5. Методична робота вчителя-словесника

магниевый скраб beletage

Удосконалення методичної майстерності вчителя-словесника. Основні шляхи збагачення знань і підвищення про-фесійної кваліфікації учителів-словесників. Вивчення, узагаль-нення і поширення передового педагогічного досвіду.

Зміст і форми роботи методичного об'єднання вчителівукраїнської мови. Роль методичних кабінетів, шкільних кабіне-тів української мови в удосконаленні роботи учителів-словесників. Значення науково-методичних конференцій в удо-сконаленні професійної кваліфікації учителів української мови.

Критерії оцінювання відповіді студентів з методикинавчання української мови

Критерії містять основні вимоги оцінки рівня підготовкибакалаврів зі спеціальності 6.020303 «Філологія. Українська мо-ва та література»), що дозволяє зробити висновки про рівеньпідготовки бакалаврів з методики навчання української мови,оскільки охоплюють комплекс питань з профільного курсу.

Рівень підготовки бакалаврів оцінюється за системою, якадає можливість об'єктивно оцінити реальний рівень отриманихзнань, умінь і навичок кожним студентом, його індивідуальніздібності, креативне та критичне мислення:

Шкала оцінювання

За шка-

За національною

За шкалою

лою

шкалою

навчального

ECTS

 

закладу

А

Відмінно

90 - 100

В

Дуже добре

82 - 90

С

Добре

75-81

D

Задовільно

67-74

E

Достатньо

60-66

F

Незадовільно

1-59

F означає: «незадовільно» - необхідна значна подальша робота.

321

Об'єкт контролю - рівень засвоєння теоретичних знань іоволодіння професійно-методичними уміннями, сформованимиу студента в результаті вивчення курсу.

Форма контролю - співбесіда з екзаменаторами, членамиекзаменаційної комісії, що передбачає відповідь студента надруге питання екзаменаційного білета.Критерії оцінювання:

Оцінка «відмінно» (А/ 90-100 балів) виставляється за:

правильне та повне розкриття змісту матеріалу з поставлено-го питання;

те, що у відповіді на теоретичне питання висвітлюється нетільки теоретичний матеріал, різні погляди вчених на певнупроблему, а й влучні приклади;

вільне володіння професійною термінологією;

самостійну впевнену та творчу діяльність;

послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий ви-клад матеріалу;

уміння аналізувати, зіставляти, узагальнювати;

уміння використовувати отриманні теоретичні знання.

Оцінки «добре» (В/ 82-90); «дуже добре» (С/75-81) вистав-ляється за:

правильне та повне розкриття змісту матеріалу з поставлено-го питання;

правильну творчу діяльність щодо застосування окремих темі розділів дисципліни;

те, що у відповіді на теоретичне питання висвітлюється нетільки теоретичний матеріал, різні погляди вчених на певнупроблему, а й влучні приклади;

вільне володіння професійною термінологією;

послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий ви-клад матеріалу;

уміння аналізувати, зіставляти, узагальнювати;

уміння використовувати отриманні теоретичні знання;

незначні, негрубі фактичні, граматичні помилки.

Оцінки «задовільно» (D/ 67-74); «достатньо» (Е/ 60-66) ви-ставляється за:

знання і розуміння тільки основного програмового матеріа-лу;

те, що у відповіді на теоретичне питання висвітлюється тіль-ки теоретичний матеріал, не розкриваються різні погляди вче-них на певну проблему, або не наводяться влучні приклади;

спрощений виклад матеріалу;

суттєві помилки.

Оцінка «незадовільно» (F/ 1-59) виставляється за:

незнання і нерозуміння основного програмового матеріалу;

спрощений виклад матеріалу;

те, що у відповіді на теоретичне питання висвітлюється не-повністю теоретичний матеріал, не розкриваються різні поглядивчених на певну проблему, не наводяться влучні приклади;

суттєві помилки.

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

Бачинська А.Л. Морфологія, орфографія: Диктанти з україн-ської мови // Українська мова та література. - 1998. - №3. -С.29-32.

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Грама-тика української мови. Морфологія. - К.. 1993. - С. 11-45.

Біляєв О., Мельничайко В., Пентилюк М. Концепція навчан-ня державної мови в школах України //Дивослово. - 1996. -№1. - С.16-21.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Концепція вивчення українськоїмови в 5-11 класах загальноосвітньої школи з російськоюмовою навчання // Українська мова і література в школі. -2002. - № 5. - С.43-51.

Бурда К. Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми«Прийменник» // Українська мова і література в школі. -2004. - №5. - С. 19-23.

Глазова О.П. Кольорове слово. Зведений комплект з розвит-ку зв'язного мовлення. 5 клас. - X.: Веста, 2005. - 112с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Уроки рідної мови в 5 класі:Посібник для вчителя. - К.: Освіта України, 2005. - 224с.

Голуб Н. Лексика усного мовлення учнів 5-7 класів // Дивос-лово. - 1997. - №1. - С. 51-53.

Горошкіна О. «Не бійтеся заглядати у словник.» (лексико-графічна робота у 10 класі). - Дивослово. - 2000. - №9. - С. 33-36.

Горяний В. Програми з української мови для поглибленоговивчення (10-11 класи) //Українська мова і література в шко-лі. - 1993. - № 1. - С. 10-16.

Дика Н. Робота над граматичними (морфологічними) помил-ками // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 30-33.

Дика Н. Робота над граматичними (синтаксичними) помил-ками // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 40-42.

Дідук Г. Робота з дієслівними експресемами у 6 класі // Ди-вослово. - 1998. - №4. - С. 29-31.

Дмитренко Г. Займенник (6 клас) // Урок української. -2000. - №10. - С. 30-35.

Дубовик С. Застосування методики взаємного навчання науроках української мови в школі (вивчення тем «Прислів-ник» і «Дієприслівник») // Українська мова і література вшколі. - 2004. - №4. - С. 6-8.

