4.8. Теми курсових робіт зметодики навчання української мови

магниевый скраб beletage

1. Загальні питання методики навчання української мови ушколі (5-12 класи)

Теми

Формування національно-мовної особистості на уроках рідноїмови в основній школі.

Шляхи оптимальної організації сучасного уроку українськоїмови в основній школі.

Шляхи інтегральної організації сучасного уроку українськоїмови в основній школі.

Проблемне навчання на уроках рідної мови як засіб розвиткупізнавальної самостійності старшокласників.

Особистісно-зорієнтоване навчання рідної мови як засіб ство-рення умов для самовизначення та самореалізації школярів.

Когнітивний підхід до навчання української мови як шлях доудосконалення комунікативної компетенції учнів.

Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку в старшокла-сників комунікативних і мовних умінь.

Система творчих вправ як засіб розвитку в учнів мотивації довивчення рідної мови.

Метод бесіди на уроках рідної мови в основній школі та шля-хи його вдосконалення.

Умови ефективності різних видів лінгвістичного аналізу науроках української мови.

Роль наочності у вивченні явищ української мови.

Сучасні комп'ютерні технології на уроках української мови.

Повторення як результат пізнавальної діяльності старшокла-сників на уроці української мови.

Застосування самостійної роботи на різних етапах вивченняукраїнської мови.

Література

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI сто-літті // Держава і освіта. - № 29. - 18 липня 2001 р. - С.4-6.

Концепція мовної освіти 12-річної школи (Українська моваяк рідна) // Дивослово. - 2002. - №8. - С. 59-65.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Україн-ська мова 5-12 класи. Київ. - 2005. - 176 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. - Київ:Либідь, 1997. - 376 с.

Симоненко Т.В. Формування національно-мовної особисто-сті на уроках української мови (5-7 класи) // Дивослово. -2000. - №1. - С. 39-41.

Симоненко Т.В. Шляхи і засоби формування національно-мовної особистості у школі (5-7 класи) // Українська мова талітература в школі. - 2000. - №1. - С.26-28.

Скуратівський Л.В. До лінгводидактики, зорієнтованої наформування духовної мовної особистості // Дивослово. -1997. - №9. - С.52-52.

Ушинський К.Д. Рідне слово // Вибр. пед. твори: У 2т. - К. -1983. - Т.1. - С. 123.

Бабанский Ю. Оптимизация процесса обучения. - М.: Педа-гогика, 1977. - С.59-66.

Бєляєв О.М. Зміст уроку мови // Українська мова та літера-тура в школі. - 2003. - №4. - С.2-6.

Мельничайко В., Пентилюк М., Рожило Л. Удосконаленнязмісту і методів навчання мови. - К.: Рад. школа, 1982 -С.27-56.

Методичний порадник: форми і методи навчання / Автор-укладач Б.О.Житник. - X.: Вид. група «Основа», 2005. -128с.

Варзацька Л., Дворецька Л. Методика інтегрованого урокумови // Дивослово. - 2004. - №3. - С.31-50.

Бєляєв О.М. Інтегровані уроки рідної мови // Дивослово. -

- №5. - С.36-40.

Шкільник М. Проблемний підхід до вивчення частин мови. -К.: Рад. школа. - 1986.

Заболотний О. Розвиток навчально-пізнавальної активності уч-нів (Проблемні ситуації) // Дивослово. - 2004. - №12. - С. 29.

Босак С. Особистісно-орієнтоване навчання - у практиці. // Укра-їнська мова та література в школі. - 2003. - № 8. - С. 37 - 41.

Фасоля А. Мета, зміст, технологія уроку // Дивослово. -

- № 8. - С. 19 - 25.

Фасоля А. Азбука особистісно-зорієнтованого навчання //Українська мова й література в середніх школах.. - 2004. -№4. - С. 62- 67.

Пентилюк М., Нікітіна А., Горюшкіна О. Концепція когніти-вної методики навчання української мови // Дивослово. -2004. - № 8. - С. 5-9.

Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики(Розділ 4. Когнітологічний напрям сучасної лінгвістики). К.:Вид. українського фітосоціологічного центру. - 1999. - С.65-85.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.: ме-тод. посібник / Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред.О.І.Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.

Щербина В.І. Інтерактивні технології на уроках українськоїмови та літератури / В.І.Щербина, О.В.Волкова,О.В.Романенко. - X.: Вид. група «Основа», 2005. - 96с.

Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактич-ні засади // Дивослово. - 2004. - №10. - С. 2-11, (початок).

Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання:лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2004. - №11, (про-довження)

Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання:лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2005. - №2. - С. 5-19, (продовження).

Кравчук Д.М. Творчі роботи з української мови в IV-VIIIкласах. К.: Рад. школа. - 1971. - 119 с.

Полєвікова О.Б. Творча робота як засіб розвитку мотиваціїнавчання школярів // Початкова школа. - 2002. - № 3. - С.27-28.

Полєвікова О.Б. Використання творчих вправ як засобу мо-тиваційного забезпечення процесу навчання рідної мови //Початкова школа. - 2004. - № 3. - С.15-18.

Лукач С. Бесіда на уроках мови. - К.: Рад. школа, 1990.

Бєляєв О. Доказова розповідь та евристична бесіда у навчан-ні мови // Українська мова та література в школі. - 2003. -№8. - С.2-5.

Ляшкевич А. Генезис бесіди як дидактичної основи діалогіч-ного мовлення // Українська мова та література в школі. -2001. - №2. - С.7-9.

Мельничайко В.Я. Види мовного розбору. Українська мова.Довідник. Т.: «Богдан», 1997. - 120 с.

