2.5. Методика вивчення частин мови

магниевый скраб beletage

Значення, завдання, зміст і принципи вивчення частинмови у шкільному курсі. Зв'язок вивчення частин мови з фоне-тикою, лексикою, словотвором, синтаксисом, орфографією тарозвитком зв'язного мовлення. Вивчення частин мови на синта-ксичній основі. Наступність і перспективність у вивченні частинмови.

Формування поняття про частини мови на основі їх лекси-чного значення, морфологічних ознак, синтаксичної ролі й осо-бливостей словотвору. Вивчення системи відмінювання та сло-вотвору частин мови у зв'язку з орфографією та розвиткоммовлення.

Методи та прийоми теоретично-практичного вивченнячистин мови: морфологічний розбір, утворення різних форм сліві нових слів за допомогою словотворчих морфем, установленняпропущених слів у відповідній формі, заміна одних форм інши-ми, складання словосполучень і речень, спостереження над ужи-ванням паралельних морфологічних форм, програмування, алго-ритмізація.

Особливості вивчення морфології у школах з національ-ною мовою навчання.

Наочність і технічні засоби навчання, методика їх вико-ристання у процесі вивчення частин мови.

Методика вивчення синтаксису

Значення, завдання, зміст і принципи вивчення синтакси-су в школі. Етапи вивчення синтаксису: практичне засвоєння,поновлення знань з синтаксису під час опрацювання морфології;систематичне вивчення синтаксису. Зв'язок синтаксису з лекси-кою, морфологією та розвитком мовлення учнів.

Методика ознайомлення з поняттями словосполучення іречення, зв'язок слів у словосполученні та реченні, типи речень.Методична проблема вивчення складного синтаксичного цілого,тексту та його актуального членування. Характер умінь і нави-чок учнів з синтаксису.

Шляхи подолання труднощів у вивченні головних і дру-горядних членів речення, відокремлених та однорідних членівречення; встановлення зв'язків між частинами складного речен-ня і тексту.

Методи та прийоми теоретично-практичного вивченнясинтаксису: аналіз словосполучення, синтаксичний розбір ре-чення, заміна одних синтаксичних конструкцій іншими, поши-рення та скорочення речень, складання речень за опорними сло-вами, схемами, інтонаційно-смисловий розбір речень і текстів.

Використання наочності та технічних засобів навчанняпід час вивчення синтаксису. Особливості вивчення синтаксисув школах з національною мовою навчання.

Методика навчання орфографії

Значення орфографії та її місце у шкільному курсі україн-ської мови. Завдання навчання орфографії. Природа орфографі-чних навичок і психологічні основи їх формування.

Короткий огляд історії та методики навчання орфографії.Основні принципи навчання орфографії: зв'язок навчання орфо-графії з граматикою та розвитком мовлення, роль свідомості йавтоматизму у навчанні орфографії. Роль орфографічних правилу формування грамотності учнів.

Поняття про орфограму. Класифікація орфограм. Залеж-ність навчання орфографії від принципів українського право-пису, характеру орфограм, етапів навчання, діалектних особли-востей мовлення учнів.

Методика вивчення орфографічних правил. Основні при-йоми навчання орфографії. Види орфографічних вправ, методи-ка їх проведення: орфографічний розбір, види списування, дик-танти, запис вивченого напам'ять, робота з орфографічнимсловником, творчі вправи тощо.

Труднощі у вивченні орфографії, шляхи їх подолання. Си-стема роботи над орфографічними помилками. Методика випра-влення, обліку та класифікації помилок. Норми та критерії оці-нювання орфографічних навичок учнів. Аналіз орфографічнихпомилок. Причини виникнення орфографічних помилок, спосо-би їх запобігання. Подолання помилок інтерферентного харак-теру.

Наочні та технічні засоби під час вивчення орфографії, ме-тодика їх використання.