2.2.1. Організація робіт з стандартизації

магниевый скраб beletage

Керують та координують діяльністю у сфері стандартизації центральні органи виконавчої влади в межах їхньої компетенції та в закріплених сферах діяльності.

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації у ме­жах своїх повноважень:

^ забезпечує здійснювання державної політики у сфері стандар­тизації;

>     вживає заходів щодо гармонізування розроблюваних націона­льних стандартів з відповідними міжнародними (регіональними) стан­дартами;

^ бере участь у розробленні й узгодженні технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;

>     установлює правила стосовно того, як треба розробляти, схва­лювати, приймати, переглядати, змінювати та скасовувати чинність національних НД, як їх позначати, класифікувати за видами та іншими ознаками кодування та реєстрації;

>     вживає заходів щодо виконування зобов'язань, зумовлених участю в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;

>     співпрацює у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;

^ формує програму робіт зі стандартизації та координує її вико­нування;

>     вирішує питання щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та поря­док створювання;

>     організує створення та ведення Національного фонду норма­тивних документів і Національного центру міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO;

>     організує надавання інформаційних послуг з питань стандар­тизації.

Суб'єкти стандартизації, які керують галузями (підгалузями) ро­зробляють, приймають, змінюють та скасовують стандарти організа­цій. Роботи зі стандартизації стосовно інформації, яка має обмежений доступ, виконують відповідно до Закону України «Про державну тає­мницю».

На технічні комітети покладено функції розробляти, розглядати та погоджувати міжнародні (регіональні)та національні НД.

Роботи зі стандартизації в галузі будівництва організує Мінбудар- хітектури України.

Інформацію про державні і міжнародні стандарти; стандарти ін­ших країн; державні класифікатори; органи з питань сертифікації; до­відкові дані різного практичного призначення та інше забезпечує ДКТРСП України. До системи ДКТРСП України належать науково- дослідні інститути, приладобудівні заводи, територіальні центри, на­вчальні заклади. ДКТРСП України координує діяльність 118 технічних комітетів із стандартизації; 134 органи із сертифікації продукції, сис­тем якості та послуг; 600 випробувальних центрів (лабораторій).

Детальні вимоги з питань організації робіт зі стандартизації наве­дені у ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення та ДСТУ 1.2:2003. Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів та інших.

Державна система стандартизації спрямована на забезпечення реа­лізації єдиної технічної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, захисту інтересів споживачів продукції, послуг, взаємо­замінності та сумісності продукції, її уніфікації, економії всіх видів ресурсів.

Нормативною базою державної системи стандартизації є: державні стандарти; галузеві стандарти; стандарти науково-технічних та інже­нерних товариств і спілок; технічні умови; стандарти підприємств. За відсутності державних стандартів чи в разі необхідності встановлення вимог, які доповнюють вимоги державних стандартів, розробляються галузеві стандарти на продукцію.

Державний нагляд за додержанням стандартів норм і правил здійс­нює ДКТРСП України та його територіальні органи. Об'єктами держа­вного нагляду є: продукція виробничо-технічного призначення; товари народного споживання; продукція тваринництва, рослинництва, про­дукти харчування; імпортна продукція на відповідність чинним в Україні нормативним документам; продукція експортна - на відповід­ність нормативним документам; різні виробництва - на відповідність установленим вимогам щодо сертифікації продукції.

Державні стандарти України за дорученням Держстандарту Украї­ни можуть розробляти також підприємства, установи і організації, які мають у відповідній галузі стандартизації необхідний науково- технічний потенціал. Стандарти науково-технічних та інженерних то­вариств і спілок розробляють самі товариства і спілки. Стандарти під­приємства розробляють служби стандартизації підприємства (органі­зації).

Роботи з стандартизації здійснюють відповідно до річного плану, який формують на основі довгострокових програм і проектів планів роботи із стандартизації.

Відповідальність за відповідність нормативних документів із стан­дартизації вимогам чинного законодавства, а також їх науково- технічний рівень несуть розробники, організації та установи, які про­вели їх експертизу, і органи, підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що затвердили ці документи.

Порядок розроблення, узгодження, затвердження, розповсюджен­ня, перевірки, перегляду, зміни та скасування стандартів регламенто­вано:

^ для державних стандартів - ДСТУ 1.2:2003;

>    для технічних умов - ДСТУ 1.3:2004;

>    для стандартів організацій, підприємств - ДСТУ 1.5:2004;

>    для галузевих стандартів — органом, до сфери управління якого входять підприємства, установи, організації, на які поширюється дія стандарту;

>    для стандартів науково-технічних та інженерних товариств - їхніми статутними органами;

> для міжнародних і регіональних стандартів - ДСТУ 1.7-2001.

^ для державних класифікаторів - ДСТУ 1.10.