Валентій Л.В. Мовний аналіз як метод навчання в школі //Українська мова та література в школі. - 1996. - №3. - С.40-43.

Кулінська Л.П. Екранна і звукова наочність на уроках украї-нської мови: посібник для вчителів. - К., 1986. - 118 с.

Федоренко О. Узагальнюючі логічні схеми на уроках мови //Українська мова та література в школі. - 2001. - №2. - С.23-24.

Мельник Н. Опорні конспекти з української мови // Україн-ська мова та література в школі. - 2001. - №2. - С.50-55.

Кравченко Л.П. Сучасні комп'ютерні технології на урокахфілології // Вивчаємо українську мову та літературу. - №17-18 (57-58) червень 2005 р. - С. 9-13.

Якименко Н., Рибалко К. Урок мови з використаннямкомп'ютерних програм // Дивослово. - 2001. - №11. - С. 49-51.

Компьютер в работе педагога: Учебное пособие/ Под ред..Н.Ю.Пахомовой. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: «МарТ»,2005. - 192с.

Ніколенко       Л.Д. Питання методики повторення. К.: «Рад.школа». - 1968. - 118 с.

Девдера М. Узагальнення та повторення вивченого матеріалута «диктантний алгоритм» // Українська мова та література вшколі. - 2004. - №5. - С.40-44.

Передрій Г.Р. Самостійна робота учнів 5-8 класів на урокахукраїнської мови (посібник для вчителів). К.: «Рад. школа». -1968. - 155с.

2. Методика вивчення основних розділів шкільного курсу

рідної (української) мови

2.1. Методика вивчення фонетики, графіки та орфоепії

Теми

Вивчення фонетичної системи української мови в основнійшколі.

Методика роботи над орфоепічними навичками старшоклас-ників.

Наступність і перспективність у засвоєнні фонетики та графі-ки.

Шляхи подолання фонетичних діалектизмів у мовленні учнів.

Попередження помилок в мовленні учнів, викликаних яви-щем інтерференції.

Реалізація мовленнєвої, мовної, соціокультурної та діяльніс-ної (стратегічної) ліній змісту навчання під час вивчення фо-нетики й орфоепії в 5 класі.

Література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Україн-ська мова 5-12 класи. Київ. - 2005. - 176 с.

Українська мова: Підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч.закл. з навчанням рос. та польськ. мовами / Н.В.Бондаренко,А.В.Ярмолюк. - К.: Освіта, 2005. - 95-166.

Мельничайко В., Пентилюк М., Рожило Л. Удосконаленнязмісту і методів навчання мови. - К.: Рад. школа, 1982 -С.76-90.

Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Посіб-ник для вчителів. - К.: Рад. школа, 1988.

Вашуленко М.С. Орфоепія й орфографія в 1-3 класах. Посіб-ник для вчителів. К. 1982.

Симоненкова Л.М. Вивчення фонетики і морфології в умо-вах місцевих говорів. - К., 1986.

Шляхова В.В. Удосконалення орфоепічних навичок школярів //Українська мова та література в школі. - 1991. - №12. - С. 16-18.

Дорошенко О.А. Робота вчителя-словесника в умовах місце-вої говірки // Українська мова та література в школі. - 1991.- №12. - С. 18-22.

Скуратівська Г. Формування загальнонавчальних умінь підчас вивчення фонетики, графіки, орфоепії, орфографії / Укра-їнська мова і література в школі. - 2003. - № 8. - С. 13-16.

Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика.Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи. К., 1995.

Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в поча-ткових класах. К.: Рад. школа. - 1976. - 176 с.

2.2. Методика вивчення орфографіїТеми

Методика роботи над формуванням у старшокласників орфо-графічних навичок.

Види орфографічних вправ та методика їх проведення.

Диктант як прийом організації навчальної діяльності у засво-єнні української орфографії.

Робота з орфографічним словником на уроках української мови.

Система роботи над виправленням орфографічних помилок.

Методика виправлення, обліку та класифікації орфографічнихпомилок в учнівських письмових роботах.

Література

Хом'як І. Визначення орфограми у писемному мовленні //Дивослово. - 2000. - №2. - С.29-31.

Хом'як І. Навчання орфографії в сучасних умовах // Україн-ська мова та література в школі. - 1999. - №2. - С.4-6.

Хом'як І. Практика навчання орфографії в загальноосвітнійшколі // Українська мова та література в школі. - 2000. - №4.- С.14-17.

Хом'як І. Алгоритмування навчального матеріалу з орфо-графії // Дивослово. - 1999. - № 5. - С.18-20.

Шкуратяна Н.Г. Методика вивчення орфографії: Посібникдля вчителів. - К., 1985.

Каткова І. Чи потрібна «еврика» на уроках мови (евристичніметоди і прийоми навчання як засіб підвищення орфографіч-ної грамотності учнів) // Українська мова й література в се-редніх школах. - 2003. - № 5. - С. 70-75.

Яворська С. Формування правописних навичок учнів // Ди-вослово. - №11. - 1996. - С. 32-34.

Синиця І.О. Психологія писемної мови учнів 5-8 класів. - К.,1965.

Яворська С. Орфографічний розбір як вправа // Дивослово. -№4. - 1997. - С. 18-19.

Вербовий О. Систематизація та закріплення вивчених орфо-грам та пунктограм // Українська мова та література. -6(406), лютий 2005. - С. 17-19.

Бачинська А.Л. Морфологія, орфографія: Диктанти з україн-ської мови // Українська мова та література. - 1998. -№3. -С.29-32.

