4.1. Позакласна робота з української мови

магниевый скраб beletage

Значення, місце, завдання позакласної роботи з українськоїмови. Принципи організації позакласної роботи. Взаємозв'язок по-закласної роботи з класними заняттями. Зміст позакласної роботи.

Основні форми позакласної роботи: заняття мовного гуртка,проведення мовних тижнів, тематичних вечорів, читацьких конфе-ренцій, дитячих ранків на мовні теми, підготовка та випуск стінні-вок, виготовлення альбомів, журналів, наочних посібників, підгото-вка повідомлень і доповідей, підготовка виступів по радіо, екскурсіїв редакцію, друкарні та інші місця, пов'язані з роботою над удоско-наленням усного та писемного мовлення; виставки, мовні ігри, вік-торини, конкурси, олімпіади. Конкурс імені Петра Яцика.

Елементи наукового дослідження у позакласній роботі.Форми координації науково-дослідної роботи учнів з українсь-кої мови: наукові товариства учнів; наукові гуртки, клуби, семі-нари, тренінги.

Методологічна, інформаційна та матеріально-технічна під-тримка науково-дослідницької роботи. Форми організації тапроведення науково-практичної роботи з української мови в за-гальноосвітніх навчальних закладах: наукові екскурсії як пасив-на форма науково-практичної роботи; наукова практика, дослід-ницькі та пошукові експедиції; виїзні наукові школи.

Психолого-педагогічна підтримка учнів, що виявили ба-жання займатися науковою роботою з української мови. Конку-рентні форми учнівської взаємодії. Співробітництво із заклада-ми науки та вищої освіти. Робота у Малій академії наук .