4.6. Правила технічного оформлення курсової роботи

магниевый скраб beletage

Ш Загальні вимоги

Курсову роботу друкують машинописним способом, за до-помогою комп'ютера або пишуть від руки на одній стороні аркушабілого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 інтервал до три-дцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.

Обсяг її повинен становити: 20-25 машинописних сторі-нок або 25-30 рукописних сторінок.

Усі сторінки мають бути зброшуровані та переплетеніабо ж прошнуровані, вкладені у папку.

Текст роботи необхідно друкувати або писати, залишаю-чи поля таких розмірів: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє танижнє - по 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного ко-льору. Якщо робота виконується від руки особисто автором, ко-лір чорнила може бути чорним або синім, а розмір рукописнихлітер повинен бути не менше 2,5 мм.

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи,пункти, підпункти.

Ш Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, під-пунктів, малюнків, таблиць тощо подають арабськими цифрамибез знака №.

Першою сторінкою роботи є титульна, яка включаєтьсядо загальної нумерації сторінок курсової. На титульній сторінціномер не ставлять, на наступних сторінках номер проставляютьу правому верхньому куті.

Ш Ілюстрації

Кожна ілюстрація, яка подається безпосередньо у роботічи додатках до неї, повинна мати точну та коротку назву, щовказується після номера ілюстрації. В окремих випадках ілюст-рації доповнюють необхідними поясненнями.

Ш Таблиці

Цифровий матеріал зазвичай має оформлятися у виглядітаблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщуютьнад таблицею і друкують чи записують симетрично до тексту.Назву та слово «Таблиця» починають з великої літери.

Заголовки граф повинні починатися також із великої лі-тери, підзаголовки - з маленької, якщо вони складають одне ре-чення із заголовком, і з великих, якщо є самостійними.

Запис цифр у таблицях виконується за такими правилами:

кожній із граф класи чисел повинні знаходитися один під іншим;

частини цілого повинні виражатися десятковими дробами;

в одній і тій самій графі усі числові величини повинні матиоднакову кількість десяткових знаків ( на місці відсутніх значу-щих цифр ставляться нулі, наприклад: «5,38», «4,80» );

якщо цифрові або інші дані у якому-небудь рядку таблиці неподаються, то в ньому ставлять (-).

Таблицю розміщують після першого згадування про неї втексті. Якщо вона складається із великої кількості рядків, то їїможна переносити на інший аркуш. Над перенесеною частиноютаблиці зазначають: Продовж. табл. 1.

1

Таблиця 1.Результати анкетування...

2

Продовж. табл. 1.Результати анкетування...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш Посилання

Під час написання курсової роботи студент має посила-тися на наукові джерела, ідеї, висновки на яких ґрунтується до-слідження, або на матеріали, окремі результати, які наводяться уроботі. Якщо використовують відомості з монографій, оглядо-вих статей тощо з великою кількістю сторінок, тоді в посиланнінеобхідно точно вказати номери сторінок того видання, до якогозверталися. У тексті роботи посилання потрібно зазначати по-рядковим номером за переліком у списку опрацьованої літера-тури. Цей номер, а також через кому номер сторінки (-ок), наякій (-их) має знаходитися цитований матеріал, подається у ква-дратних дужках, наприклад, [14, с. 48] або [14, с. 48-57]. Якщоякась робота описується повністю, то у дужках зазначаєтьсятільки її порядковий номер, наприклад, « ... у працях.. .»[1].

Такий спосіб посилання дозволяє значно зекономити обсягтексту роботи, оскільки не виникає необхідність виносок на сторі-нках. Оформлення посилання на певне видання має відповідатийого бібліографічному опису за списком опрацьованої літератури.

Ш Список опрацьованої літератури (Додаток X)

До списку включається вся опрацьована автором курсо-вої роботи література незалежно від того, де вона надрукована: вокремому виданні, у збірнику, журналі, газеті тощо, а також безуваги на те, є чи нема у тексті роботи посилання на праці, щобули використані автором під час роботи над темою.

Літературу необхідно розміщувати у списку в алфавітномупорядку прізвищ перших авторів або заголовків. Якщо наводять-ся кілька праць одного автора, то їх треба подавати за хронологі-єю. У списку використовується загальна нумерація використаноїлітератури, а не нумерація за розділами. Відомості про праці, яківключені до списку, необхідно подавати згідно з вимогами дер-жавного стандарту з обов'язковим наведенням назв.

