1.2. Українська мова як навчальнийпредмет в загальноосвітній школі

магниевый скраб beletage

Освітнє значення української мови як навчального пред-мета. Мета, зміст, принципи навчання української мови в школі.Варіативність структури та змісту шкільного курсу українськоїмови. Основні аспекти навчання мови. Комунікативне спряму-вання у навчанні мови.

Реалізація загальнодидактичних принципів у навчанніукраїнської мови. Принципи науковості та доступності, тісноговзаємозв'язку навчання, виховання і розвитку учнів у навчаль-ному процесі, у вивченні теорії та практики, у вивченні різнихрозділів курсу; принцип діяльнісного підходу до навчальногопроцесу; принцип мотиваційного забезпечення навчальної дія-льності; принцип міжпредметних зв'язків; принцип операційно-сті у вивченні мови. Власне методичні принципи навчання укра-їнської мови.

Основні нормативні документи, на які спирається мето-дика навчання української мови: Державний стандарт, Концеп-ція мовної освіти, Програми з рідної (української мови). На-вчання української мови в умовах реформування освіти.

Значення шкільного курсу української мови та його місцесеред інших навчальних дисциплін. Освітньо-виховні цілі та за-вдання вивчення української мови в школі. Рідна мова - основадуховного та інтелектуального розвитку особистості.