Дубовик С. Формування граматичних навичок: функціона-льна орієнтація // Дивослово. - 1998. - №6. - С. 29-32.

Дороз В. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення україн-ської лексики учнями 5-6-х класів російської та болгарськоїнаціональностей // Українська мова та література. - 8 (360),лютий 2004. - С. 9-16.

Дороз В. Вивчення української лексики в 5-6 класах шкіл збагатонаціональним контингентом (Лінгвокультурологічнийпідхід) // Дивослово. - 2005. - № 10. - С. 4-8.

Дороз В. Помилки в українському мовленні учнів національ-них спільнот та шляхи їх подолання // Українська мова та лі-тература. - 38 (390), жовтень 2004. - С. 14-19.

Дороз В.Ф. Вивчення лексикології в умовах діалогу культур:Навч. посібник. - Ніжин: ТОВ «Видавництво» Аспект-Поліграф», 2006. - 264с.

Дорошенко О.А. Робота вчителя-словесника в умовах місце-вої говірки // Українська мова та література в школі. - 1991.- №12. - С. 18-22.

Іваницька Н.Л. Вивчення членів речення у 4-8 класах. - К.,1982. - С. 25-49.

Кащук А. Будова слова в українській мові (у завданнях, за-питаннях і відповідях) // Українська мова та література вшколі. - 2002. - №7. - 216 с.

Клюзко М. Повторення та узагальнення теми «Дієприкмет-ник» // Дивослово. - 1994. - №1. - С. 29-36.

Коваль В. Безмежний як думка (Система комбінованих уро-ків із вивчення фразеологізмів) // Українська мова й літера-тура в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2005. - №6. - С. 6-11.

Коршун Т. Слово - основний продукт мовленнєвої діяльнос-ті, центральна одиниця внутрішнього лексикону // Рідні дже-рела. - 2201. - № 2. - С. 14-17.

Крупа М. Критерії відбору художньої словесності для лінг-воаналізу / Теорія і практика лінгвістичного аналізу тексту. -Тернопіль, 1997. - 416 с.

Кузьміна О., Носалюк В. Інноваційні прийоми активізаціїпізнавальної діяльності учнів 5-6-х класів на уроках мови //Українська мова та література. - 2005. - №6. - С.3-7.

Лисиченко Л.А. Бесіди про рідне слово (слово і його значен-ня). - X., 1993. - 113 с.

Марченко Л.М. Робота з лексичними синонімами на урокахукраїнської мови. - К.: Рад. школа. - 1964. - 163с.

Мащенко Л. Дієприкметник, дієприслівник як форми дієсло-ва. Нестандартний урок з мови // Українська мова та літера-тура. - 14 (366), квітень, 2004. - С. 5-7.

Мовчун Ф. Етимологія як засіб патріотичного виховання //Початкова школа. - 1998. - №5. - С. 8-12.

Мовчун Ф. Слово, його етимологія і ... виховання // Рідніджерела. - 2000. - №2. - С. 6-9.

Мовчун Ф. Про що розповідають слова // Рідні джерела. -2000. - №3. - С. 6-10.

Мельничайко В. Лінгвістичний аналіз художнього тексту:завдання і методи // Теорія і практика лінгвістичного аналізутексту. - Тернопіль, 1997. - 168 с.

Мельничайко В.Я. Види мовного розбору: Довідник. - Тер-нопіль, 1997. - С.31-38.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова.- К.: Ленвіт, 2004. - 400с.

Новосьолова В. Вивчення дієприкметника на уроках рідноїмови у 7 класі // Українська мова і література в школі. -2004. - №4. - С. 12-16.

Омельчук С. Формування навичок стилістичного аналізускладних синтаксичних конструкцій // Дивослово. - № 2003.

№ 12. - С. 33-35.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативнихумінь: проблема вибору вправ (на матеріалі складних речень)// Дивослово. - 2002. - №12. - С. 26-28.

Омельчук С. Реалізація дослідницького методу в процесі фо-рмування мовленнєво-комунікативних умінь учнів (на мате-ріалі вивчення складнопідрядних речень з кількома підряд-ними) // Дивослово. - 2003 - №3. - С. 35-36.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативних уміньна синтаксичній основі (система мовленнєвих вправ у 9 кла-сі) // Дивослово. - 2004. - №6. - С. 8-11.

Омельчук С. Формування навичок стилістичного аналізускладних синтаксичних конструкцій // Дивослово. - № 2003.

№ 12. - С. 33-35.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативних уміньна синтаксичній основі (система мовленнєвих вправ у 9 кла-сі) // Дивослово. - 2004. - №8. - С. 26-29.

Ощипко І.И. Вивчення теми «Будова слова» та «Словотвір» ушколі. - Львів. - 1998. - С.15-27.

Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови // Дивослово. -1999. - №3. - С.30-32.

Пентилюк М.І. Державний стандарт мовної освіти у світлісучасної методики української мови / Українська філологія:теоретичні та методичні аспекти навчання. - Черкаси: Брама-Україна, 2005. - С.41-47.

Пентилюк М. Мовленнєві помилки та принципи їх класифі-кації // Українська мова та література в школі. - 2003. - № 3.

С. 26-29.

Передрій Г.Р. Дієприкметник // Українська мова і літературав школі. - 1993. - №11. - С.30-33.

Пермінов В. Вивчення правопису прислівників за допомогоюметодів ейдетики // Українська мова та література. - 14 (366),квітень 2004. - С. 7-8.

Плиско К.М. Синтаксис рідної мови із системою орієнтирівдля самостійного вивчення. - X., 1992.

Плиско К.М. Синтаксис української мови в опорних конспектах,таблицях і завданнях. - X.: Вид. група «Основа», 2004. - 96 с.

