2.2. Методика навчання лексики та фразеології

магниевый скраб beletage

Зміст шкільного курсу лексикології. Значення, місце йпринципи вивчення лексики. Труднощі у засвоєнні учнями лек-сичних понять. Методика засвоєння учнями багатозначності,прямого та переносного значення слів, їх уживання, синонімів,омонімів, антонімів, архаїзмів та інших лексичних категорій,вивчення яких передбачено програмою.

Методика вивчення фразеології української мови, шляхи їїзасвоєння. Система тренувальних вправ з лексикологія та фразе-ології. Вироблення навичок користування словниками різнихтипів. Лексичний аналіз тексту.

Словникова робота під час вивчення інших розділів шкіль-ного курсу мови. Лексична робота у системі занять з розвиткумовлення учнів.

Шкільний курс лексикології та фразеології української мо-ви, методика їх навчання в умовах близькоспорідненої двомов-ності. Нормативно-практичний аспект вивчення лексикології тафразеології на основі взаємозв'язку в навчанні двох мов (украї-нської та рідної). Лінгвокультурологічний підхід до вивченняукраїнської лексики учнями-полілінгвами. Подолання жаргоні-змів, росіянізмів у мовленні учнів.

Наочні посібники з лексикології та фразеології, методикаїх використання.

Робота з тлумачним словником, словниками синонімів,фразеологізмів, іншомовних слів. Особливості вивчення лекси-кології та фразеології у школах з національною мовою навчання.