НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Вікторія Федорівна ДОРОЗ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ВЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичДрукується в авторській редакціїДизайн обкладинки - Б. В. Борисов

Підписано до друку 23.05.2008. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 14.Наклад 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006