Симоненкові Л.М., Остаф Я.І. Числівники // Дивослово. -1994. - №7. - С.12-15.

Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий слов-ник. - К., 1995. - 245с.

Скуратівський Л. Концепція мовної освіти 12-річної школи(українська мова) // Українська мова і література в школі. -2001. - №2. - С.4-10.

Скуратівська Г. Формування загальнонавчальних умінь підчас вивчення фонетики, графіки, орфоепії, орфографії / Укра-їнська мова і література в школі. - 2003. - № 8. - С. 13-16.

Стріха А.Д., Гуревич А.Ю. Цікава граматика. - К.: Рад. шко-ла, 1991. - С. 125.

Теклюк В. Вивчення фразеології в 5 класі // Дивослово. -1999. - №4. - С. 24-26.

Ужченко В.Д. Вивчення фразеології в середній школі: Посіб-ник для вчителя. - К., 1990. - 175 с.

Хом'як І. Визначення орфограми у писемному мовленні //Дивослово. - 2000. - №2. - С.29-31.

Хом'як І. Навчання орфографії в сучасних умовах // Україн-ська мова та література в школі. - 1999. - №2. - С.4-6.

Хом'як І. Вивчення лексики у поєднанні з орфографією //Дивослово. - 2002. - №6. - С.20-24.

Хом'як І. Навчання орфографії у зв'язку зі словотвором //Урок української. - 2002. - №7. - С. 38-42.

Чешуріна Т.Г. Словникова робота на уроках українськоїмови // Вивчаємо українську мову та літературу. - № 17-18(57-58) червень 2005. - С. 19-22.

Чміль Н. Етапи вивчення теми «Займенник» у 6-му класі.Система занять // Українська мова та література. - 44 (396),листопад, 2004. - С. 14-23.

Шелехова Г. Займенник // Дивослово. - 1995. - №5. С. 34-37.

Шкільник М.М. Проблемний підхід до вивчення частин мо-ви. - К., 1981. - 216с.

Шкуратяна Н.Г. Методика вивчення орфографії: Посібникдля вчителів. - К., 1985. - 219с.

Шляхова В. Опанування способів тлумачення лексичногозначення // Українська мова і література в школі. - 2003. -№3. - С. 30-34.

Шляхова В.В. Удосконалення орфоепічних навичок школя-рів // Українська мова та література в школі. - 1991. - №12. -С.16-18.

Шляхова В., Нечитайло Н. Робота зі словниками на уроціукраїнської мови // Українська мова та література в школі. -2002. - № 8. - С. 11-13.

Ющук І. До методики синтаксичного аналізу речення // Ди-вослово. - 2003. - № 10. - С. 33-37.

Яворська С. Будова слова і словотвір (Робота з орфографії) //Дивослово. - № 5-6. - С. 39-44.

Яворська С. Вивчення розділу «Будова слова. Орфографія» у5 класі // Українська мова і література в школі. - 1999. - №4.- С.11-16.

Ярмолюк А. Вивчення розділу «Дієприслівник» у 7 класі //Українська мова і література в школі. - 2004. - №4. - С. 17-19.

Додаткова література

Біляєв О.М., Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., ПередрійГ.Р., Рожило Л.П. Методика вивчення української мови вшколі. // К., 1987. - 245 с.

Безсмертна Н. Вічний двигун на ім'я словотвір // Українськамова та література в середніх школах. - 2004. - №4. - С.16-20.

Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Посіб-ник для вчителів. - К.: Рад. школа, 1988. - С. 12-43.

Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе. - М., 1978. -125с.

Бондар Д.Р., Пентилюк М. Лексичні недоліки і шляхи їх по-долання // Українська мова і література в школі. - 1980. -№11. - С. 42-48.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Новий підручник як невід'ємнаскладова системної перебудови мовної освіти // Українськамова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та ко-легіумах. - 2005. - №5. - С.4-8.

Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе. - М., 1978. -125с.

Валентій Л.В. Мовний аналіз як метод навчання в школі //Українська мова і література в школі. - 1996. - №3. - С.40-43.

Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання:лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2004. - №11, (про-довження) - С. 5-9.

Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання:лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2005. - № 2. - С.5-19, (продовження) - С. 2-7.

Варзацька Л.О. Навчання мови та мовлення на основі аналізутексту. - К., 1986. - 105 с.

Вашуленко М.С. Орфоепія й орфографія в 1-3 класах. Посіб-ник для вчителів. К. 1982. - 110 с.

Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення. - К.,1989. - 119с.

Горбачук В.Т. Виправлення й аналіз пунктуаційних помилоку диктантах // Українська мова і література в школі. - 1989. -№ 7. - С. 59-63.

Горлова В. Чим близький прикметник українцям? // Україн-ська мова і література в середній школі... - 2002. - №4. - С.131-135.

Глазова О.П. Дидактичні матеріали з морфології українськоїмови. 5-6 класи. - К., 1985. - С. 16-29.

Головецька Н. Уроки розвитку зв'язного мовлення. Зимоваказка. Складання текстів розповідей і текстів-описів у 5-мукласі// Українська мова і література. - 2005. - №47. - С.7-9.

Ґудзик І.П. Аудіювання українською мовою (для шкіл націо-нальних меншин): Посібник для вчителів. - К.: Педагогічнадумка. - 2003. - 137с.

Ґудзик І.П. Навчаємо слухати-розуміти українську мову //Рідні джерела. - 1998. - №1-2. - С.4-8.

Девдера М. Узагальнення та повторення вивченого матеріалута «диктантний алгоритм» // Українська мова і література вшколі. - 2004. - №5. - С.40-44.

Заболотний О. Розвиток навчально-пізнавальної активностіучнів (Проблемні ситуації) // Дивослово. - 2004. - №12. - С.29.

Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення. Складні випад-ки аналізу: (Навч.-метод. посібник). - К.: Вища шк., 1989. -143с.