Болтівець С. Психологія диктанту // Дивослово. - 1994. -№9. - С. 16-22.

Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення. - К., 1989.

Петруня М.К. Навчальні диктанти (5-8 класи) // Дивослово. -1998. - №5. - С. 29-38.

Потапенок Г.І., Потапенко О.І. Збірник диктантів і переказівз української мови для 5-9 класів: Посібник для вчителя. -К., 1989.

Дорошенко О.А. Навчальні диктанти інформаційної дії // Укра-їнська мова та література в школі. - 1990. - №11. - С.6-9.

Паламарчук В.І. Роль навчального диктанту в розвитку пі-знавальної самостійності учнів // Українська мова та літера-тура в школі. - 1986. - №5. - С.36-45.

Марега В. Самодиктант на уроках мови і літератури // Диво-слово. - 2001. - №2. - С.40-41.

Лаврінчук І. Аналіз диктанту (алгоритм роботи над помил-ками) // Українська мова та література. - 6 (406), лютий 2005.

С. 11-13.

Забіяка В. Робота зі словником // Дивослово. - 1998. - № 4. -С. 22-26.

Комендант С. Сходинками до підвищення мовної грамотнос-ті старшокласників // Освіта України. - № 14 (34). - 28 берез-ня 1998. - С.9.

Кошарна О. Засіб підвищення грамотності учнів // Дивосло-во. - №7. - 1999. - С.34-36.

Миколин М.М. Крок до грамотності (роздум з приводу уро-ків роботи над помилками) // Українська мова та література.

1990. - №6. - С.18-21.

Яворська С. Система роботи над орфографічними помилка-ми // Дивослово. - №3. - 1998. - С.22-24.

Ободянська Н. Діагностика й викорінювання орфографічнихпомилок у письмових роботах учнів // Українська мова та лі-тература. - 6 (406), лютий 2005. - С. 9-10.

Федоренко В. Аналіз контрольної роботи // Українська мовата література. - 39 (295), жовтень 2002. - С. 19-20.

2.3. Методика вивчення лексикології та фразеології

Теми

Особливості засвоєння старшокласниками української лекси-ки.

Фразеологічна робота як засіб збагачення словника старшо-класників.

Робота над фразеологізмами як засіб формування культуриспілкування учнів 10 класів.

Збагачення словникового запасу учнів основної школи лекси-чними синонімами.

Етимологізація слова як засіб формування інтересу старшо-класників до вивчення української мови.

Методика роботи зі словниками: тлумачним, фразеологічним,словниками синонімів, антонімів, паронімів, іншомовних слів,перекладними словниками.

Лінгвокультурологічний аспект вивчення української лексикив старших класах.

Лінгвістичний аналіз (лексичний, стилістичний, лексико-стилістичний) на уроках лексикології та фразеології.

Методика роботи над лексичними помилками у мовленністаршокласників.

Методика подолання лексичної інтерференції в усному укра-їнському мовленні російськомовних учнів.

Література

Передрій Г.Р., Смолянінова Г.М. Лексика і фразеологія укра-їнської мови. - К.: Рад. школа. - 1983. - 207с.

Баранов Н.П. Методика лексики и фразеологии на урокахрусского язьїка: Пособие для учителя. - М., 1988.

Лисиченко Л.А. Бесіди про рідне слово (слово і його значен-ня). - X., 1993.

Ужченко В.Д. Вивчення фразеології в середній школі: Посі-бник для вчителя. - К., 1990.

Теклюк В. Вивчення фразеології в 5 класі // Дивослово. -1999. - №4. - С. 24-26.

Коршун Т. Слово - основний продукт мовленнєвої діяльнос-ті, центральна одиниця внутрішнього лексикону // Рідні дже-рела. - 2001. - № 2. - С. 14-17.

Усатенко Т.П. Лексична семантика і розвиток мовлення уч-нів. - К., 1984.

Шляхова В. Опанування способів тлумачення лексичногозначення // Українська мова і література в школі. - 2003. -№3. - С. 30-34.

Голуб Н. Лексика усного мовлення учнів 5-7 класів // Дивос-лово. - 1997. - № 1. - С. 51-53.

Хом'як І. Вивчення лексики у поєднанні з орфографією //Дивослово. - 2002. - №6. - С.20-24.

Марченко Л.М. Робота з лексичними синонімами на урокахукраїнської мови. - К.: Рад. школа. - 1964. - 163с.

Мовчун Ф. Етимологія як засіб патріотичного виховання //Початкова школа. - 1998. - №5. - С. 8-12.

Мовчун Ф. Слово, його етимологія і ... виховання // Рідніджерела. - 2000. - №2. - С. 6-9.

Мовчун Ф. Про що розповідають слова // Рідні джерела. -2000. - №3. - С. 6-10.

Горюшкіна О. «Не бійтеся заглядати у словник.» (лексико-графічна робота у 10 класі). - Дивослово. - 2000. - №9. - С.33-36.

Шляхова В., Нечитайло Н. Робота зі словниками на уроціукраїнської мови // Українська мова та література в школі. -2002. - № 8. - С. 11- 13.

Черноусова Н.С. Словарная работа на уроках русского язьїкав 4-8 классах. - К., 1983.

Дороз В. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення україн-ської лексики в школах з російською мовою навчання: Мо-нографія. - Київ-Ніжин: ТОВ «Видавництво» Аспект-Поліграф», 2006. - 184с.

Дороз В. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення україн-ської лексики учнями 5-6-х класів російської та болгарськоїнаціональностей // Українська мова та література. - 8 (360),лютий 2004. - С. 9-16.

