НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Галина Сергіївна ОНУФРІЄНКО

НАУКОВИЙ СТИЛЬУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

2-ге виданняперероблене та доповнене

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИКЗ АЛГОРИТМІЧНИМИ ПРИПИСАМИ

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичДизайн обкладинки - Б. В. БорисовКоректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 12.06.2009. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 22,78.Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UAСвідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

ния разньїх лет. — М.,1991. — С. 17.

* У загальному розумінні компетентністю визначається "особливий типорганізації, предметно-специфічних знань, який дозволяє приймати ефектив-ні рішення у відповідній галузі знань" (Холодная М.А. Психология интеллек-та. — 2-е изд., перераб. и доп. — С.-Пб., 2002. — С. 244).

12 Крьіжановская А. В. Сопоставительное исследование терминологиисовременньїх русского и украинского язьїков. Проблеми унификации и ин-теграции. — К., 1985. — С. 6.

16 Левківський К. М. Студентська наука як один із чинників якості під-готовки фахівців у сучасних умовах / Науково-дослідна робота студентів:аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої квалі-фікації: Зб. матеріалів Першої міжн. наук.-практ. конф. — Запоріжжя, 2002. —С. 3.

Завдання 2.1.3. Прочитайте уважно наведені мікротексти та ви-значте їх проблеми, за якими спрогнозуйте та сформулюйтеназви до кожного з них. Виберіть, обгрунтувавши, найточнішіваріанти назв.

Тексти наукового стилю (НС) містять наукову інформацію, яказдобувається в результаті пошуку причинно-наслідкових зв'язківміж об'єктами дослідження в ході цілеспрямованих експериментів.

У лексичному плані НС використовує терміни відповідних наук, якприродничих, технічних, так і гуманітарних.

Оскільки терміни мають переважно форму іменників, то в цьо-му стилі переважає іменний характер висловлювання і тексти на-сичені абстрактною лексикою. У цьому стилі широко вживаютьсядієслівно-іменникові конструкції, які є теж вираженням терміноло-

* Див.: Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць /НАН України, Інститут української мови, Комітет наукової термінології. —К., 1998. — С. 86-91.

• Важливо      . дослідити.

. описати (здійснити опис). узагальнити.. вивчити.. встановити.. пояснити.. систематизувати.

. схарактеризувати (дати характеристику).. класифікувати.. визначити.. підсумувати.. проаналізувати.. з'ясувати.. розробити.. здійснити експеримент.. простежити.. укласти.. виявити.

. експериментально перевірити.

11        Боду^н де Куртета. Заимствования // Русская ^нциклопедия / Подред. С. А. Адрианова и др. — С.-Пб, 1914. — С. 159.

[1] Вчіться охоче: що може бути приємнішим за можливість багато вчи- тися?! (лат.).

[2] Вершин досягають не відразу; майстерність набувають поступово (лат.).

1 Норман Д. Память и научение: Пер. с англ. — М., 1985. — С. 130.

[3] Потебня А. А. ^стетика и по^тика. — М., 1976. — С. 211.

[4] Хайдеггер М. Гельдерлин и сущность по^зии // Работьі и размьішле-

[5] Потебня А. А. Мьісль и язьїк. — К., 1993. — С. 187.

[6]  Панько Т. І. Індивідуальне й соціальне у виробленні українського ін- телігентного мовлення // Українська мова та література в школі. — 1991. — № 1. — С. 3.

[7]   Звернення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Мовлен нєва культура у професійних навчальних закладах" (17-18 січня 1998 р., м. Львів) // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 1998. — № 4. — С. 7-8.

[8]          Самарин Ю. А. Очерки психологии ума. — М., 1961. — С. 357.

[9] Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика. — М., 1983. — С. 51.

[10] Див. за: Семчинський С. В. Загальне мовознавство. — Вид. друге, пере- роб. і доп. — К., 1996. — С.15.

[11] Див. за: Семчинський С. В. Загальне мовознавство. — Вид. друге, пере- роб. і доп. — К., 1996. — С. 16.