Кравченко О. Урок формування пунктуаційних умінь і нави-чок у процесі вивчення безсполучникового складного речен-ня // Українська мова і література в школі. - 2000. - №4. - С.44-45.

Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактич-ні засади // Дивослово. - 2004. - №10. - С. 2-11, (початок).

Кравчук Д.М. Творчі роботи з української мови в IV-VIIIкласах. К.: Рад. школа. - 1971. - 119 с.

Коршун Т. Слово - основний продукт мовленнєвої діяльнос-ті, центральна одиниця внутрішнього лексикону // Рідні дже-рела. - 2201. - № 2. - С. 14-17.

Лаврінчук І. Аналіз диктанту. Алгоритм роботи над помил-ками // Українська мова і література. - 2005. - №6. - С.11-13.

Мельничайко В.Я. Види мовного розбору. Українська мова.Довідник. Т.: «Богдан» - 1997. - 120 с.

Мельник Н. Опорні конспекти з української мови // Україн-ська мова і література в школі. - 2001. - №2. - С.50-55.

Методика навчання української мови у школі // О.М. Бєляєв,М.Я. Мельничайко, М.І. Пентилюк, Г.Р. Передрій, Л.П. Рожи-ло: Посібник для учителів. - К.: Рад. шк., 1987. - 246 с.

Методика викладання української мови у середній школі: На-вч. посібник / Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Ско-рик О.С.; За ред. І.С. Олійник. - 2-ге вид., перероб. і доп. -К.: Вища школа, 1989. - 439с.

Мовчун А. Наші помічники - розділові знаки // Дивослово. -2001. - №11. - С. 19-24.

Ободянська Н. Діагностика й викорінювання орфографічнихпомилок у письмових роботах учнів // Українська мова і лі-тература. - 2005. - №6. - С.8-10.

Олійник І., Іваненко В., Рожило Л., Скорик О. Методика ви-кладання української мови в середній школі. - К.: Вища шк.,1989. - С.67-123.

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Підручник длягімназій гуманітарного профілю. - К.: Вежа, 1994.

Передрій Г.Р., Смолянінова Г.М. Лексика і фразеологія укра-їнської мови. - К.: Рад. школа. - 1983. - 207с.

Плиско К.М. Викладання синтаксису української мови. - К.:Рад. школа, 1978. - 184 с.

Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. - К.,1985. - 160 с.

Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах: Посібникдля вчителів. - К., 1988. - С. 16-79.

Полєвікова О.Б. Використання творчих вправ як засобу мо-тиваційного забезпечення процесу навчання рідної мови //Початкова школа. - 2004. - № 3. - С.15-18.

Романюк Є. У майстерні слова (система уроків зі словотвору)// Українська мова та література в середніх школах. - 2004.- №4. - С. 8-15.

Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики(Розділ 4. Когнітологічний напрям сучасної лінгвістики). К.:вид. українського фітосоціологічного центру. - 1999. - С.65-85.

Симоненкова Л.М. Вивчення фонетики і морфології в умовахмісцевих говорів. - К., 1986. - С. 35-76.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.: ме-тод. посібник / Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред.О.І.Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.

Сікорська З.С. Морфемний аналіз слова // Українська мова ілітература в школі. - 1984. - №8. - С.44-48.

Скуратівський Л. До питання про значення поняття «мов-леннєвий розвиток» та інші близькі за змістом поняття //Українська мова і література в школі. - 2005. - №3. - С. 2-4.

Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в поча-ткових класах. - К.: Рад. школа. - 1976. - 176 с.

Тризна М. Таємниці храму Володарки Орфографії. Повто-рення вивченого з теми // Українська мова і література. -2005. - № 6. - С.20-22.

Усатенко Т.П. Лексична семантика і розвиток мовлення уч-нів. - К., 1984. - С. 15-76.

Христіанінова Р.О. Просте речення в шкільному курсі українсь-кої мови: Посібник для вчителя. - К.: Рад. школа,1991. - 160 с.

51.Чак Є.Д. Складні питання граматики та орфографії. - К.,1978. - С. 28-37.

Черноусова Н.С. Словарная работа на уроках русского язьїкав 4-8 классах. - К., 1983. - 128с.

Шелехова Г.Т. Використання вправ з аудіювання і читанняна уроках рідної мови в 6 класі. // Українська мова і літера-тура в школі. - 2005. - №4. - С. 2-6.

Шелехова Г.Т. Інноваційні підходи до укладання нової про-грами з української (рідної) мови для 5-12 класів / Українсь-ка філологія: теоретичні та методичні аспекти навчання. -Черкаси: Брама-Україна, 2005. - С.55-59.

Шульжук К.Ф. Складне речення в українській мові: Навч.-метод. посібник. - К., 1989. - С. 219с.

Програми навчальних предметів, факультативів, спецкур-сів, рекомендованих до використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх закладів

1. Артеменко Є. Світ українського слова / Методичні рекомен-дації щодо організації та змісту навчально-виховного проце-су в закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчальному році/ За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК, 2005. -Ч.ІІ. - С.167-177.

Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12класів загальноосвітніх навчальних закладів з російськоюмовою навчання / Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв,Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко. - Чернівці: Видавничий дім«Букрек», 2005. - 152с.

Бондарчук Л, Кисляк Н, Шубко І. Сучасна риторика. 5-11класи / Методичні рекомендації щодо організації та змістунавчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в2004-2005 навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - БілаЦерква: КОІПОПК, 2004. - Ч.ІІ. - С.259-273.

Глазова О., Кузнєцов Ю. Програма факультативного курсу«Лексика сучасної української мови» (7 клас) // Методичнідіалоги. - 2006. - №1. - С. 13-20.

Дем'яненко О. Крилаті вислови та їх літературні першодже-рела / Методичні рекомендації щодо організації та змісту на-вчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в2002-2003 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар. - БілаЦерква, 2002. - С.249-253.

