2.1.2. Види стандартизації і стандартів

магниевый скраб beletage

Відповідно до специфіки стандартизації та змісту вимог, стандар­ту   

Міжнародна стандартизація - стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних органів всіх країн.

Регіональна стандартизація - стандартизація, участь в якій є до­ступною для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного регіону.

Національна стандартизація - стандартизація, яка проводиться на рівні однієї певної країни.

Галузева стандартизація - стандартизація, яка проводиться на рівні однієї конкретної галузі виробництва.

Комплексна стандартизація - це стандартизація, при якій здійс­нюється цілеспрямоване і планомірне встановлення і використання системи взаємопов'язаних вимог як до самого об'єкту комплексної стандартизації в цілому, так і його основних елементів з метою опти­мального вирішення конкретної проблеми.

Випереджувальна стандартизація - це стандартизація, при якій встановлюються підвищені вимоги відносно вже досягнутих на прак­тиці норм і вимог до об'єктів стандартизації, які, згідно прогнозів, бу­дуть оптимальними в майбутньому.

Не слід змішувати поняття стандартизації і стандарту. Якщо стан­дартизація - це діяльність, то стандарт - це нормативний документ.

Стандарт - створений на основі консенсусу та ухвалений ви­знаним органом нормативний документ, що встановлює, для зага­льного і багаторазового користування, правила, настановні вказівки або характеристики різного виду діяльності чи її результатів і який є спрямованим на досягнення оптимального ступеня впорядковано­сті у певній сфері та доступним широкому колу користувачів. Види стандартів. Відповідно до специфіки об'єкта стандартиза­ції, складу та змісту вимог, встановлених для нього, для різних катего­рій нормативних документів з стандартизації розробляють стандарти таких видів (рис. 2.1.2).

Міжнародний стандарт - стандарт, прийнятий міжнародною ор­ганізацією з стандартизації.

Регіональний стандарт - стандарт, прийнятий регіональною ор­ганізацією з стандартизації.

Міждержавний стандарт (ГОСТ) - стандарт, прийнятий країна­ми СНД, що приєдналися до Угоди про проведення погодженої полі­тики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації і який застосо­вується ними безпосередньо.

Національний стандарт - стандарт, прийнятий національним ор­ганом з стандартизації.

Галузевий стандарт - стандарт, прийнятий галузевим органом з стандартизації на рівні однієї конкретної галузі виробництва.

Стандарти організації (підприємств) - стандарти, прийняті

службою стандартизації конкретного підприємства, організації, об'єднання, установи для цих об'єктів.

Основоположні стандарти встановлюють: організаційно - методичні та загально технічні положення для визначеної галузі стан­дартизації; терміни та визначання; загально технічні вимоги та прави­ла; норми, що забезпечують впорядкованість, сумісність, взає­мозв'язок та взаємоузгодження різних видів технічної та виробничої діяльності під час розроблення-виготовлення, транспортування та ути­лізації продукції; норми, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища.

Стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до груп однорідної або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її від­повідність своєму призначенню.

Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послі­довності та методів (засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у процесах, що використовуються у різних видах діяльності та забезпечують відповідність процесу його призначення.

Стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, ана­лізу) встановлюють послідовність робіт, операцій, способи (правила, режими, норми) і технічні засоби їх виконання для різних видів та об'єктів контролю продукції, процесів, послуг.

Стандарти та технічні умови повинні використовуватися на всіх стадіях життєвого циклу продукції.

Національні стандарти на території України застосовують всі пі­дприємства незалежно від форм власності підпорядкування: громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності; міністерства (відомства), орга­ни державної виконавчої влади, на діяльність яких поширюється їх дія.

Галузеві стандарти на території України застосовують для органі­зацій (підприємств, установ) сфери управління органу, який їх затвер­див, та їхні підприємства - суміжники, а також на добровільних заса­дах інші підприємства та громадяни - суб'єкти підприємницької дія­льності.

Стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок) застосовують добровільно підприємства, окремі громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які вважають доцільним використовувати нові передові засоби, технології, методи і т.д., вимоги до яких містять­ся в цих стандартах. Використання цих стандартів для виготовлення продукції можливо лише за згодою замовника або споживача цієї про­дукції, що закріплено договором або іншою угодою.

Технічні умови використовують: підприємства незалежно від фор­ми власності і підлеглості, громадяни - суб'єкти підприємницької дія­льності за договірними зобов'язаннями або ліцензіями на право виго­товлення та реалізації продукції (надання послуг).

Стандарти організацій (підприємства) застосовують лише на конкретному підприємстві та на підприємствах, що входять до складу об'єднань (концернів, асоціацій), які затвердили ці стандарти.

Міжнародні, міждержавні та регіональні стандарти, національ­ні стандарти інших країн застосовуються в Україні в межах її міжна­родних договорів за порядком, який встановлює Держстандарт Украї­ни. Дозволяється застосування цих стандартів та стандартів фірм ін­ших країн для виготовлення й поставки продукції на експорт за пропо­зиціями споживачів (замовників) цих країн на договірних засадах у відповідності з міжнародним законодавством у сфері захисту авторсь­ких прав.

В разі поставки продукції на експорт відповідно до вимог міжна­родних регіональних та національних стандартів інших країн або стан­дартів фірм зарубіжних країн, які встановлені у контрактах на постав­ку за пропозицією споживача (замовника) слід виконувати обов'язкові вимоги державних стандартів України під виготовлення продукції, її зберігання та транспортування на території України.

Продукція підприємств України або громадян - суб'єктів підприє­мницької діяльності не підлягає реалізації за призначенням, якщо вона не відповідає обов'язковим вимогам, передбаченим чинними стандар­тами або технічними умовами.

Продукція, яка імпортується, повинна відповідати обов'язковим вимогам державних або галузевих стандартів України щодо безпеки та охорони навколишнього середовища.