1.5. Методи, прийоми та засоби навчання української мови

магниевый скраб beletage

Теоретичне осмислення методів і прийомів навчання укра-їнської мови в школах з українською та російською мовами ви-кладання. Різні підходи до класифікації методів навчання: заджерелом знань, характером пізнавальної діяльності учнів, ха-рактером навчального матеріалу тощо. Залежність вибору мето-дів і прийомів навчання від специфіки навчального матеріалу,підготовки учнів до його сприйняття та засвоєння.

Характеристика основних методів навчання мови: зв'язноговикладу вчителя, бесіди, спостереження й аналізу мовних явищ, ро-боти з підручником, методу вправ, методу зіставлення мовних явищ.

Проблемне навчання: способи створення проблемних ситуацій,постановка проблемних питань, керування пізнавальною діяльністюучнів. Методи проблемного навчання: інформаційно-рецептивний,стимулюючо-пошуковий, спонукально-репродуктивний, спонукаль-но-пошуковий.

Програмування. Алгоритмізація та комп'ютеризація науроках української мови.

Засоби навчання мови. Дидактичний матеріал для занять зукраїнської мови та вимоги до нього. Наочність і технічні засобинавчання, їх види та методика використання. Методика скла-дання опорних таблиць, схем.