1.3.1 Поняття про похибки вимірювань, класифікація похибок

  • Похибка вимірювання - це відхилення результату вимі­рювання від істинного значення вимірювальної величини.

Причин, що призводять до появи похибок при вимірюваннях, над­звичайно багато. Вони зумовлені: недостатнім знанням властивостей досліджуваного об'єкта; недосконалістю методів та засобів вимірю­вань, властивістю вимірювального об'єкта; динамічними умовами ви­мірів; похибкою шкали; округленням результатів вимірювання впли­вом навколишнього середовища тощо. Звичайно, одним з основних завдань при проведенні будь-якого вимірювання є виявлення та усу­нення причин та завад, що призводять до появи похибок. Аналізуючи причини виникнення похибок, необхідно виділяти ті, які най більш істотно впливають на результат вимірів.

В залежності від причин всі похибки розподілені на групи. Класи­фікація похибок вимірів наведена на рис.1.3.1.

 

Класифікація похибок ^ І

 

За джерелам виникнення

 

За умовами проведення

 

За характером виявлення

 

Від характеру вимірюваної величини у часі

 

За способом виразу

[ похибка метолу L

[ інструментальна похибка

[ суб'єктивна похибка \

 

3

ю

І x

3

і

А

додаткова похибка |

 

__ і

3          

4          

8 с я

5          

и

г

(О і

1

3 §

п

j груба похибка Г

 

Г*1

3

ю

В І

І 5" в

7\

[ динамічна похибка f

 

| абсолютна похибка L

відносна похибка (А