Дороз В. Вивчення української лексики в 5-6 класах шкіл збагатонаціональним контингентом (Лінгвокультурологічнийпідхід) // Дивослово. - 2005. - № 10. - С. 4-8.

21.Чешуріна Т.Г. Словникова робота на уроках українськоїмови // Вивчаємо українську мову та літературу. - № 17-18(57-58) червень 2005. - С. 19-22.

Варзацька Л.О. Навчання мови та мовлення на основі аналізутексту. - К., 1986.

Крупа М. Критерії відбору художньої словесності для лінг-воаналізу / Теорія і практика лінгвістичного аналізу тексту. -Тернопіль, 1997.

Мельничайко В. Лінгвістичний аналіз художнього тексту:завдання і методи // Теорія і практика лінгвістичного аналізутексту. - Тернопіль, 1997.

Мельничайко В.Я. Види мовного розбору: Довідник. -Тернопіль, 1997.

Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови // Дивослово. -1999. - №3. - С.30-32.

Пентилюк М. Мовленнєві помилки та принципи їх класифі-кації // Українська мова та література в школі. - 2003. - № 3.- С. 26-29.

Бондар Д.Р., Пентилюк М. Лексичні недоліки і шляхи їх по-долання // Українська мова і література в школі. - 1980. -№11. - С. 42-48.

Дороз В. Помилки в українському мовленні учнів національ-них спільнот та шляхи їх подолання // Українська мова та лі-тература. - 38 (390), жовтень 2004. - С. 14-19.

Адаменко С. Культура мови / Практикум для учнів 9-11 кла-сів (з учнівських творів) // Українська мова та література. -38 (390), жовтень 2004. - С. 20-21.

2.4. Методика вивчення будови слова та словотвору

Теми

Методика вивчення «Будови слова» у 5 класі.

Методика вивчення «Словотвору» у 5 класі.

Методика ознайомлення учнів 5 класу із способами слово-творення.

Типи вправ, що сприяють усвідомленню функцій морфем іформуванню орфографічних навичок учнів під час вивчення«Будови слова».

Місце морфемного та словотвірного розборів у шкільномукурсі української мови.

Труднощі у вивченні морфемної будови слова, словотворен-ня та шляхи подолання їх.

Література

Кащук А. Будова слова в українській мові (у завданнях, за-питаннях і відповідях) // Українська мова та література вшколі. - 2002. - №7.

Ощипко І.И. Вивчення теми «Будова слова» та «Словотвір» ушколі. - Львів. - 1998.

Горпинич В.О. Будова слова і словотвір. - К.: Рад. школа,1977.

Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. - К.,1985.

Романюк Є. У майстерні слова (система уроків зі словотво-ру) // Українська мова та література в середніх школах. -2004. - №4. - С. 8-15.

Безсмертна Н. Вічний двигун на ім'я словотвір // Українськамова та література в середніх школах. - 2004. - №4. - С.16- 20.

Хом'як І. Навчання орфографії у зв'язку зі словотвором //Урок української. - 2002. - №7. - С. 38-42.

Яворська С. Будова слова і словотвір (Робота з орфографії) //Дивослово. - № 5-6. - С. 39-44.

Яворська С. Вивчення розділу «Будова слова. Орфографія» у5 класі // Українська мова і література в школі. - 1999. - №4.- С.11-16.

Сікорська З.С. Морфемний аналіз слова // Українська мова ілітература в школі. - 1984. - №8. - С.44-48.

Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий слов-ник. - К., 1995.

2.5. Методика вивчення частин мовиТеми

Проблемний підхід до вивчення дієслівних форм (дієприкме-тника, дієприслівника).

Зв'язок орфографії з граматикою як умова ефективності фо-рмування правописних умінь школярів (тема «Прикметник»).

Розвиток культури мовлення учнів під час вивчення числів-ників.

Методика формування граматичного поняття прислівник науроках української мови.

Навчання мови та розвиток мовлення на основі тексту (тема«Займенник»).

Формування комунікативно-мовленнєвих умінь учнів (на ма-теріалі теми «Способи дієслів»).

Формування в учнів основної школи комунікативних якостеймовлення у процесі вивчення прийменників.

Шляхи попередження та подолання граматичних помилок уписьмовому й усному мовленні старшокласників.

Література

Шкільник М.М. Проблемний підхід до вивчення частин мо-ви. - К., 1981.

Мащенко Л. Дієприкметник, дієприслівник як форми дієсло-ва. Нестандартний урок з мови // Українська мова та літера-тура. - 14 (366), квітень 2004. - С. 5-7.

Новосьолова В. Вивчення дієприкметника на уроках рідноїмови у 7 класі // Українська мова і література в школі. -2004. - №4. - С. 12-16.

Ярмолюк А. Вивчення розділу «Дієприслівник» у 7 класі //Українська мова і література в школі. - 2004. - №4. - С. 17-19.

Дубовик С. Застосування методики взаємного навчання науроках української мови в школі (вивчення тем «Прислів-ник» і «Дієприслівник») // Українська мова і література вшколі. - 2004. - №4. - С. 6-8.

Пермінов В. Вивчення правопису прислівників за допомогоюметодів ейдетики // Українська мова та література. - 14 (366),квітень 2004. - С. 7-8.

Горлова В. Чим близький прикметник українцям? // Україн-ська мова і література в середній школі... - 2002. - №4. - С.131-135.

Дубовик С. Формування граматичних навичок: функціона-льна орієнтація // Дивослово. - 1998. - №6. - С.29- 32.

