2.1. Методика навчання фонетики та орфоепії

магниевый скраб beletage

Зміст шкільного курсу фонетики та його значення. Зв'я-зок занять з фонетики з вивченням графіки, орфографії, орфо-епії, граматики, із заняттями з розвитку мовлення. Ознайомлен-ня із засобами милозвучності української мови.

Завдання вивчення фонетики: вироблення вмінь і навичокправильно артикулювати звуки; розвиток мовного слуху учнів,мовної та слухової пам'яті; чітке розмежування звуків і літер;установлення відповідності чи невідповідності між вимовою інаписанням. Формування орфоепічних навичок, удосконаленнядикції й розвиток умінь володіти голосом (змінювати його зависотою, силою, темпом, тембром). Зіставлення діалектної й лі-тературної вимови. Подолання фонетичних діалектизмів.

Особливості вивчення шкільного курсу фонетики, орфо-епії і графіки української мови в умовах близькоспорідненоїдвомовності. Формування фонематичного слуху шляхом зістав-лення й розрізнення класифікаційних характеристик звуків вукраїнській і рідній мові учнів Помилки інтерферентного харак-теру та шляхи їх попередження і виправлення.

Методи та прийоми вивчення фонетики й орфоепії: спо-стереження над звуковим складом слів, фонетичний розбір, ви-значення наголосу в словах, списування з фонетичним завдан-ням, правильна літературна вимова звуків і звукосполучень,виразне читання текстів, з'ясування співвідношень між написан-ням і вимовою в словах та ін.

Використання наочності й технічні засоби навчання упроцесі роботи з фонетики й орфоепії. Роль, орфоепічних слов-ників.