5. Методична робота вчителя-словесника

Удосконалення методичної майстерності вчителя-словесника. Основні шляхи збагачення знань і підвищення про-фесійної кваліфікації учителів-словесників. Вивчення, узагаль-нення і поширення передового педагогічного досвіду.

Зміст і форми роботи методичного об'єднання вчителівукраїнської мови. Роль методичних кабінетів, шкільних кабіне-тів української мови в удосконаленні роботи учителів-словесників. Значення науково-методичних конференцій в удо-сконаленні професійної кваліфікації учителів української мови.

Критерії оцінювання відповіді студентів з методикинавчання української мови

Критерії містять основні вимоги оцінки рівня підготовкибакалаврів зі спеціальності 6.020303 «Філологія. Українська мо-ва та література»), що дозволяє зробити висновки про рівеньпідготовки бакалаврів з методики навчання української мови,оскільки охоплюють комплекс питань з профільного курсу.

Рівень підготовки бакалаврів оцінюється за системою, якадає можливість об'єктивно оцінити реальний рівень отриманихзнань, умінь і навичок кожним студентом, його індивідуальніздібності, креативне та критичне мислення:

Шкала оцінювання

За шка-

За національною

За шкалою

лою

шкалою

навчального

ECTS

 

закладу

А

Відмінно

90 - 100

В

Дуже добре

82 - 90

С

Добре

75-81

D

Задовільно

67-74

E

Достатньо

60-66

F

Незадовільно

1-59

F означає: «незадовільно» - необхідна значна подальша робота.

321

Об'єкт контролю - рівень засвоєння теоретичних знань іоволодіння професійно-методичними уміннями, сформованимиу студента в результаті вивчення курсу.

Форма контролю - співбесіда з екзаменаторами, членамиекзаменаційної комісії, що передбачає відповідь студента надруге питання екзаменаційного білета.Критерії оцінювання:

Оцінка «відмінно» (А/ 90-100 балів) виставляється за:

правильне та повне розкриття змісту матеріалу з поставлено-го питання;

те, що у відповіді на теоретичне питання висвітлюється нетільки теоретичний матеріал, різні погляди вчених на певнупроблему, а й влучні приклади;