Заболотний О. Вступ до мовознавства. 10-11 класи / Мето-дичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква:КОІПОПК, 2004. - Ч.ІІ. - С.46-53.

Заболотний О. Основи наукової діяльності / Методичні ре-комендації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини в 2002-2003 навчально-му році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква, 2002. -С.170-175.

Завіщана Л. Українська мова. 8-11 класи / Методичні реко-мендації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини у 2000-2001 навчально-му році / За ред. І.Л. Лікарчука, Н.І. Клокар, В.В. Потіхи. -Біла Церква; К.: Видавець Ешке О.М., 2000. - С.70-73.

Кононевич В. Від авторської казки до . вершини? Творчіроботи на уроках мови та літератури //Українська мова та лі-тература. - 2005. - №13. - С. 6-9.

Мірошник С, Шестаківська Р. Мистецтво слова. 9-11 класи /Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчаль-но-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2003-2004 навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церк-ва: КОІПОПК, 2003. - С.341-351.

Приходько Л. Мистецтво говорити / Методичні рекомендаціїщодо організації та змісту навчально-виховного процесу взакладах освіти Київщини в 2002-2003 навчальному році / Зазаг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква, 2002. - С.244-249.

Романюк Є. Авторська програма «Основи культури мовлен-ня» // Укр. мова і літ-ра в школі. - 2003. - №3. - С. 59-60.

Рубан І. Українська мова. 6-9 класи / Методичні рекомендаціїщодо організації та змісту навчально-виховного процесу в за-кладах освіти Київщини в 2005-2006 навчальному році / Зазаг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК, 2005. - Ч.ІІ. -С.177-190.

Сідько О. Культура мовлення. 10 клас / Методичні рекомен-дації щодо організації та змісту навчально-виховного процесув закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчальному році / Зазаг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК, 2005. - Ч.ІІ. -С.27-32.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів /Л.В.Скуратівський,   Г.Т.Шелехова,            В.І.Тихоша,А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. - Ірпінь: Вида-вничо-торгова фірма «Перун», 2005. - 176с.

Фесенко О. Цікаві розмови про частини мови // Українськамова та література. - 2005. - №10. - С. 7-8.

Цимбалюк В. Культура мовлення. 8-9 класи / Методичні ре-комендації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчально-му році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК,2005. - Ч.ІІ. - С.99-103.

Підручники

Біляєв О.М. та ін. Українська мова: Підручник для 10-11 кл.загальноосв. навч. закладів з укр. та рос. мовами навчання. -К.: Освіта, 2005. - 384 с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчан-ням рос. та польськ. мовами. - К.: Освіта, 2005. - 272с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчан-ням рос. та польськ. мовами. - К.: Освіта, 2006. - 240с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчан-ням рос. мовою. - К.: Освіта, 2007. - 256с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Педагогіч-на преса, 2005. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО», 2006. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО», 2007. - 288с.

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 5-гокласу. - К.: Грамота, 2005. - 240с.

Заболотний О.В., Заболотний В.В. Рідна мова: Підручникдля 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.:Навчальна книга, 2005. - 288с.

Скуратівський Л.В. Українська мова: Елементи практичноїриторики: Додаток до підручника «Українська мова, 10-11кл.». - К.: Освіта, 2004. - 128 с.

Додаток АЗразок рубіжного тесту зметодики навчання української мови

Модуль № 1. Загальні питанняметодики навчання української мови

Розглядає шляхи та способи реалізації змістових ліній шкі-льних програм з української мови й досліджує особливостівивчення мовних розділів .

а)         загальна методика;

б)         конкретна методика;

в)         педагогіка.

Досліджує характер білінгвальних явищ, ураховує впливтранспозиції й інтерференції на якість навчання та на ційоснові вибудовує відповідні методичні рекомендації .

а)         методика навчання української мови;

б)методика     навчання рідної мови;

в)         методика навчання української літератури.

Методика навчання української мови як навчальна дисцип-ліна допомагає майбутньому вчителеві.

а)         вивчати самому українську мову;

б)         узагальнювати передовий досвід сучасної школи;

в)         засвоїти систему теоретичних знань і професійних умінь,що допоможуть формувати в учнів мовну, мовленнєву ком-петенції, виховувати свідомих громадян України.

Предметом методики навчання мови є .

а)         процес навчання української мови;

б)         процес вивчення української мови;

в)         процес викладання української мови.

Зв'язок з якою наукою допомагає методиці навчання украї-нської мови добирати методи та прийоми навчання із ура-хуванням використання їх можливостей для розвитку мис-лення учнів, яке протікає за певними законами (аналіз,абстрагування, узагальнення, дедукція тощо)?

а)         Мовознавством.

б)         Психологією.

в)         Логікою.

Яке завдання навчання рідної мови передбачає формуванняумінь і навичок спілкування, вільного вираження думок іпочуттів у різних сферах суспільного життя; оволодіннякультурою мовлення?

а)         Виховне завдання.

б)         Розвивальне завдання.

в)         Навчальне завдання.

Який із принципів добору змісту навчання передбачає не-обхідність систематичної роботи над видами мовленнєвоїдіяльності у взаємозв'язку?

а)         Реалізації особистісного підходу до визначення змістунавчання.

б)         Реалізації діяльнісного підходу до визначення змісту на-вчання.

в)         Поліфункціональної мовної освіти.

Джерелами розвитку методики української мови є ...

а)         постанови уряду про школу;

б)         передовий досвід вітчизняної та зарубіжної шкіл;

в)         чинні програми та підручники.

Мета шкільного курсу української мови:

а)         формування мовної особистості;

б)         формування знань про мовну систему;

в)         формування полілінгвальної особистості.

10 На якому змістовому рівні засвоєння рідної мови в школімає систематичний характер?

а)         1-4-ті класи.