[12] Винокур Г. О. О задачах истории язьїка // Избр. работьі по русскому язику. — М., 1959. — С. 221.

[13] Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібник. — К., 2008. — 592 с.

[14] Деякими джерелами виокремлюються як різновиди наукового стилю науково-методичний і виробничо-технічний (див.: Пономарів О. Д. Стиліс- тика сучасної української мови: Підручник. — К., 1993. — С. 12.).

[15]          Белинский В. Г. Полн. собр. соч. — М.; Л., 1950. — Т. 10. — С. 311.

[16]  Див.: Пумпянский А. Л. Введение в практику перевода научной и тех- нической литературьі на английский язьїк. — М., 1965. — С. 11.

[17] Словник іншомовних слів /За ред. чл.-кор. АН УРСР О. С. Мельничука. — К., 1977. — С. 34.

[18] Див. докладніше: Андреев О., Хромов Л. Техника бистрого чтения. — Минск, 1987.

[19] Словник іншомовних слів/За ред. чл.-кор. АН УРСР О. С. Мельничука. — К., 1977. — С. 525.

[20] Висоцький С. О. Азбука з Софійського собору у Києві та деякі питання походження кирилиці // Мовознавство. — 1974. — № 4. — С. 74-83.

[21] Див.: Українська термінологія і сучасність: Зб. наук.праць. — Вип. IV/ Відп. ред. Л. О. Симоненко. — К.: КНЕУ, 2001. — С.15-19.

[22] Словник іншомовних слів/За ред. чл.-кор. АН УРСР О. С. Мельничука. — К., 1977. — С. 353.

[23] Див.: Українська термінологія і сучасність: Зб. наукових праць. — Вип. IV/Відп. ред. Л. О. Симоненко. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 3-8.

[24] Акуленко В. В. Науково-технічний прогрес і мова// Тези доп. респ. наук. конф. — К., 1978. — С. 5.

[25] Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. — Т. 1. — С. 433.

[26] Франко І. Я. Повне зібрання творів. — Т. 29. — С. 72.

[27]     Акуленко В. В. Интернациональньїе злементьі в лексике и терминоло- гии. — Харьков, 1980. — С. 42.

[28] Полюга Л. М. Українська абстрактна лексика XJV — першої половини XVII ст. — К., 1991. — С. 51-52.

[29] Див.: Склад і структура термінологічної лексики української мови. — К., 1984. — С. 107-115.

[30] Див.: Українська термінологія і сучасність: Зб.наук. праць. — Вип. IV/ Відп. ред. Л. О. Симоненко. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 200-201.

[31] Алексєєнко Л. М., Олексієнко В. М., Юркевич А. І. Економічний словник: Банківська справа. Фондовий ринок (укр.-англ.-рос. тлумачний словник). — Тернопіль-К., 2000;

Словник-посібник економічних термінів: Російсько-українсько-англійсь- кий / О. М. Дрозд, В. В. Дубічинський, А. С. Д'яков та ін. / За ред. Т. Р. Кия- ка. — К., 1997.

Гаврилишин Я., Каркоць О. Словник ділових термінів (англо-українсь- кий, українсько-англійський). — К., 1993.

[32] Див.: Українська термінологія i сучасність: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут української мови, Комітет наукової термінології/ Відп. ред. Л. О. Симоненко. — К., 1998. — С. 119-123.

[33] Див.: Конституційне право України/За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. — К., 1999. — С. 41-44.

[34] Словник іншомовних слів / За ред. чл.-кор. АН УРСР О. С. Мельни- чука. — К., 1977. — С. 587.

[35]    Див.: Науково-технічне слово: Бюлетень Видавничо-термінологічної ко- місії Львівського політехнічного інституту. — 1992. — № 1. — С. 5-10.

[36] Словник іншомовних слів / За ред. чл.-кор. АН УРСР О. С. Мельничука. — К., 1977. — С. 589.

[37] Див.: Мовознавство. — 2002. — № 1. — С. 69-71.

