4.3. Підготовка і написання наукової статті

Наукова робота будь-якого писемного жанру являє собою оформ-лений чинними нормативними засобами наукової мови зміст (смисл,сутність) наукових фактів, явищ, теорій, гіпотез, експериментів. Одне знайважливіших завдань дослідження — забезпечити гармонійний зв'язокзмісту (тема ^ рема) та форми (структура, характер, обсяги ілюстрова-ного матеріалу, класифікація джерел, бібліографічний опис тощо) на-укової роботи, щоб віднайти її оптимальну модель з метою адекватного,чіткого й стислого донесення наукової інформації до адресата.

Принципи оформлення наукових робіт ґрунтуються на вимогах,що висуваються до репрезентації результатів науково-дослідної ро-боти і які закріплено відповідними чинними нормативними та ін-структивними документами.

Безумовно, треба уважно знайомитися зі зразками реалізаціїцих вимог у вже виданій науковій літературі, над якою працювали(і найчастіше не один рік, якщо робота є ґрунтовною за змістом та об-сягом) і автор (автори), і рецензенти, і працівники видавництв, щобоформити рукопис у відповідності до чинних ДЕСТів та вимог куль-тури наукового писемного мовлення. Зокрема, доречним є насампередзнайомство з культурою оформлення наукових статей (як малого йнайпоширенішого жанру наукової літератури) різних видів: а) за зміс-том (власне наукова, науково-популярна, науково-навчальна, науково-методична, науково-публіцистична); б) за читацьким призначенням(для вузького кола науковців; спеціалістів певної галузі (фаху) абокількох галузей (фахів); широкого загалу науковців тощо); в) за кіль-кістю авторів (один автор, два автори, авторський колектив). Реальнудопомогу в організації та належному оформленні наукової роботи мо-лодим дослідникам надає, крім зазначеного, алґоритмічний припис.

Завдання 4.3.1. Ознайомтесь уважно з наведеним нижче алґоритміч-ним приписом та усвідомте мету і зміст кожного його "кроку".З'ясуйте, проаналізувавши власний досвід, які "кроки" та чомує для вас найскладнішими.

АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРИПИСДО ПІДГОТОВКИ ТА НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

Сформулюйте, ретельно обдумавши, основну мету статті.

Визначте цілі-сателіти (від лат. satelles — супутник, служник,спільність).

Чітко сформулюйте та усвідомте завдання статті.

Визначте основну проблему (тему) її.

Установіть коло підтем з урахуванням їх ієрархії за ступенемважливості.

Сформулюйте робочу назву статті за її основною темою (про-блемою), визначивши межі теми та обсяги наукової інформа-ції, що має висвітлюватися в ній.

Пам'ятайте! Заголовок статті може називати тему в узагальнено-му вигляді (а через двокрапку — частину теми, її аспекти, під-теми) та рему.

Складіть і запишіть деталізований план (наприклад, питаль-ний) статті.

Сформулюйте і запишіть основні тези (як відповіді на пунктипитального плану) статті.

9. Сформулюйте і запишіть очікувані (передбачувані) вис-новки.

Продумайте вступну частину статті як обґрунтований ви-клад актуальності теми (проблеми) дослідження, науково-практичної значущості того, що досліджуватиметься у цен-тральній частині статті, та визначення об'єкта, предмета,методів (методики) дослідження і джерельної бази.

Викладіть стисло й адекватно історію вивчення проблеми(питання) в науковій вітчизняній та зарубіжній літературі,проаналізувавши та скласифікувавши ці джерела за ознакамиспільних і відмінних поглядів науковців на розв'язання цієїпроблеми.

Визначте та запишіть дефініції (означення) використовува-них у статті термінів.

Складіть і запишіть основний текст статті, спираючись на го-ловні принципи: "від відомого ^ до невідомого", "від просто-го ^ до складного".

