3. Методика розвитку зв'язного мовлення

магниевый скраб beletage

Мовленнєвий розвиток учнів як методична про-блема. Мовлення як діяльність. Питання мовленнєвого розвиткуучнів в історії методичної науки. Основні види мовленнєвої дія-льності та мовленнєвих умінь. Слухання й читання (їх види), го-воріння і письмо - види мовленнєвої діяльності. Збагачення уч-нів мовними засобами та формування нормативного мовленняяк складові мовленнєвого розвитку.

Понятійна та операційна основа роботи над фор-муванням мовленнєвих умінь. Монологічне та діалогічне мов-лення. Текст, його структура. Комунікативна спрямованість текс-ту. Види зв'язку між складовими частинами тексту, мовні засобивираження міжфразового зв'язку. Типові помилки у побудові те-кстів. Типи мовлення. Змістові та функціональні відмінності міжрозповіддю, описом, роздумом. Структурні та мовні особливостікожного типу висловлювання. Поєднання різних типів мовленняу структурі текстів. Стилі мовлення. Функції висловлювань. Фун-кціональні стилі. Жанри різних стилів мовлення. Засоби створен-ня стильового колориту тексту. Нейтральні та стилістично забар-влені мовні засоби. Стилістичне оформлення висловлюваннякожного типу, його залежність від призначення тексту. Засвоєнняучнями основних понять і способів дії як основа роботи над фор-муванням монологічного мовлення. Навчання діалогічного мов-лення. Діалог як форма повсякденного спілкування. Інші різнови-ди діалогів. Репліки учасників діалогу. Мовні особливості реплік.

Переказ у системі роботи над формуванням мов-леннєвих умінь. Значення переказу як виду роботи. Добір текс-тів для переказу. Види переказів, значення й особливості прове-дення кожного з них. Підготовка до переказу. Лінгвістичнийаналіз тексту під час підготовки докладного переказу.

Твір як вид роботи над формуванням мовленнє-вих умінь. Значення твору як виду роботи. Види творів. Взаємо-зв'язок переказів і творів у системі формування мовленнєвихумінь. Підготовка до твору. Робота над змістом мовлення. Робо-та над планом. Робота над мовним оформленням твору.

Оформлення ділових паперів. Документи з високимі низьким рівнем стандартизації. Реквізити документів. Мовнікліше у ділових паперах.

Опрацювання газетних жанрів. Суспільне значеннявиступів у періодичній пресі. Інформаційна замітка, замітка надискусійну тему, стаття на морально-етичну тему, інші жанри.Аналіз зразків. Створення текстів аналогічного спрямування.

3.3. Виховання в учнів властивостей правильного мов-лення. Формування в учнів поняття про властивості правильного мо-влення. Правильність як відповідність чинним мовним нормам і фор-мування нормативного мовлення учнів. Навчання школярівсвідомого вибору з-поміж синонімічних і співвідносних засобів мовитих, що найбільше сприяють вираженню змістової інформації та реа-лізації комунікативних цілей в конкретній ситуації спілкування з ме-тою досягнення точності мовлення. Засвоєння учнями лінгвістичнихзасобів, що сприяють точності мовлення. Навчання школярів логіч-ного викладу думок у різних типах і стилях мовлення Оволодінняшколярами основними мовними засобами виразного мовлення Фор-мування в учнів поняття про багатство мовлення як максимальноможливе насичення його різними засобами мови, які потрібні для ви-раження змістової інформації, та про доречність як добір і організа-цію засобів мови, що роблять мовлення відповідним ситуації.

Формування в учнів мовленнєвого етикету. Мов-леннєвий етикет як одна з форм мовленнєвої діяльності та мето-дична проблема. Теоретичні засади формування мовленнєвогоетикету. Засвоєння учнями правил мовленнєвого етикету в про-цесі навчання української мови.

Навчання школярів висловлювання на лінгвісти-чну тему. Теоретичні засади навчання висловлювання на лінгві-стичну тему. Висловлювання на лінгвістичну тему в шкільнихпідручниках. Аналіз учнівських висловлювань на лінгвістичнутему. Формування у школярів уміння будувати різні типи ви-словлювань на лінгвістичну тему.

Навчання школярів доповіді та інших видів пуб-лічних виступів. Навчання доповіді як соціальна та методичнапроблема. Уміння, необхідні для підготовки та виголошення до-повіді. Учнівська доповідь як мовний витвір. Основні етапи на-вчання доповіді. Введення поняття про доповідь як різновид ус-ного та писемного мовлення. Підготовка доповіді. Виголошеннядоповіді та її аналіз. Добір дидактичного матеріалу для навчаннядоповіді. Інші види публічних виступів. Взаємозв'язок мовних іпозамовних засобів вираження у публічному виступі.

4. Позакласна та факультативна робота з української мови