б)         5-9-ті класи.

в)         10-12-ті класи.

Документ, затверджений Міністерством освіти і наукиУкраїни, у якому визначено мету й завдання курсу, обсяг ісистему знань, коло умінь і навичок з української мови, щоїх мають обов'язково отримати учні у процесі навчання -

а)         підручник;

б)         програма;

в)         державний стандарт.

Яка змістова лінія шкільного курсу мови допомагає учнямоволодіти мислительними прийомами?

а)         Комунікативна.

б)         Соціокультурна.

в)         Діяльнісна.

Пояснювальна записка визначає.

а)         засади організації навчального процесу з української мо-ви;

б)         зміст курсу та послідовність вивчення його частин;

в)         критерії оцінювання знань і вмінь з української мови.

Власне програма визначає .

а)         засади організації навчального процесу з української мо-ви;

б)         зміст курсу та послідовність вивчення його частин;

в)         критерії оцінювання знань і вмінь з української мови.

Власне програма складається із таких структурних елемен-тів:

а)         засади організації навчання; зміст курсу; вимоги до знаньі вмінь;

б)         відомості про мову, її норми; мовлення; вимоги до знань,вмінь;

в)         критерії оцінювання знань і вмінь учнів.

Чинна програма «Рідна мова» (для шкіл з українською мо-вою навчання) містить такі лінії змісту навчання:

а)         мовна, мовленнєва, соціокультурна, діяльнісна;

б)         мовна, мовленнєва, українознавча;

в)         мовна, мовленнєва, країнознавча.

Систематизуюча функція підручника .

а)         репрезентує теоретичні мовознавчі відомості;

б)         подає знання у певній системі, відповідно до програми;

в)         трансформує знання учнів в уміння й навички.

Мовленнєва діяльність, це .

а)         цілеспрямоване сприйняття учнями мовних явищ, фактів;

б)         психофізичні дії сприйняття, розуміння, породження мо-влення;

в)         розпізнавання і диференціація мовного матеріалу.

Мовленнєві уміння, це уміння .

а)         спілкуватися, будувати висловлювання;

б)         користуватися нормативними мовними засобами;

в)         виконувати мовленнєві дії відповідно до мети спілкуван-ня.

Якому типу уроку належить подана структура: а) перевіркадомашнього завдання; б) актуалізація опорних знань; в) по-відомлення теми й мети уроку; г) пояснення нового матері-алу; д) вправи на закріплення одержаних знань; ж) підсумкиуроку; з) завдання додому, інструктаж про його виконання?

а)         Урок формування умінь і навичок.

б)         Урок узагальнення вивченого.

в)         Урок вивчення нового матеріалу.

Ключ до тесту

Модуль № 1

1 б

2 а

3 в

4 а

5 в

6 в

7 б

8 б

9 а

10 в

11 б

12 в

13 а

14 б

15 б

16 а

17 б

18 б

19 в

20 в

Додаток Б

Зразок рубіжного тесту з шкільного курсу української мовиМодуль № 1. Методика навчання фонетики, орфоепії, графіки

Вихідні й основні положення, яких має дотримуватися вчи-тель-словесник у процесі навчання фонетики - це принципи

а)         встановлення зв'язків між словотворенням і фонетикою;

б)         вивчення фонетики й орфоепії;

в)         здійснення зв'язку з роботою над розвитком зв'язногомовлення.

В українській лінгводидактиці визначено такі принципи ви-вчення фонетики й орфоепії:

а)         диференціювання понять «словозміна», і «словотворення»;встановлення зв'язків між словотворенням і фонетикою; ура-хування структури, семантики і значення значущих частинслова;

поглиблення знань про лексичне й граматичне значення підчас вивчення будови слова і словотворення; зіставлення сло-вотвірного розбору з морфемним; використання знань пробудову слова і словотворення для вдосконалення орфографі-чних навичок; здійснення зв'язку з роботою над розвиткомзв'язного мовлення;

б)         лексико-граматичний (зіставлення лексичного і граматич-ного значень); системний (урахування всіх елементів лекси-чної парадигми); функціональний (урахування стилістичногорозмежування); лексико-синтаксичний (зіставлення слова ісловосполучення); позамовний (зіставлення слова з відповід-ними реаліями і поняттями); контекстний (урахування син-тагматичних зв'язків у контексті);

в)         опора на усне мовлення учнів і вироблення в них уваги домовлення, що відповідає літературним нормам; удоскона-лення вміння артикулювати звуки української мови різнихтипів; поєднання імітаційного шляху засвоєння орфоепічнихнавичок із свідомим засвоєнням норм літературного мовлен-ня; опора на мовний слух, удосконалення його і слуховоїпам'яті; постійне тренування в зіставленні звукової формислів, інтонаційної структури речень із їх графічною формою.

Звукова будова як внутрішня система української мовискладається з трьох тісно пов'язаних і взаємодіючих міжсобою частин:

а)         фонематичної; просодичної (наголошування); силабіч-ної (складоподіл) підсистем;

б)         фонетичної, звукової, інтонаційної;

в)         фонетичної, граматичної, орфографічної.

Об'єктом вивчення фонетики у школі є ...

а)         фонема, явища асиміляції, дисиміляції, правопис слів;

б)         словоформа, слово, словосполучення;

в)         звуки, закономірності їх поєднання (сполучуваність),фонетичні процеси (вплив позиції звука у слові та сусідст-во інших звуків на його звучання) природа й структураскладу, наголос, інтонація.

Знання з фонетики необхідні учням для ...

а)         удосконалення знань з графіки й орфографії, навчанняорфоепії української мови, для роботи над дикцією учнів,для виправлення вад мовлення;

б)         формування мовних і мовленнєвих умінь та навичок;розвитку мовного чуття;

удосконалення правописних і граматичних умінь і нави-чок; попередження мовних помилок;

в)         вивчення частин мови у зв'язку з фонетикою; вивченнясистеми відмінювання частин мови і словотвору у зв'язкуз орфографією.