Перевірте узгодженість між планом та змістом статті, між на-звою, метою, завданнями та висновками, між тезами та їх об-ґрунтуванням, ілюструванням, між змістом та мовною/мов-леннєвою формою.

Здійсніть самоконтроль виконаної роботи на мовному/мов-леннєвому рівні та свідомо внесіть відповідні корективи:

перевірте правильність і точність мовного оформлення за-головка статті;

перевірте текст статті на відповідність чинним правопис-ним нормам сучасної української літературної мови;

перевірте текст статті на відповідність вимогам науковогостилю української мови при вербалізації думок.

Перевірте точність і правильність оформлення цитацій —буквальних витягів із відповідних наукових джерел.

Оформіть бібліографічний апарат статті за обраним/визна-ченим принципом (внутрішньотекстові, підрядкові, післятек-стові посилання) та чинним ДЕСТом.

Здійсніть самоконтроль виконаної роботи на всіх її рівнях(змістовому, логічному, мовностилістичному) та, в разі по-треби, внесіть необхідні корективи і відредагуйте статтю.

Завдання 4.3.2. Ознайомтесь уважно з мовними/мовленнєвими стан-дартами-кліше для написання наукової статті. Підкреслітьті, що є найпоширенішими в наукових статтях з гуманітар-них наук.

1. Мотивація актуальності теми і важливості дослідження

•Проблема ... перебуває у центрі уваги.

... заслуговує на особливу увагу.. посідає важливе місце.. є актуальною.. давно є на часі.. є цілком на часі.. відноситься до найактуальніших.. цілком не є вирішеною.. є малорозробленою, недослідженою.. є дискусійною, не досить розробленою.. фрагментарно висвітлювалася в.. не була об'єктом спеціального вивчення.

Історія й сучасний стан розробки питання в науковій літера-турі

Прийнято вважати, що.

Загальновідомо, що.

Є думка, що.

На думку (кого?). , .

Згідно з точкою зору., .

Відповідно до концепції.

Як вважає (вважають)., .

Існуючі точки зору з цього питання можнакласифікувати таким чином.

Дослідженням цієї проблеми займалися.

Цих поглядів дотримується (дотримуються).

Гіпотезу (передбачення) про. висунув (роз-робив) .

Початок напрямку (тенденції) покладено.

Нову концепцію (ідею, гіпотезу, теорію тощо)розроблено...

Мета і завдання статті

Статтю присвячено такому питанню, як .

Мета статті полягає в тому, щоб.

Завдання дослідження формулюється (фор-мулюються).

Метою є встановити (встановлення).

Метою є визначити (визначення).

У статті порівнюється (порівнюються).

У статті виявляється (виявляються).

У статті вивчається (вивчаються).

У статті з'ясовується (з'ясовуються).

Автор розв'язує низку завдань, а саме:

Мета статті — проаналізувати (описати, сха-рактеризувати) ...

Метою роботи є дослідження.

Виклад суті дослідження у статті

Є підстави вважати.

Умови та хід експерименту дозволяють вису-нути гіпотезу.

Гіпотетично можна стверджувати.

Перевіримо запропоновану гіпотезу.

Виходячи з передбачення., .

Однією з найважливіших особливостей (чо-го?) . є .

Об'єкт дослідження характеризується такимиособливостями: ...

Об'єкт аналізу має такі специфічні якості, як.

Зібраний матеріал підлягає структуруванню.

Матеріали здійсненого обстеження дозволя-ють згрупувати (класифікувати, узагальнити,уточнити, конкретизувати).

За структурою можна виокремити.

Нами зафіксовано (виявлено, з'ясовано, опи-сано).

5. Висновки, рекомендації, пропозиції

Таким чином, проведене дослідження (аналіз) підтверджує, що.

Отже, є всі підстави зробити такий висновок:.

Як підсумок зазначимо, що.

Дані здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок про.

Відтак, можна впевнено стверджувати, що.

Сформулюємо основні висновки та рекомендації.

Оп