яких воно проводилося; розкривається структура ро-боти. Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми,він повинен зазначити про це у вступі.

Охарактеризувавши стан досліджуваної проблеми (на ос-нові критичного аналізу психолого-педагогічної, лінгвістичноїта методичної літератури, вивчення практики її розв'язання), ви-значають актуальність теми курсової роботи з методики навчан-ня української мови.

Актуальність дослідження конкретної наукової проблемизумовлюється соціальним замовленням (що відображено у від-повідних державних документах), практичними завданнями пе-вної галузі науки, необхідністю розширення сучасних уявленьпро певні процеси чи явища, недостатнім рівнем розробки окре-мих аспектів наукової проблеми.

Обов'язковою частиною вступу є огляд літератури з темидослідження, в який включають найбільш цінні, актуальні робо-ти (10-15 джерел). Огляд має бути систематизований аналізомтеоретичної, методичної та практичної новизни, значущості, пе-реваг і недоліків розглядуваних робіт, які доцільно згрупуватитаким чином:

- роботи, що висвітлюють історію розвитку проблеми;

теоретичні роботи, які повністю присвячені темі;

роботи, що розкривають тему частково.

В огляді не слід наводити повний бібліографічний описпублікацій, що аналізуються, достатньо назвати автора та назву,а поруч у дужках проставити порядковий номер бібліографічно-го запису цієї роботи в списку літератури. Закінчити огляд требакоротким висновком про рівень з'ясування в літературі основ-них аспектів теми.

Логічним завершенням курсової роботи є висновки. Голо-вна їх мета - підсумки проведеної роботи. Висновки подаютьсяу вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомен-дацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим за-вданням. У висновках необхідно зазначити не тільки те позити-вне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а йнедоліки та проблеми практичного функціонування культуроло-гічних і документальних систем, а також конкретні рекомендаціїщодо їх усунення. Основна вимога до заключної частини - неповторювати змісту вступу, основної частини роботи та виснов-ків, зроблених у розділах.

Список опрацьованої літератури (додаток X) складаєть-ся на основі робочої картотеки та відображає обсяг використа-них джерел і ступінь вивченості досліджуваної теми. Список ви-користаної літератури становить зведений перелік тих джерел,які послужили методологічною, спеціальною теоретичною і на-уково-методичною опорою під час виконання курсової роботи.До списку літератури включаються лише ті праці, які згадували-ся або використовувалися в роботі. Цей список літератури свід-чить про обсяг опрацьованих автором курсової роботи науковихджерел, рівень вивчення ним досліджуваної проблеми та навич-ки роботи із лінгводидактичною літературою. На наукові джере-ла, що подані в бібліографії, повинні бути посилання в текстікурсової роботи. Усі наукові праці подаються в алфавітному по-рядку та мають бути оформлені з урахуванням усіх сучаснихвимог до бібліографічного опису. У списку наукової літературимають переважати нові видання.

Завершуючи написання курсової роботи, необхідно сис-тематизувати ілюстративний матеріал. Ілюстрації можна пода-вати у тексті або оформляти у вигляді додатків.

За необхідності до додатків доцільно включати допоміж-ний матеріал, необхідний для повноти сприймання роботи:

експериментальні матеріали;

таблиці допоміжних цифрових даних;

ілюстрації допоміжного характеру;

картки;

конспекти уроків;

списки слів або конструкцій, що використовуються у роботі;

методичні розробки;

тести, алгоритми;

методичні рекомендації тощо.

Усі додатки оформлюють як продовження курсової роботина наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розмі-щуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожнийдодаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок,надрукований угорі малими літерами з першої великої, симет-рично відносно тексту, сторінки. Посередині рядка над заголов-ком малими літерами з першої великої друкується слово «Дода-ток ....» і буква, що позначає додаток.

Титульна сторінка ( додаток С) курсової роботи міс-тить назву міністерства, найменування вищого навчального за-кладу та кафедри, де виконувалася робота, повну назву теми ку-рсової роботи, прізвище, ім'я та по батькові студента іззазначенням факультету, на якому він навчається та спеціально-сті, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали науко-вого керівника, місто та рік виконання роботи.

Зміст курсової роботи (додаток Т) подають на початкуроботи. У ньому зазначаються назви та номери початкових сто-рінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заго-ловки), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних виснов-ків, додатків, списку використаної літератури тощо.

У змісті й основному тексті назви розділів друкуютьсявеликими літерами симетрично до тексту. Назви підрозділів (па-раграфів) друкуються з абзацу маленькими літерами. Назві па-раграфа передує його номер, який складається з номера розділута порядкового номера підрозділу. Після кожної цифри має сто-яти крапка (1.2.).

Нумерація розділів, підрозділів (параграфів) - арабська(1, 2, ...). Номери розділів можуть вказуватися окремим рядкомнад відповідним заголовком (РОЗДІЛ 1), після номера крапка неставиться. Якщо назва розділу пишеться в одному рядку із но-мером цього розділу, тоді після номера ставиться крапка(РОЗДІЛ 1.):

РОЗДІЛ 1. (назва пишеться ве-ликими буквами)

(Назва підрозділу)

(Назва підрозділу)РОЗДІЛ 2. (назва пишеться ве-ликими буквами)

(Назва підрозділу)

(Назва підрозділу)

РОЗДІЛ 1

(назва пишеться великимибуквами)

(Назва підрозділу)

(Назва підрозділу)

РОЗДІЛ 2

(назва пишеться великимибуквами)

(Назва підрозділу)

(Назва підрозділу)

Такі частини роботи, як вступ, висновки, список викори-станих джерел не нумеруються. У кінці назв структурних частинкрапки не ставляться.

Якщо у роботі вжито специфічну термінологію, а такожвикористано маловідомі скорочення, нові символи, позначеннятощо, то такий перелік умовних позначень, символів, скороченьі термінів (додаток Ф) може бути подано окремим списком,який розміщують перед вступом.

Перелік треба подавати двома колонками, у яких ліворуч заабеткою наводять скорочення, праворуч - їх детальну розшифровку.

Якщо ж спеціальні терміни, скорочення, символи тощо.повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їхрозшифровку наводять у тексті під час першого згадування.