1.4. Психологічні та дидактичнізасади навчання української мови

магниевый скраб beletage

Психологічна наука про шляхи засвоєння знань, умінь інавичок української мови. Мовна особистість і шляхи її розвит-ку. Концепція трирівневої мовної особистості (заЮ.Карауловим). Вербально-семантичні, когнітивні, прагматичніуміння мовної особистості.

Формування україномовної комунікативної компетенціїучнів-полілінгвів. Психолінгвістичні особливості формуваннямовленнєвих умінь в умовах багатомовності. Інтерференція -негативний результат неусвідомленого перенесення попере-днього лінгвістичного досвіду, що є гальмуючим впливом рідноїмови на ту, що вивчається як друга. Транспозиція - позитивнеперенесення знань з рідної мови на ту, яка вивчається як друга.

Психологічні передумови успішного засвоєння мовного мате-ріалу. Інтенсифікація навчального процесу і розвиток пізнавальнихздібностей учнів у процесі вивчення мови (уваги, пам'яті, мислення,дару слова, мовної інтуїції тощо). Психолінгвістичні основи мов-леннєвої діяльності й формування комунікативних умінь.

Психолого-педагогічні принципи формування позитивноїмотивації до вивчення української мови.

Дидактичні засади навчання. Закономірності засвоєнняукраїнської мови в школах з українською і російською моваминавчання. Застосування загальнодидактичних принципів у про-цесі навчання української мови. Питання про власне методичніпринципи навчання мови та розвитку мовлення.