1.6. Типи уроків української мови,їх структура і методика проведення

магниевый скраб beletage

Урок як основна форма організації навчання. Основнівимоги до уроку української мови на сучасному етапі.

Моделювання уроку української мови як організаційноїформи навчальної діяльності. Компоненти навчальної діяльностіна уроках української мови.

Завдання в системі уроку української мови як засіб керу-вання навчальною діяльністю учнів. Функції навчальних завданьна уроках української мови та шляхи їх реалізації. Види завдань.Роль дидактичного матеріалу в реалізації функцій навчальнихзавдань. Текст як засіб органічного поєднання культурологічно-го, комунікативного, лінгвістичного та діяльнісного компонен-тів змісту уроку української мови. Програмовані та проблемно-програмовані завдання.

Проблема типології уроків: загальнодидактична типоло-гія, типи уроків з мови з урахуванням специфіки предмета. Типиуроків за метою проведення.

Структура уроку. Проблема структури уроку в науково-методичній літературі. Варіантність структури уроку. Методич-ні вимоги до окремих компонентів уроків різних типів: повідом-лення теми і мети уроку, мотивація навчальних завдань, переві-рка вивченого, актуалізація опорних знань, умінь і навичокучнів, вивчення нового матеріалу, закріплення вивченого, під-биття підсумків уроку, домашнє завдання.

Інтегровані уроки, їх значення. Залежності та закономір-ності, властиві уроку як структурного утворення.

Організація перевірки знань, умінь і навичок учнів з укра-їнської мови. Види та способи перевірки знань, умінь і навичокучнів. Тестування у процесі вивчення української мови.

Аналіз уроку.

2. Особливості методики вивчення основних розділівукраїнської мови в загальноосвітніх закладах