Чак Є.Д. Складні питання граматики та орфографії. - К.,1978.

Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах: Посібникдля вчителів. - К., 1988.

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Грама-тика української мови. Морфологія. - К.. 1993.

Глазова О.П. Дидактичні матеріали з морфології українськоїмови. 5-6 класи. - К., 1985.

Симоненкові Л.М., Остаф Я.І. Числівники // Дивослово. -1994. - №7.

Клюзко М. Повторення та узагальнення теми «Дієприкмет-ник» // Дивослово. - 1994. - №1. - С. 29-36.

Передрій Г.Р. Дієприкметник // Українська мова і літературав школі. - 1993. - №11. - С.30-33.

Дика Н. Робота над граматичними (морфологічними) помил-ками // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 30-33.

Дмитренко Г. Займенник (6 клас) // Урок української. -2000. - №10. - С. 30-35.

18.Чміль Н. Етапи вивчення теми «Займенник» у 6-му класі.Система занять // Українська мова та література. - 44 (396),листопад 2004. - С.14-23.

Шелехова Г. Займенник // Дивослово. - 1995. - №5. - С. 34-37.

Стріха А.Д., Гуревич А.Ю. Цікава граматика. - К.: Рад. шко-ла, 1991.

Дідук Г. Робота з дієслівними експресемами у 6 класі // Дивослово. - 1998. - №4. - С. 29-31.

Бурда К. Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми«Прийменник» // Українська мова і література в школі. -2004. - №5. - С. 19-23.

2.6. Методика вивчення синтаксису та пунктуації

Тема

Структурно-семантичний підхід до вивчення синтаксису.

Пояснювально-репродуктивні методи вивчення синтаксису науроках української мови у 5 класі.

Пояснювально-пошукові та спонукально-пошукові методививчення синтаксису на уроках української мови у 8 класі.

Формування мовленнєво-комунікативних умінь на синтак-сичній основі.

Умови ефективності синтаксичного аналізу речення науроках рідної мови.

Шляхи попередження та подолання граматичних (синтаксич-них) помилок у письмовому й усному мовленні старшоклас-ників.

Методика формування в учнів 8 класу пунктуаційних нави-чок.

Шляхи попередження та подолання пунктуаційних помилок уписьмовому мовленні старшокласників.

Література

Методика викладання української мови в середній школі:Навч. посібник / І.С.Олійник та ін. / За ред. І.С.Олійника. -К., Вища школа. - 1989. - С. 84-97.

Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Рожило Л.П. Удоскона-лення змісту і методів навчання української мови. - К.: Рад.школа, 1982. - 216 с.

Плиско К.М. Викладання синтаксису української мови. - К.:Рад. школа, 1978. - 184 с.

Плиско К.М. Синтаксис рідної мови із системою орієнтирівдля самостійного вивчення. - Х., 1992.

Плиско К.М. Синтаксис української мови в опорних конспектах,таблицях і завданнях. - Х.: Вид. група «Основа», 2004. - 96 с.

Христіанінова Р.О. Просте речення в шкільному курсі українсь-кої мови: Посібник для вчителя. - К.: Рад. школа,1991. - 160 с.

Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення. Складні випад-ки аналізу: (Навч.-метод. посібник). - К.: Вища шк. Головневид-во, 1989. - 63 с.

Іваницька Н.Л. Вивчення членів речення у 4-8 класах. - К.,1982.

Шульжук К.Ф. Складне речення в українській мові: Навч.-метод. посібник. - К., 1989.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативнихумінь: проблема вибору вправ (на матеріалі складних речень)// Дивослово. - 2002. - №12. - С. 26-28.

Омельчук С. Реалізація дослідницького методу в процесі фо-рмування мовленнєво-комунікативних умінь учнів (на мате-ріалі вивчення складнопідрядних речень з кількома підряд-ними) // Дивослово. - 2003. - №3. - С. 35-36.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативних уміньна синтаксичній основі (система мовленнєвих вправ у 9 кла-сі) // Дивослово. - 2004. - №6. - С. 8-11.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативних уміньна синтаксичній основі (система мовленнєвих вправ у 9 кла-сі) // Дивослово. - 2004. - №8. - С. 26-29.

Ющук І. До методики синтаксичного аналізу речення // Ди-вослово. - 2003. - № 10. - С. 33-37.

Омельчук С. Формування навичок стилістичного аналізускладних синтаксичних конструкцій // Дивослово. - № 2003.- № 12. - С. 33-35.

Дика Н. Робота над граматичними (синтаксичними) помил-ками // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 40-42.

Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе. - М., 1978. - 125 с.

Горбачу В.Т. Виправлення й аналіз пунктуаційних помилок удиктантах // Українська мова і література в школі. - 1989. -№7. - С. 59-63.

Мовчун А. Наші помічники - розділові знаки // Дивослово. -2001. - №11. - С. 19-24.

Кравченко О. Урок формування пунктуаційних умінь і навичоку процесі вивчення безсполучникового складного речення //Українська мова і література в школі. - 2000. - №4. - С. 44-45.

2.7. Методика роботи з розвитку зв'язного мовлення

Теми

Формування у п'ятикласників умінь аудіювання на урокахрідної мови.

Удосконалення навичок читання учнів на уроках рідної мови.

Розвиток діалогічного мовлення як один із аспектів форму-вання мовленнєвої компетенції учнів.

Методика формування монологічного мовлення старшоклас-ників на уроках рідної мови.

Формування в учнів поняття про типи мовлення та структурутексту на уроках української мови.

Усні й письмові перекази у системі роботи з розвиткузв'язного мовлення старшокласників.

