4.8. Теми курсових робіт зметодики навчання української мови

1. Загальні питання методики навчання української мови ушколі (5-12 класи)

Теми

Формування національно-мовної особистості на уроках рідноїмови в основній школі.

Шляхи оптимальної організації сучасного уроку українськоїмови в основній школі.

Шляхи інтегральної організації сучасного уроку українськоїмови в основній школі.

Проблемне навчання на уроках рідної мови як засіб розвиткупізнавальної самостійності старшокласників.

Особистісно-зорієнтоване навчання рідної мови як засіб ство-рення умов для самовизначення та самореалізації школярів.

Когнітивний підхід до навчання української мови як шлях доудосконалення комунікативної компетенції учнів.

Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку в старшокла-сників комунікативних і мовних умінь.

Система творчих вправ як засіб розвитку в учнів мотивації довивчення рідної мови.

Метод бесіди на уроках рідної мови в основній школі та шля-хи його вдосконалення.

Умови ефективності різних видів лінгвістичного аналізу науроках української мови.

Роль наочності у вивченні явищ української мови.

Сучасні комп'ютерні технології на уроках української мови.

Повторення як результат пізнавальної діяльності старшокла-сників на уроці української мови.

Застосування самостійної роботи на різних етапах вивченняукраїнської мови.

Література

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI сто-літті // Держава і освіта. - № 29. - 18 липня 2001 р. - С.4-6.

Концепція мовної освіти 12-річної школи (Українська моваяк рідна) // Дивослово. - 2002. - №8. - С. 59-65.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Україн-ська мова 5-12 класи. Київ. - 2005. - 176 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. - Київ:Либідь, 1997. - 376 с.

Симоненко Т.В. Формування національно-мовної особисто-сті на уроках української мови (5-7 класи) // Дивослово. -2000. - №1. - С. 39-41.

Симоненко Т.В. Шляхи і засоби формування національно-мовної особистості у школі (5-7 класи) // Українська мова талітература в школі. - 2000. - №1. - С.26-28.

Скуратівський Л.В. До лінгводидактики, зорієнтованої наформування духовної мовної особистості // Дивослово. -1997. - №9. - С.52-52.

Ушинський К.Д. Рідне слово // Вибр. пед. твори: У 2т. - К. -1983. - Т.1. - С. 123.

Бабанский Ю. Оптимизация процесса обучения. - М.: Педа-гогика, 1977. - С.59-66.

Бєляєв О.М. Зміст уроку мови // Українська мова та літера-тура в школі. - 2003. - №4. - С.2-6.

Мельничайко В., Пентилюк М., Рожило Л. Удосконаленнязмісту і методів навчання мови. - К.: Рад. школа, 1982 -С.27-56.

Методичний порадник: форми і методи навчання / Автор-укладач Б.О.Житник. - X.: Вид. група «Основа», 2005. -128с.

Варзацька Л., Дворецька Л. Методика інтегрованого урокумови // Дивослово. - 2004. - №3. - С.31-50.

Бєляєв О.М. Інтегровані уроки рідної мови // Дивослово. -

- №5. - С.36-40.

Шкільник М. Проблемний підхід до вивчення частин мови. -К.: Рад. школа. - 1986.

Заболотний О. Розвиток навчально-пізнавальної активності уч-нів (Проблемні ситуації) // Дивослово. - 2004. - №12. - С. 29.

Босак С. Особистісно-орієнтоване навчання - у практиці. // Укра-їнська мова та література в школі. - 2003. - № 8. - С. 37 - 41.

Фасоля А. Мета, зміст, технологія уроку // Дивослово. -

- № 8. - С. 19 - 25.

Фасоля А. Азбука особистісно-зорієнтованого навчання //Українська мова й література в середніх школах.. - 2004. -№4. - С. 62- 67.

Пентилюк М., Нікітіна А., Горюшкіна О. Концепція когніти-вної методики навчання української мови // Дивослово. -2004. - № 8. - С. 5-9.

Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики(Розділ 4. Когнітологічний напрям сучасної лінгвістики). К.:Вид. українського фітосоціологічного центру. - 1999. - С.65-85.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.: ме-тод. посібник / Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред.О.І.Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.

Щербина В.І. Інтерактивні технології на уроках українськоїмови та літератури / В.І.Щербина, О.В.Волкова,О.В.Романенко. - X.: Вид. група «Основа», 2005. - 96с.

Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактич-ні засади // Дивослово. - 2004. - №10. - С. 2-11, (початок).

Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання:лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2004. - №11, (про-довження)

Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання:лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2005. - №2. - С. 5-19, (продовження).

Кравчук Д.М. Творчі роботи з української мови в IV-VIIIкласах. К.: Рад. школа. - 1971. - 119 с.

Полєвікова О.Б. Творча робота як засіб розвитку мотиваціїнавчання школярів // Початкова школа. - 2002. - № 3. - С.27-28.

Полєвікова О.Б. Використання творчих вправ як засобу мо-тиваційного забезпечення процесу навчання рідної мови //Початкова школа. - 2004. - № 3. - С.15-18.

Лукач С. Бесіда на уроках мови. - К.: Рад. школа, 1990.

Бєляєв О. Доказова розповідь та евристична бесіда у навчан-ні мови // Українська мова та література в школі. - 2003. -№8. - С.2-5.

Ляшкевич А. Генезис бесіди як дидактичної основи діалогіч-ного мовлення // Українська мова та література в школі. -2001. - №2. - С.7-9.

Мельничайко В.Я. Види мовного розбору. Українська мова.Довідник. Т.: «Богдан», 1997. - 120 с.

Валентій Л.В. Мовний аналіз як метод навчання в школі //Українська мова та література в школі. - 1996. - №3. - С.40-43.

Кулінська Л.П. Екранна і звукова наочність на уроках украї-нської мови: посібник для вчителів. - К., 1986. - 118 с.

Федоренко О. Узагальнюючі логічні схеми на уроках мови //Українська мова та література в школі. - 2001. - №2. - С.23-24.

Мельник Н. Опорні конспекти з української мови // Україн-ська мова та література в школі. - 2001. - №2. - С.50-55.

Кравченко Л.П. Сучасні комп'ютерні технології на урокахфілології // Вивчаємо українську мо