2.3. Методика вивчення будови слова і словотвору

магниевый скраб beletage

Значення та завдання вивчення будови слова у школі.Методика поглиблення знань про значущі частини слова (мор-феми). Наступність і перспективність у вивченні матеріалу,шляхи подолання труднощів у виділенні основи (похідної, непо-хідної), кореня, префікса, суфікса. Розкриття значення морфем;уточнення та збагачення лексичного запасу учнів у процесі ви-вчення морфологічної будови слова; вироблення орфографічнихнавичок.

Прийоми вивчення морфемної будови слова: морфемнийаналіз, розбір слів з однаковими морфемами (коренем, префік-сом, суфіксом); добір антонімів і синонімів до поданих слів;етимологічний аналіз.

Методика словотвору: значення, зміст, завдання і принци-пи вивчення словотвору в школі. Зв'язок словотвору з будовоюслова, фонетикою, лексикою, морфологією, орфографією. Озна-йомлення учнів із способами словотвору: труднощі у засвоєннісловотворчих понять; система вправ; словотворчий аналіз, ме-тодика його проведення. Лексична робота: утворення слів за по-даними моделями, використання словотворчих синонімів; робо-та з морфологічним і словотвірним словниками.

Особливості вивчення будови слова та словотвору в умо-вах близькоспорідненої двомовності. Засвоєння основних по-нять з будови слова й українського словотворення за допомогоюелементів історичної фонетики, семантики окремих морфем, бу-дови власне українських слів і способів їхнього словотворення.Попередження та виправлення помилок інтерферуючого харак-теру в мовленні учнів.

Використання наочності та технічних засобів навчання підчас вивчення будови слова та словотвору.