Розвиток творчих здібностей в учнів основної школи.

Методика роботи над творами розповідного характеру науроках рідної мови.

Навчання старшокласників складати твори-описи.

Особливості методики навчання старшокласників будуватитвори-міркування (роздуми).

Ситуативні завдання як засіб розвитку зв'язного мовленняучнів 5-7 класів.

Мовленнєва ситуація як прийом розвитку мовленнєвих уміньв умовах білінгвізму.

Вироблення у старшокласників умінь редагувати власнийтекст.

Література

Олійник І.С. Методика роботи з розвитку мови в 5-8 класах:Навч. посібник для вчителів. К.: Рад. школа, 1964. - 179 с.

Капинос В.И., Сергеева Н.Н.. Соловейчик М.С. Развитие ре-чи: теория и практика обучения: 5-7 классьі: Книга для учи-теля. - М.: Просвещение, 1991. - 342с.

Синиця І.О. Психологія усного мовлення учнів 4-8 класів. -К.: Рад. школа, 1974. - 206с.

Ґудзик І.П. Аудіювання українською мовою (для шкіл націо-нальних меншин): Посібник для вчителів. - К.: Педагогічнадумка. - 2003. - 137с.

Ґудзик І.П. Навчаємо слухати-розуміти українську мову //Рідні джерела. - 1998. - №1-2. - С.4-8.

Паращич В.В. Аудіювання: Збірник навчальних і контрольнихвправ та завдань. 5-11 класи. - Харків: Торсінг, 2004. - 176 с.

Паращич В.В. Читання: Збірник навчальних і контрольнихвправ та завдань. 5-11 класи. - Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС,2005. - 192 с.

Цінько С. Критерії відбору текстів для сприймання учнямина слух // Українська мова і література в школі. - 2000. - №4.

Цінько С. Методика роботи над розвитком умінь аудіюванняв учнів 5 класу // Українська мова і література в школі. -1999. - №4.

Шелехова Г. Формування в школярів умінь сприймати усне іписемне мовлення // Українська мова і література в школі. -2003. - №4.

Шелехова Г. Система вправ і завдань з формування моноло-гічного і діалогічного мовлення учнів 7 класу на уроках рід-ної мови // Українська мова і література в школі. - 2004. -№5. - С. 8-12.

Шелехова Г. Про систему роботи з розвитку зв'язного мов-лення учнів // Дивослово. - 1994. - №1. - С. 26-29.

Омельчук С. На шляху до людини розмовляючої // Українсь-ка мова й література в середніх школах. - 2003. - №5. - С.84-91.

Сульниченко В. Вчимося спілкуватися правильно // Україн-ська мова й література в середніх школах. - 2001. - №5. -С. 99-104.

Кутенко Л. Підготовчі вправи до усних зв'язних висловлю-вань на початковому етапі навчання української мови // Рідніджерела. - 2000. - №2. - С. 10-15.

Глазова О. Навчання діалогічного мовлення // Дивослово. -2003. - №1. - С. 31- 33.

Палихата Е.Я. Культура українського діалогічного мовленняспілкування. 5-9 класи: Навчальний посібник для учнів. -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 104 с.

Шуляр В. Як навчити школярів висловлювати свої думки? //Українська мова й література в середніх школах. - 2001. -№4. - С. 165-170.

Марун М. Дозвольте з вами поспілкуватися // Українська мова йлітература в середніх школах. - 2001. - №1. - С. 181-185.

Омельчук С. Основа мовлення - діалог // Українська мова йлітература в середніх школах. - 2002. - №5. - С. 81-85.

Донченко Т. Формування в учнів поняття про типи мовленняі типологічну структуру тексту // Дивослово. - 2004. - №4. -С. 23-27.

Бондаренко Н. Уроки розвитку зв'язного мовлення у 5 класі(докладний переказ-опис тварини) // Дивослово. - 2002. -№6.

Бондаренко Н. Уроки розвитку зв'язного мовлення у 5 класі(докладний переказ-опис тварини) // Дивослово. - 2002. -№11.

Бондаренко Н. Уроки розвитку зв'язного мовлення у 5 класі(докладний переказ-опис тварини) // Дивослово. - 2003. -№11. - С. 43-46.

Бабенко О. Розвиток творчих здібностей учнів // Дивослово.- 2001. - №11. - С. 28, 45-46.

Кравчук Д.М. Творчі роботи з української мови в 4-8 класах:Посібник для вчителя. - К.: Рад. школа, 1971. - 119с.

Цимбалюк В.І. Як навчити учнів писати твори: Посібник длявчителя. - К.: Рад. школа, 1988. - 158с.

Астеній І.А. Найтонші відтінки рідного слова (робота надтвором у початкових класах). Тернопіль: навчальна книга -Богдан. - 2005. - 30с.

Дідук Г.І. Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативнівправи на уроках української мови у 5-7 класах. - Тернопіль:Навчальна книга - Богдан, 2004. - 80с.

Лещенко Г. Система ситуативних завдань до уроків розвиткузв'язного мовлення (5 клас) // Українська мова і література вшколі. - 2004. - №5. - С. 13-18.

Шевцова Л. Ситуативні завдання як ефективний засіб розви-тку зв'язного мовлення учнів // Українська мова й літературав середніх школах. - 2001. - №2. - С. 11-15.

Шевцова Л. Дидактична суть ситуативних завдань // Дивос-лово. - 1998. - №3. - С. 30, 43.

Трунова В.А. Розвиток мовлення молодших школярів в умо-вах білінгвізму: (Монографія). - К.: Вища школа, 2001. - 98с.