[38] Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевшх слов. — М., 2001. — С. 33.

[39] Див.: Мовознавство. — 2000. — № 2-3. — С. 77-79.

[40] Тодика Ю. Конституция Украини: проблеми теории и практики. — Харьков, 2000. — 608 с.

[41] Словник іншомовних слів/За ред. чл.-кор. АН УРСР О.С. Мельничука. — К., 1977. — С. 215.

[42] Там же. — С. 532.

[43] Див.: Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Вип. VI/ Відп. ред. Л. О. Симоненко. — К., 2005. — С. 7-13.

[44] Див .'Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць Вип. VI / Відп. ред. Л. О. Симоненко. — К., 2005. — С. 428-431.

[45] Интернациональньїе ^лементьI в лексике и терминологии / Под общ. ред проф. В. В. Акуленко. — Харьков, 1980. — 208 с.

[46] Симоненко Л. О., Соколова С. О., Коропенко І. В. та ін. Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах. — К., 1993. — 238 с.

[47]  Wlodzimierz Lejczyk, Luba Biesiekirska. Terminoznawstwo: przedmiot, metody, struktura. — Bialystok, 1998. — S. 97-98.

[48]     Словник іншомовних слів/ Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. — К., 2000. — С. 58.

[49] Гринев С. В. Терминологические заимствования // Лотте Д. С. Воп- рось заимствования и упорядочения иноязь чнь х терминов и термино- ^лементов. — М., 1985. — С. 109.

[50] Крьісин Л. П. Иноязьічньїе слова в контексте современной обществен- ной жизни // Русский язьік конца ХХ столетия (1985-1995). — 2-е изд. — М., 2000. — С.159.

[51]         Франко І. Повне зібрання творів. — Т. 29. — С. 72.

[52] Акуленко В. В. Лексические интернационализмьі: итоги, перспективи, методи исследования // Интернациональньїе ^лементи в лексике и терми- нологии. — Харьков, 1980. — С. 42.

[53]     Толковьій словарь русского язьїка конца ХХ ст. Язьїковьіе изменения / Под ред. Г. Н. Скляревской. — С.-Пб, 1998. — С. 7.

[54]  Кубрякова Е. С. Роль словообразования в формировании язьїковой картинь мира // Роль человеческого фактора в язь ке. Язь к и картина мира. — М., 1988. — С. 154.

[55] Болонський процес: головні принципи входження в європейський про- стір вищої школи / Журавський В. С., Згуровський М. З. — К., 2003. — 200 с.

[56] Онуфриенко Г. С. Гибридьі как стилеобразующий лексический ^ле- мент язьїка науки и техники // "Slowa, slowa, slowa" w КошипікасЦ j^zykowej / pod red. M. Grabskicj. — ІІ. — Gdan' sk. — 2004. — 127-137.

Онуфриенко Г. С. Лингводидактический потенциал международной терминологической лексики в условиях Болонского процесса// Тенденции развития и проблемь преподавания русского и украинского язь ков как иностранньїх в современньїх условиях: Сб. материалов Всеукр. научно-практ. конф. — Запорожье, 2005. — С. 80-81.

[57]   Пристайко Т. С. Лексико-номинативная организация специального текста. Монография. — Днепропетровск, 1996. — С. 44-45.

[58]  Онуфрієнко Г. С. Гібриди у складі неологічної лексики кінця ХХ сто- ліття // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Мовознавство. — 2003. — Ви- пуск 9. — С. 214-219.

Онуфрієнко Г. С. Гібридизація термінознака як чинник інноваційних процесів у мові науково-технічної комунікації // Лексико-граматичні ін- новації в сучасних слов'янських мовах: Матеріали Всеукраїнської науко- вої конф. / Укл. та наук. ред. Т. С. Пристайко. — Дніпропетровськ, 2003. — С. 179-182.

Онуфрієнко Г. С. Продуктивний чинник термінологічної деривації // Проблеми української термінології: Вісник НУ "Львівська політехніка". — 2004. — № 503. — С. 71-75.