1.1. Методика української мовияк наука і навчальна дисципліна

магниевый скраб beletage

Предмет і завдання курсу. Значення методики для на-вчання української мови у школі. Концепції мовної освіти та їхроль у її стандартизації.

Зв'язок методики навчання української мови з суміжнимидисциплінами: філософією, мовознавством, педагогікою, пси-хологією, етнопедагогікою, етнопсихологією. Системний підхіддо мовних явищ та відтворення його в методиці.

Передовий досвід і використання методичної спадщиниминулого, дані наукових досліджень у галузі методики навчаннямови, мовознавства, педагогіки, психології.

Методи наукового дослідження: вивчення літератури зметодики навчання мови та суміжних дисциплін, спостереженняза навчально-виховним процесом, вивчення й узагальнення пе-редового досвіду, педагогічний експеримент тощо. Застосуван-ня статистичних методів обробки одержаних результатів.

Зміст і будова курсу методики навчання української мо-ви.

Короткий огляд історії розвитку методики навчання укра-їнської мови.