Дикція - це ...

а)         сукупність рухів і положень вимовних (артикуляційних)органів, необхідних для утворення звуків мови

б)         чітка, виразна вимова звуків, складів і слів у повільномуй швидкому темпі мовлення;

в)         виділення в мовленні певної одиниці в ряду однорідниходиниць за допомогою фонетичних засобів.

Артикуляція - це ...

а)         сукупність рухів і положень вимовних (артикуляційних)органів, необхідних для утворення звуків мови;

б)         чітка, виразна вимова звуків, складів і слів у повільномуй швидкому темпі мовлення;

в)         виділення в мовленні певної одиниці в ряду однорідниходиниць за допомогою фонетичних засобів.

Головним у вивченні звуків мовлення є функціональний ас-пект. Учні дізнаються про те, що звуки мовлення служать дляпобудови слів і розрізнення їх значень. Досягається це шля-хом..

а)         зіставлень звуків української і рідної мови;

б)         спостережень над смислорозрізнювальною функцієюокремих звуків у слові;

в)         розуміння мовлення, реалізації мети спілкування.

Звуки мови у школі одночасно вивчаються в трьох аспектах:

а)         лінгводидактичному, культурологічному, психологічно-му;         ...         . .

б)         фізичному, фізіологічному, лінгвістичному;

в)         психологічному, дидактичному, лінгвістичному.

Вивчаючи наголос, учні мають засвоїти поняття про ...

а)         смислорозрізнювальну функцію наголосу, його місце вслові, рухомість при словозміні;

б)         значення наголосу, правила складоподілу, вимову зву-ків;

в)         види наголосу, орфоепічні норми, склад слова.

Для вироблення навичок правильно визначати наголоше-ні склади учням доцільно пропонувати ...

а)         вимовляти заздалегідь дібрані слова співом, виділяючипри цьому наголошені склади;

б)         вимовляти заздалегідь дібрані слова речитативом, ви-діляючи при цьому наголошені склади;

в)         вимовляти заздалегідь дібрані слова складами, виділя-ючи при цьому наголошені склади.

Емфатичний наголос - це ...

а)         емоційне виділення тих чи інших слів у висловлюваннінапруженою вимовою певних звуків;

б)         виділення певного слова у фразі;

в)         особливе виділення якогось слова чи кількох слів увсьому висловлюванні.

Для вироблення навичок виразного читання доцільно про-понувати учням під час вивчення фонетики ...

а)         окремі слова з дотриманням наголосу;

б)         синтагми з дотриманням орфоепічних норм;

в)         прозові тексти з дотриманням інтонації, відповідноготемпу мовлення, пауз.

Графічні вміння - це уміння ...

а)         за допомогою графічних знаків передавати мовлення,складати схеми, таблиці, моделі, алгоритми, що відтво-рюють лінгвістичну інформацію;

б)         за допомогою букв передавати мовлення;

в)         позначати звуки буквами.

Графічні помилки учнів - це помилки, які допускаютьсяучнями ...

а)         в письмових роботах і обумовлені незнанням або нето-чним знанням графіки як сукупності всіх засобів письма;

б)         в усному мовленні та обумовлені незнанням або неточ-ним знанням норм української орфоепії;

в)         в читанні та обумовлені незнанням або неточним знан-ням українського алфавіту.

Наступність у навчанні фонетики реалізується через.

а)         встановлення правильного співвідношення теорії зпрактикою, добір тренувальних вправ і завдань, які дава-тимуть можливість закріплювати набуті знання й форму-вати необхідні фонетичні уміння й навички;

б)         таку організацію навчання, коли засвоєння мови відбу-вається безпосередньо у процесі комунікативної діяльнос-ті з метою оволодіння комунікативними уміннями й нави-чками;

в)         опору на засвоєний і вивчений учнями матеріал, на ос-нові якого взаємодіють старі й нові знання, у результатічого утворюється система міцних і глибоких фонетичнихзнань, умінь і навичок.

Орфоепічні помилки - це вид помилок, що мають місце вусному мовленні. Основні типи орфоепічних помилок:

а)         пов'язані із недостатнім засвоєнням правил правопису,наприклад, букви, що позначає ненаголошений кореневийголосний звук або букви, що позначає дзвінкий чи глухийприголосний звук в корені слова, навіть коли правило пра-вопису школярі вже вивчали;

б)         помилки, пов'язані з впливом діалекту, з впливом рідноїмови (неукраїнської); неправильний наголос у словах; ор-фографічна вимова під впливом читання; порушення ор-фоепічних норм і правил української фонетики;

в)         помилки, пов'язані з незнанням орфографічних правил,українського наголошування слів.

Фонетичні й орфоепічні вправи:

а)         складоподіл;звуковий аналіз складів і слів; виділеннянаголошених і ненаголошених складів; звуковий і складо-вий синтез; співвіднесення звуків і букв; виділення й хара-ктеристика окремих звуків;

б)         навчальні диктанти; робота з орфографічним словни-ком; мовний аналіз тексту; морфемний розбір;

в)         складання речень; складання партитури вірша; фонети-чний розбір; робота з перекладним словником.

Основні прийоми роботи над вимовою:

а)         позначення букв звуками; аналіз вимови звуків; записпочутого; фонетичний розбір слова;

б)         робота зі словником наголосів, аналіз звуків у слові;складання алгоритмів; аналіз інтонації в усному вислов-люванні;

в)         пояснення артикуляції звука; посилання на аналогічнийзвук рідної мови; зіставлення складів з виучуваним звукоміз складами, що містять звуки, якими замінюється виучу-ваний звук; демонстрація зразка правильної вимоги.

Фонетико-графічний розбір передбачає проведення аналі-зУ: .

