РОЗДІЛ 4. АЛГОРИТМІЧНІ ПРИПИСИ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇНАУКОВОЇ РОБОТИ

магниевый скраб beletage

Здобуття вищої гуманітарної освіти, як і будь-якої іншої, перед-бачає в умовах Болонського процесу обов'язкову самостійну науко-ву роботу студентів, яка реалізовуватиметься в обох формах (усній,письмовій) та різних жанрах сучасного наукового дослідження, на-самперед у курсових і дипломних роботах, а також у доповідях і по-відомленнях на конференціях, наукових конкурсних роботах, есе тастаттях в обраній галузі знань, без чого не є можливим процес по-дальшої ефективної дослідної діяльності.

Наукова робота і малих, і великих жанрів обов'язково має бутискерована на одержання нових знань в обраній галузі. Зрозуміло,що для молодого дослідника є важким (а інколи й неможливим)процес здобуття абсолютно нових знань. У зв'язку з цим у студент-ських наукових роботах новизна визначається переважно такимипоняттями, як "розширено", "доповнено", "уточнено", "конкрети-зовано", "узагальнено", "систематизовано", "класифіковано", "про-ілюстровано", "обґрунтовано", "унаочнено" відомі матеріали тарезультати, що уможливлюється завдяки поглибленому вивченнюпевних дисциплін, актуальних тем (окремо та в комплексі) і розви-неними навичками та вміннями із самостійної організації науковоїпраці у відповідності до сформульованої мети, завдань і обраної ме-тодики наукового пошуку. При цьому до автора наукової роботивисувається ряд обов'язкових вимог: на високому рівні бути обізна-ним з наукової літератури за досліджуваною проблемою (знати всідоступні джерела наукової інформації, опубліковані в Україні та закордоном), уміти обирати найдоцільнішу методику дослідженнята знати її, вміти аналізувати, аргументувати, порівнювати й уза-гальнювати, логічно викладати матеріали дослідження, лаконічной переконливо формулювати висновки, викладати зміст роботи зачинними нормами української наукової мови. У роботі має знайтивідображення науковий пошук, а саме: автор має наводити само-стійно дібрані й нові приклади щодо досліджуваної проблеми; уза-гальнювати дані у вигляді аналітичного огляду тематичної літера-тури, різноманітних класифікацій, а також таблиць, схем, графіків,діаграм тощо; формулювати висновки, підбивати обґрунтовані під-сумки.

Наукова робота має адекватно відбивати логіку здійсненого кон-кретного дослідження, що виявлятиметься в її загальному структуру-ванні, рубрикації, побудові розділів, абзацоподілі та інших формаль-них елементах.

Зміст і результати наукового дослідження, самостійно виконува-ного студентами, магістрантами, аспірантами, найчастіше оформлю-ються малими жанрами наукової літератури: науковою доповіддю,повідомленням (монологом) на науково-практичних конференціяхта науковою статтею.