2.8. Методика роботи зі стилістикиТеми

Розвиток в учнів 5 класу культури ділового мовлення під часопрацювання теми «Лист. Адреса».

Методика роботи зі стилістики під час вивчення словосполу-чення і простого речення у 8-9 класах.

Методика роботи зі стилістики під час вивчення складногоречення у 8-9 класах.

Формування в учнів стилістичних умінь і навичок під час ви-вчення словотвору в основній школі.

Формування в учнів стилістичних умінь і навичок під час ви-вчення морфології в основній школі.

Розвиток в учнів текстоутворювальних навичок на уроках рі-дної мови.

Формування в учнів 5 класу соціокультурної компетенції упроцесі вивчення теми «Текст».

Лексико-стилістичний аналіз тексту як засіб удосконаленнякомунікативних умінь і навичок учнів 5-7 класів.

Шляхи попередження та подолання стилістичних помилок умовленні старшокласників.

Література

Пентилюк М.І. Робота з стилістики в 4-6 класах: Посібникдля вчителя. - К.: Рад. школа, 1984. - 136 с.

Пентилюк М.І. Робота з стилістики в 8-9 класах: Посібникдля вчителя. - К.: Рад. школа, 1987. - 112с.

Михайлик В. Моделювання як важливий засіб формуваннякультури ділового мовлення // Дивослово. - 1999. - №7. - С.28-32.

Волошина Н. Синтаксичні засоби стилістики (конспект уро-ку) // Диво слово. - 1999. - №7. - С. 52-53.

Методика навчання рідної мови в середніх навчальних за-кладах // За ред. М.Пентилюк. - К., 2000. - С. 181-204.

Гамрецький І. Мовленнєво-публіцистична культура учнів:один з аспектів // Дивослово. - 1999. - №12. - С.14-15.

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. - К., 1994.

Кордун П.П. Збірник вправ із стилістики: Посібник для вчи-телів. - К.: Рад. школа, 1987. - 160с.

Кучеренко І. Психологічні умови засвоєння стилістики уч-нями старших класів // Українська мова і література в школі.

2004. - №4. - С. 9-12.

Дідук Г.І. Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативнівправи на уроках української мови у 5-7 класах. - Тернопіль:Навчальна книга - Богдан, 2004. - 80с.

Бондарчук Л.І. Методику підказує текст: Навчальний посіб-ник. - Тернопіль: Мальва-ОСО, 2001. - 160с.

Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Робота над текстом у початковихкласах: Посібник для вчителів. - К.: Рад. школа, 1986. - 168с.

Донченко Т. Формування в учнів поняття про типи мовленняі типологічну структуру тексту // Дивослово. - 2004. - №4. -С. 23-25.

Плітко В. Вивчення мови через текст // Дивослово. - 2004. -№4. - С. 26-27.

Ковалик І.І., Мацько Л.І., Плющ М.Я. Методика лінгвістич-ного аналізу тексту. К.: Вища школа. - 1984. - 118с.

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. - Терно-піль: Підручники і посібники, 2005. - 416с.

Валентій Л. Мовний аналіз як метод навчання // Дивослово.

1996. - №3. - С.40-43.

Мельничайко В. Елементи лінгвістичного аналізу художньо-го тексту на уроках мови // Дивослово. - 1998. - №2. - С.15-18.

Мельничайко В. Лінгвістика тексту в шкільному курсі украї-нської мови. - К.: Рад школа, - 1986. - 168 с.

Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови // Дивослово. -1999. - №3. - С.30-33.

Пентилюк М. Мовленнєві помилки та принципи їх класифі-кації // Українська мова і література в школі. - 2003. - № 3. -С. 26-29.

Цетлин С. Речевьіе ошибки и их предупреждение. - М.: Про-свещение, 1984. - 128с.

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗМЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

(для студентів спеціальності 6.020303         «Філологія. Українська мова та література»)

Пояснювальна записка

В умовах реалізації концепції навчання школярів україн-ської мови ставляться нові вимоги до підготовки вчителя-словесника, відповідно до яких випускники педагогічних закла-дів повинні оволодіти сучасними теоретичними знаннями, здо-бути ґрунтовні практичні навички, набути творчих якостей і ви-сокої професійної майстерності.

Основи професійної майстерності майбутнього вчителяформуються під час вивчення фахових дисциплін у вищому на-вальному закладі, проте провідна роль у системі підготовки вчи-теля української мови належить методиці навчання українськоїмови.

Основу курсу складають важливі, професійно необхіднівідомості про загальні питання методики навчання українськоїмови, питання методики вивчення основних розділів курсу укра-їнської мови, формування мовної культури, умінь і навичок тек-стотворення та інших складників, які забезпечують становленняриторичної культури усної і письмової та її варіантів.

Випробуваним засобом перевірки якості професійної під-готовки спеціалістів є державний екзамен. Згідно з навчальнимпланом студенти спеціальності 6.020303 «Філологія. Українськамова та література» філологічних факультетів педагогічних уні-верситетів складають державний екзамен з сучасної українськоїмови та методики її викладання.

Програма державного кваліфікаційного екзамену покли-кана перевірити гностичні, проектувальні, конструктивні, ко-мунікативні й організаторські вміння (аналізувати методичнісистеми минулого та сучасності, їх категорії, досвід учителівукраїнської мови тощо; моделювати, конструювати й орга-нізовувати класну та позакласну роботу учнів з української мо-ви) з опорою на знання фактів, термінології, методів навчання,принципів, закономірностей і тенденцій розвитку сучасної ме-тодичної науки.