а)         «від букви до звука»;

б)         «від звука до букви»;

в)         «від слова до звуків».

Ключ до тесту

Модуль № 1

1 б

2 в

3 а

4 в

5 а

6 б

7 а

8 б

9 б

10 а

11 б

12 а

13 в

14 а

15 а

16 в

17 б

18 а

19 в

20 б

Додаток В

Зразки варіантів індивідуального навчально-дослідного за-вдання з методики навчання української мови (фрагмент)

Зміст завдання

№ ЗМ

1.

Напишіть реферат на тему (за вибором студента):

«Необхідність врахування статусу українськоїмови у процесі її вивчення учнями загальноосвіт-ньої школи».

«Місце та значення української мови середінших навчальних предметів в загальноосвітніхшколах України»;

«Мовна особистість - наслідок реалізації мовноїосвіти в Україні».

1

2.

Підготуйте повідомлення про лінгводидактичнуспадщину К.Д.Ушинського.

1

3.

Укладіть бібліографію статей про методи та при-йоми навчання української мови, які опублікованіза останні п'ять років у журналах «Українськамова і література в школі», «Дивослово». Опра-цюйте ці статті та підготуйте доповідь «Системаінноваційних методів як засіб реалізації освітньо-виховних завдань уроку української мови».

2

4.

Підготуйте письмове повідомлення на одну ізтем:

1. «Проблема структури уроку вимагає пере-осмислення»;

«Тип уроку - це замкнена структура чи творчийпроцес?».

2

Додаток Д

Зразки варіантів індивідуального навчально-дослідного за-вдання з шкільного курсу української мови (фрагмент)

Зміст завдання

№ ЗМ

1.

Підготувати два розгорнутих конспекти уроків:- з теми до розділу «Фонетика. Орфоепія. Гра-фіка» у 5 класі (тип уроку: вивчення нового ма-теріалу);

з теми до розділу «Стилістичні засоби фонети-ки» у 10 класі (тип уроку: комбінований).

1

2.

Розробіть урок з теми до розділу «Лексиколо-гія» для 6 класу, дотримуючись принципів на-ступності й перспективності.

Ознайомтеся із нетрадиційними урокамиМ.Девдери в методичних журналах. Напишітьза аналогією конспект уроку, використовуючинетрадиційні методи навчання фразеології в 5класі.

2

3.

Підготуйте конспект уроку з теми розділу«Будова слова» в 5 класі, який ілюстрував би ін-терактивну діяльність і сприяв поглибленню мо-вної компетенції та комунікативних умінь шко-лярів.

На етнокультурознавчій основі розробіть урокзі словотвору в 5 класі.

3

Додаток Ж

Зразки варіантів комплексної контрольної роботиз методики навчання української мови (фрагмент)

Варіант №1.

Урок як основна форма організації навчання. Основні вимо-ги до уроку української мови на сучасному етапі.

Методична задача. Підкресліть слова, в яких учні зробилипомилку та напишіть правильний варіант: возз'єднання, свяще-ник, юнат, розява, спросоння; подорожжю, ожеледдю, жовч-чю, річчю, піччю; лібрето, сюреалізм, бонна, контрреволюція,ірраціональний. Поясніть характер помилки. Назвіть методичніприйоми, за допомогою яких можна уникнути такого типу по-милок.

Розробіть фрагмент уроку (етап актуалізації опорних знань) зтеми «Тексти різних типів - розповідь, опис, міркування» у 5класі.

Варіант № 2.

Текст як лінгвістичне поняття. Роль тексту у формуванні мо-вної та мовленнєвої компетенції учнів. Дидактичні можливостітексту.

Проаналізуйте послідовність роботи над написанням навча-льного переказу.

Розробіть фрагмент уроку, де формується в учнів 5 класу по-глиблене поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і публіцистичний стилі мовлення.

Варіант № 3.

Назвати структурні елементи уроку української мови, оха-рактеризувати зміст навчальної діяльності учителя й учнів накожному з них.

Які уміння треба сформувати в учнів 5 класу під час вивчен-ня стилів мовлення?

Чинна програма з української мови орієнтує вчителя на од-ночасне вивчення орфографічних і орфоепічних понять. ЯкеВаше ставлення до цього? На чому, на Вашу думку, ґрунтуєтьсятака рекомендація програми?

Додаток З

Критерії оцінювання комплексної контрольної роботиКритерії оцінювання:

Відповідь на перше (теоретичне) питання оцінюється за крите-ріями:

відповідність змісту;

повнота та ґрунтовність викладу;

доказовість викладу;

термінологічна коректність.

Виконання другого (теоретико-практичного) завдання оцінюєть-ся за критеріями:

творче осмислення набутих наукових знань;

демонстрації готовності вести пошук шляхів оптимізаціїнавчально-виховного процесу;

точність виконання практичного завдання.Виконання третього (практичного) завдання оцінюється за кри-теріями:

методична грамотність;

здатність до обґрунтування методичних рішень;

правильність оформлення фрагменту уроку.

Оцінка за виконання підсумкової контрольної роботи - 41 бал(максимум).

35-41 бал студенти отримують за:

повне засвоєння суті методичного поняття, теоретичне обґрун-тування принципів, важливих положень сучасної лінгводидактики;

самостійну оригінальну інтерпретацію теоретичних поло-жень методичної науки;

сформоване вміння свідомо застосовувати знання на практи-ці;

послідовний, логічний, аргументований, стилістично вправ-ний виклад, вміння користуватися довідковою літературою;

охайне оформлення письмової роботи.

21-34 балів отримують, якщо:

відповідь студента в основному відповідає змісту питання. Невсі основні проблеми визначено чітко;

основні проблеми розкриті недосить повно та ґрунтовно;

студент викладає матеріал, в основному аргументуючи мето-дичні положення, але відчуває труднощі під час висловленнясвоєї думки щодо ряду проблем;