1.5. Методи, прийоми та засоби навчання української мови

магниевый скраб beletage

Метод як одна з головних категорій методики. Проблемаметодів і їх класифікації в науковій літературі. Основні напрям-ки навчальної діяльності учнів на уроках української мови та їхметодичне забезпечення. Організація діяльності учнів, спрямо-ваної на сприймання й осмислення навчального матеріалу упроцесі його викладу вчителем. Організація частково-пошуковоїдіяльності учнів (евристична бесіда).

Організація самостійного засвоєння учнями знань шля-хом вивчення параграфа підручника. Організація самостійногоосмислення учнями навчального матеріалу в процесі спостере-жень над мовою і мовленням.

Організація відтворення учнями одержаних знань (від-творювальна бесіда, зв'язне висловлювання учнів на лінгвістич-ну тему). Організація операційної діяльності учнів, спрямованоїна застосування одержаних знань і формування навчально-мовних, правописних і комунікативних умінь. Організація про-цесів сприймання, відтворення і продукування учнями усного таписемного мовлення, збагачення учнів мовними засобами та фо-рмування нормативного мовлення.

Проблемне навчання: способи створення проблемних си-туацій, постановка проблемних питань, керування пізнавальноюдіяльністю учнів.

Програмування навчального матеріалу. Алгоритмізація такомп'ютеризація в навчанні мови.

Системне використання методів на уроках української

мови.

Засоби навчання мови. Підручник як провідний засіб на-вчання. Особливості діючих підручників з української мови. Ре-алізація в підручнику принципів і цілей навчання. Засоби унаоч-нення, їх види. Методика складання опорних таблиць, схем.Технічні засоби у навчанні мови. Комп'ютер як засіб оптимізаціїнавчального процесу. Інші засоби навчання. Обладнання шкіль-ного кабінету української мови