2.8. Методика навчання пунктуації

магниевый скраб beletage

Значення пунктуації та її основи. Місце пунктуації у шкі-льному курсі української мови. Питання про етапи (рівні) на-вчання пунктуації.

Короткий огляд історії методики навчання пунктуації.

Найважливіші принципи навчання пунктуації: зв'язок у на-вчанні пунктуації з синтаксисом, розвитком мовлення і мислен-ня учнів, виробленням навичок виразного читання.

Поняття про пунктограму. Пунктуаційні правила, їх кла-сифікація, методика вивчення пунктуаційних правил. Залежністьнавчання пунктуації від основ пунктуації, характеру пунктог-рам, етапів навчання.

Основні методичні прийоми навчання пунктуації. Видивправ із пунктуації, методика їх проведення: пунктуаційний роз-бір, інтонаційно-смисловий аналіз, робота над текстом з пропу-щеними розділовими знаками, самостійний добір або самостійнескладання речень, та пунктуаційні правила, видозміна синтакси-чних конструкцій, що зумовлює заміну розділових знаків, дик-танти, творчі вправи, складання схем з певними розділовимизнаками та складання речень за поданими схемами, вправи з ви-користанням технічних засобів навчання. Пунктуація суцільноготексту.

Труднощі у вивченні окремих питань пунктуації (розділовізнаки при відокремлених членах речення, вставних реченнях, убезсполучникових складних конструкціях тощо), шляхи їх по-долання.

Типи пунктуаційних помилок. Причини пунктуаційнихпомилок, їх попередження. Методика виправлення, обліку такласифікації пунктуаційних помилок. Система роботи над пунк-туаційними помилками.