Ш Додатки

Додатки оформляють як продовження роботи на наступ-них її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті.

Кожен додаток повинен починатися із нової сторінки,обов'язково мати заголовок, розміщений симетрично до текстута надрукований або написаний угорі малими літерами із першоївеликої букви. Посередині рядка над заголовком малими літера-ми з першої великої розміщують слово «Додаток А». Додаткислід позначати послідовно великими літерами української абет-ки, за винятком літер Г, Є, І, ї, И, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А,додаток Б.

4.7 Захист курсової роботи зметодики навчання української мови

Курсові роботи, які за висновком наукового керівниказаслуговують позитивної оцінки, рекомендуються до захисту.Захист курсової роботи відбувається у встановлений деканатом(директоратом) термін у присутності комісії (провідних викла-дачів кафедри) і студентів.

Під час захисту студент має назвати тему та мету дослі-дження, обґрунтувати її актуальність, повідомити структуру ро-боти та стисло викласти її зміст. Особливу увагу необхідно зве-рнути на практичну частину роботи, власне на результативиконання дослідного завдання та методичні розробки. Виступзавершається формулюванням висновків, рекомендацій.

Готуючи свій виступ, варто звернути увагу на наступне:

дотримання регламенту під час виступу (10 хвилин);

стислий виклад положень і думок;

логічний перехід від однієї частини до іншої;

літературне мовлення, виразність, стилістична вправність;

використання необхідної наочності, технічних засобів на-вчання.

У процесі захисту виступаючий має відповідати на запи-тання і зауваження присутніх.

За результатами захисту курсової роботи виставляєтьсяоцінка, яка заноситься до екзаменаційної відомості та заліковоїкнижки.

Об'єктом оцінювання є структурні компоненти науко-во-дослідної діяльності, а саме:

змістовий компонент: знання про об'єкт дослідження (уяв-лення, поняття, явище, засоби його перетворення, вимоги до ре-зультату; складники та послідовність виконання завдання якодиниці навчальної діяльності тощо);

операційно-організаційний компонент - дії, способи дій, дія-льність: предметні (відповідно до програми); розумові (аналізу-вати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнюватитощо); загальнонавчальні (планувати, організовувати, контро-лювати процес і результати виконання завдання, діяльності вцілому; вміння користуватися різними джерелами інформації).Підлягають аналізу й такі характеристики, як правильність і са-мостійність виконання в умовах новизни (за зразком, аналогічні,відносно нові); отримання допомоги: практичної (спільне вико-нання, надання зразка, добір методичної літератури тощо); вер-бальної (повторний інструктаж, пояснення, підказка, неоднора-зові вказівки, зауваження тощо); загальної (стимулювання,підтримка, схвалення, активізація уваги); усвідомленість спосо-бу виконання - розуміння і словесне оформлення: відтворення(переказ, бездумне списування), пояснення, застосування в умо-вах новизни;

емоційно-мотиваційний компонент - ставлення до навчання.Аналізуються такі характеристики: характер і сила (байдуже,недостатньо виразне та позитивне, зацікавлене, виразне й пози-тивне); дієвість (від споглядального (пасивного) до дієвого);сталість (від епізодичного до сталого).

Критерії оцінювання курсових робіт

Оцінка «А/ відмінно/ 90-100» виставляється у разі: відповід-ності змісту роботи темі дослідження; правильного оформленнянаукового апарату дослідження; глибокого аналізу наукової лі-тератури та авторських висновків; якісно підготовлених практи-чних розробок; успішного виконання завдань дослідження; до-тримання всіх вимог щодо технічного й естетичногооформлення роботи та орфографічного стандарту; вдалої презе-нтації роботи під час захисту.

Оцінка «В/ дуже добре/ 92-80», «С/ добре/ 75-81» виставля-ється за наявності незначних недоліків у виконанні теоретичнихі практичних завдань роботи та її оформленні.

Оцінка «Д/ задовільно/ 67-74», «Е/ достатньо/ 60-66» виста-вляється за наявності суттєвих недоліків у виконанні практичноїі теоретичної частин роботи та в її оформленні.

Оцінка «FX/ незадовільно, з правом повторного складан-ня/ 35-59» виставляється у разі незадовільного виконання кур-сової роботи.