На державному екзамені студенти-випускники мають по-казати своє розуміння значення методики навчання українськоїмови, її зв'язку з мовознавством як наукою, що визначає зміст іхарактер виучуваного матеріалу, зв'язку з педагогікою, зокремаз дидактикою, що є теоретичною основою для методики; з ос-новними психологічними закономірностями формування і роз-витку особистості учня.

Студенти мають продемонструвати розуміння загально-дидактичних і методичних принципів, вміння їх застосовувати унавчанні української мови учнів 5-12 класів, глибоке усвідом-лення освітньо-виховної ролі та значення української мови якнавчальної дисципліни, аналізувати шкільні програми, підруч-ники.

Знання методів теоретичного вивчення української мовита вміння обрати найбільш потрібний метод у кожному конкре-тному випадку, розуміння та володіння всією системою усних іписьмових тренувальних вправ, методикою їх проведення необ-хідні для майбутнього вчителя.

Студенти мають показати обізнаність щодо:

реформування змісту мовної освіти, зокрема Державних ста-ндартів, чинних програм і підручників;

переорієнтації процесу навчання на розвиток особистостіучня;

формування компетентностей учня.

Студенти мають чітко усвідомити теоретичне та практи-чне значення й завдання вивчення кожного розділу, кожної темишкільного курсу української мови: фонетики й орфоепії, лекси-ки та фразеології, граматики тощо, а це є запорукою вмілогоопрацювання з учнями кожного питання в теоретичному тапрактичному плані. Так, майбутній учитель повинен проявитирозуміння пізнавального та практичного значення шкільної гра-матики, яка подає системний опис граматичної будови мови, ро-зуміння того, що її вивчення формує логічне мислення, виробляєвміння аналізувати, виділяти родові та видові ознаки, встанов-лювати між ними логічні взаємини, навчає відрізняти граматич-ні значення, форми та категорії. У цьому зв'язку студент виявляєсвої знання граматичного розбору та володіння методикою про-ведення різних його видів, обґрунтовує порядок мовного аналі-зу, взаємозв'язок між різними його видами тощо.

Випускникам необхідно мати глибокі знання основнихпринципів методики навчання орфографії, пунктуації та всіх ас-пектів роботи вчителя, які забезпечують високу орфографічно-пунктуаційну грамотність. На державному екзамені виявляєтьсяобізнаність студентів-випускників щодо методики вивчення сти-лістики, системи тренувальних вправ із стилістики та методикиїх проведення, а також усвідомлення необхідності стилістичногоспрямування роботи з лексикою, фразеологією, граматикою йіншими розділами.

Майбутні учителі мають виявити знання того, що завдякиздійсненню внутрішньопредметних зв'язків: лексико-фразеологічний матеріал, граматичні засоби, питання мовноїкультури та стилістики, текстотворчі проблеми, тобто складни-ки, які забезпечують становлення риторичної культури, комуні-кативно-функціональний підхід до вивчення української мовиповинен проводитися через увесь шкільний курс, а не лише че-рез уроки розвитку зв'язного мовлення. Наявність цього іннова-ційного елемента у структурі та змісті навчання української мо-ви сприяє мотивації пізнавальної діяльності школярів, оскількикожен з них пересвідчується в тому, що вивчає мовну теорію нелише задля розширення та поглиблення своїх знань, але й задляпрактичної потреби вдосконалення власного мовлення.

Випускники повинні мати чітке, конкретне уявлення промісце та значення роботи з розвитку мовлення, про зв'язок цієїроботи з усіма іншими розділами шкільного курсу українськоїмови, про види робіт з розвитку мовлення, взагалі процесу роз-витку зв'язного мовлення, зокрема методику їх проведення.

Дуже важливо, щоб студенти зрозуміли, що в педагогіч-ному вищому навчальному закладі одержали тільки основи ме-тодичних знань, які треба повсякчасно збагачувати, використо-вуючи для цього всі існуючі шляхи підвищення професійноїкваліфікації.

Отже, завдання державного екзамену з методики навчан-ня української мови - виявити рівень теоретичних знань студен-та, його можливості творчо застосовувати методи та прийоми впрактичній діяльності, можливості вести наукові пошуки в галу-зі методики, узагальнювати свій досвід і досвід своїх колег, ді-литися наслідками узагальнення на сторінках методичних жур-налів і збірників, на засіданнях методичних об'єднань, вивчатиусе нове та впроваджувати в практику навчання.

Майбутній учитель повинен бути творчою особистістю звисоким рівнем здатності до продукування нових ідей, з нетра-диційним мисленням, готовим швидко й оригінальнорозв'язувати навчальні проблемні завдання.

Програма державного екзамену з методики навчанняукраїнської мови для випускників спеціальності «Філологія.Українська мова та література» має на меті визначити єдинівимоги до державного екзамену та забезпечити необхідний рі-вень його проведення, допомогти студентам на завершальномуетапі навчання зосередити увагу на систематизації й повтореннінайважливішого з опрацьованого матеріалу.

Програма складена на основі діючих типових та робочихпрограм педагогічних закладів для спеціальності «Філологія.Українська мова та література».

Програма державного екзамену включає два розділи:«Сучасна українська мова» і «Методика навчання українськоїмови».

Екзаменаційні білети мають таку структуру: перше пи-тання - з сучасної української мови, друге - з методики її на-вчання, третє - мовний аналіз (фонетичний, морфемний, слово-творчий, морфологічний, синтаксичний).

Програма державного іспиту

1. Загальні питання методики навчання українськоїмови в загальноосвітній школі