2.1.1. Суть, принципи, мета і завдання стандартизації

магниевый скраб beletage

Згідно із міжнародного стандарту ISO/IES: "Стандартизація - дія­льність, яка спрямована на досягнення оптимального ступеня впоряд­кування у певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багатократного використання у відношенні реально існуючих або перспективних завдань".

» Предмет стандартизації - технічне законодавство та норма­тивні документи регламентації процесів, методів, способів, правил життєдіяльності людини.

Суб'єкти стандартизації. Законодавством України встановлено такі суб'єкти стандартизації:

•    центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації;

•    центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації;

•   рада стандартизації;

•   технічні комітети стандартизації;

•   інші суб'єкти, що займаються стандартизацією.

За поданням центрального органу виконавчої влади у сфері стан­дартизації Кабінет Міністрів України уповноважує центральний орган виконавчої влади у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів (далі — Держбуд України) організувати, розробляти, схва­лювати, приймати, переглядати, змінювати та визнавати такими, що втратили чинність, національні стандарти у галузі будівництва та про­мисловості будівельних матеріалів.

Повноваження та функції суб'єктів стандартизації встановлю­ють законодавством, положеннями та статутними документами цих суб'єктів.

I Об'єкти стандартизації це — продукція, процеси та послу­ги, зокрема матеріали, їхні складники, устаткування, системи, їхня сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність.

Найважливіші об'єкти стандартизації такі:

♦♦♦ організаційно-методичні та загально технічні об'єкти, зок­рема:

♦  організація провадження робіт зі стандартизації;

♦ термінологічні системи різних галузей знань та діяльності;

♦  класифікація та кодування інформації;

♦ методи випробовування (аналізування), системи та методи забез­печування якості, контролювання якості та керування якістю;

♦  метрологічне забезпечення (захист громадян і національної еко­номіки від наслідків недостовірних результатів вимірювання);

♦  системи фізичних величин та одиниць вимірювання;

стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин

і матеріалів;

♦  системи технічної та іншої документації загального застосову­вання;

♦ умовні познаки, зокрема, графічні та їхні системи, розмірні гео­метричні системи (допуски, посадки, геометрія поверхні тощо) та їх контролювання;

♦  інформаційні технології, зокрема, програмні та технічні засоби інформаційних систем загальної визначеності;

♦♦♦ продукція, призначена для використовування у різних ви­дах економічної діяльності, продукція для державних закупівель та широкого вжитку;

♦♦♦ системи та господарські об'єкти, які мають важливе зна­чення та їхні складники, зокрема транспорт, зв'язок, енергосистема, використання природних ресурсів тощо;

♦♦♦ вимоги щодо захисту прав споживачів, охорони праці, ер­гономіки, технічної естетики, охорони навколишнього природного середовища;

♦♦♦ будівельні матеріали, процеси, типові деталі та будинки, системи функціонального забезпечення будинків, складні будівельні споруди та методи контролю у будівництві;

♦♦♦ потреби оборони, мобілізаційної готовності та державної

безпеки.

Стандарт може стосуватися об'єкта в цілому або лише окремих йо­го частин чи певних аспектів.

Державні стандарти розробляють на об'єкти міжгалузевого засто­сування, які необхідні для єдності і взаємозв'язку в різних галузях нау­ки і техніки, виробництва, відпочинку, охорони довкілля, сировини: організація проведення робіт з стандартизації; термінологічні системи різних галузей знань та діяльності; класифікація та керування техніко- економічної та соціальної інформації; системи і методи забезпечення якості та контролю якості (вимірювань, аналізу), методи випробувань; вимоги техніки безпеки, гігієни праці, охорона навколишнього приро­дного середовища, вимоги до використання природних ресурсів, обо­рона країни тощо; об'єкти державних соціально-економічних та дер­жавних науково-технічних програм. Об'єктами галузевої стандартиза­ції можуть бути прилади, вироби, окремі види продукції, тобто вироби обмеженого використання. Існують також стандарти окремих підпри­ємств, наприклад, нормативні документи у галузі організації і управ­ління виробництвом та якості продукції.

Основні принципи стандартизації. Основними принципами ста­ндартизації є:

► врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, економічної доцільності і ефективності технологічних процесів для виробника, вигоди та безпеки для споживача і держави в цілому;

► гармонізація нормативних документів з стандартизації з міжна­родними, регіональними і національними стандартами інших країн; забезпечення відповідності вимог нормативних документів актам за­конодавства;

►участь у розробленні нормативних документів усіх зацікавлених сторін (розробник, виробник, споживач); взаємозв'язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів; придатність нормативних доку­ментів для сертифікації і продукції;

► відкритість інформації про чинні стандарти і програми робіт з стандартизації з урахуванням вимог чинного законодавства;

► відповідність комплексів (систем) стандартів складу та взає­мозв'язкам об'єктів стандартизації для певної галузі, раціональність, несуперечність та обґрунтованість вимог стандартів, можливість їх перевірки;

► застосування інформаційних систем і технологій у галузі стан­дартизації.

Мета та основні завдання стандартизації знаходяться у логіч­ному взаємозв'язку з рівнем розвитку країни та спрямовані на вирі­шення питань міжнародного співробітництва, внутрішнього розвитку країни та розвитку самої системи стандартизації Мета стандартизації:

♦  установити положення, що забезпечують відповідність об'єкта стандартизації своїй визначеності та безпечність його щодо життя чи здоров'я людей, тварин, рослин, а також майна й охорони навколиш­нього природного середовища;

♦  створити умови для раціонального застосування всіх видів наці­ональних ресурсів;

♦  сприяти усуненню технічних бар'єрів у торгівлі підвищити кон­курентоспроможність продукції, робіт та послуг відповідно до рівня розвитку науки, техніки і технологій.

Завдання стандартизації:

♦  забезпечувати продукцію, процеси та послуги стосовно життя, здоров'я та майна людей, тварин, рослин, довкілля;

♦ захищати та зберігати майно і продукцію, зокрема під час їх тра­нспортування чи зберігання;

♦ досягати високої якості продукції, процесів та послуг, відповідної до рівня розвитку науки, техніки, технологій і потреб лю­дей;

♦ реалізувати права споживачів;

♦ забезпечувати технічну та інформаційну сумісність і взаємозамінність;

♦ досягати збіжності та відтворності результатів контролю;

♦ установлювати оптимальні вимоги до суспільно важливих продукції, процесів та послуг;

♦ ощаджувати всі види ресурсів, поліпшувати техніко-економічні показники виробництва;

♦ упроваджувати новітні технологи, оновлювати виробництво та підвищувати його продуктивність;

♦ забезпечувати господарські об'єкти, складні технічні системи з урахуванням допустимого ризику виникнення природних і техноген­них катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

♦ розвивати міжнародне та регіональне співробітництво;

♦ усувати технічні бар'єри у торгівлі.