2.4. Загальні питання методики вивчення граматики

магниевый скраб beletage

Місце граматики в шкільному курсі української мови. Пі-знавальне та практичне значення граматики, її роль у формуван-ні вмінь і навичок (мовленнєво-розумових, орфографічних, пун-ктуаційних), попередженні та подоланні граматичних помилок,збагаченні мовлення учнів.

Короткий огляд основних напрямків методики навчанняграматики. Наукові засади та принципи методики навчання гра-матики в школі: вивчення граматичних значень, категорій, форму тісному зв'язку із значенням слова; свідоме засвоєння грама-тичних понять, визначень, правил і граматичної термінології;взаємозв'язок у вивченні морфології та синтаксису, фонетики таморфології, зв'язок вивчення граматики з формуванням орфо-графічних і пунктуаційних навичок, роботою над розвитком мо-влення, міжпредметні зв'язки під час вивчення граматики.

Методи та прийоми вивчення граматики; спостереженнянад мовними явищами, бесіда, слово вчителя, робота з підруч-ником; граматичний розбір (значення, види і прийоми виконан-ня); пояснення граматичної форми за системою питань; замінаодних форм і конструкцій іншими, граматичне конструювання:програмування, алгоритмізація.