2.2.3. Правила позначення нормативних документів

магниевый скраб beletage

Познака нормативного документа складається з індексу, номера та року прийняття. Згідно ДСТУ 1.0-2003 установлено такі індекси доку­ментів:

♦♦♦ для національного рівня :

У «ДСТУ» - національний стандарт; «ДСТУ-П» - пробний стан­дарт;

У «ДСТУ-Н» - настанова, правила, звід правил, кодекс усталеної практики, які не прийнято як стандарт.

У «ДК» - державний класифікатор;

У «ДСТУ-ЗТ» - технічний звіт.

♦♦♦ для інших рівнів:

У «СОУ» - стандарт організації;

У «ТУУ» - технічні умови, які не прийнято як стандарт;

У «СТУ» - стандарт наукового, науково-технічного або інжене­рного товариства чи спілки.

♦♦♦ У познаці НД громадських організацій (окрім наукового, нау­ково-технічного або інженерного товариства чи спілки), зареєстрованих у Мін'юсті України, як індекс рекомендовано застосовувати скорочену назву відповідної організації. Індекси інших документів у сфері стандартизації, а також документів інших суб'єктів стандартизації цей стандарт не встанов­лює; їх надають суб'єкти, які ухвалили ці документи.

♦♦♦ Для позначання проектів документів застосовують індекс відповідного документа, сполучений із скороченням слова «проект» - «пр», яке розміщують перед індексом. Приклад:

Проект національного стандарту матиме познаку прДСТУ, а державного класифікатора—прДК.

Установлені індекси нормативних документів не можна застосову­вати для позначання інших документів чи в скороченнях. Правила надавання номера та позначання року: У для національних НД - згідно з ДСТУ 1.5, У для державних класифікаторів - згідно з ДСТУ 1.10, У для технічних у мов - згідно з ДСТУ 1.3.

У для міжнародних чи регіональних стандарт, які приймаються через національний стандарт, - згідно з ДСТУ 1.7.

♦♦♦ У познаці НД інших суб'єктів стандартизації рекомендо­вано після індексу НД зазначати коди державних класифікаторів:

У групу згідно з ДК 009 (перші три цифри кодової познаки виду економічної діяльності);

У через дефіс - код суб'єкта стандартизації, якому належить пра­во власності на документ згідно з ЄДРПОУ;

У інші складники познаки НД установлюють згідно з ДСТУ 1.3 суб'єкти, які схвалили ці НД.

♦♦♦ Познаку не змінюють (не транслітерують) якщо у познаці чинного в Україні документа у сфері стандартизації використано поз­наку документа міжнародної чи регіональної організації (ISO, IEC, EN, ГОСТ чи іншої), а також якщо назву відповідного документа перекла­дено.

Позначення національних стандартів

Повне позначення національних стандартів України, кодексів устале­ної практики та інших нормативних документів загальнодержавного засто­совування, прийнятих національним органом стандартизації, складається з:

У індексу згідно з ДСТУ 1.0,

У реєстраційного номера, наданого йому при прийняті (до п'яти цифр),

У відокремлених знаком «двокрапка» чотирьох цифр року прийняття.

Приклади: ДСТУ 3145:2001; ДСТУ 13472:2004.

♦♦♦ Якщо група стандартів утворює комплекс стандартів, то реєст­раційний номер стандарту складають з номера комплексу і номера ста­ндарту в комплексі, які сполучають крапкою:

ДСТУ ККККК.ННН:РРРР де ККККК - номер комплексу стандартів (від 1 до 99999);

ННН - номер стандарту в комплексі (від 1 до 999).

Приклади: ДСТУ 3.27:2000; ДСТ-2617.5:2004

♦♦♦ Якщо стандарт складено з кількох самостійних частин, їхні ре­єстраційні номери складають з номера стандарту і номера частини, відо­кремлених знаком «дефіс»:

ДСТУ ННННН-ЧЧЧ-РРРР

де ННННН - реєстраційний номер багато частинного стандарту; ЧЧЧ - номер частини.

Приклад: ДСТУ 4287-25:2002

♦♦♦ Національні стандарти України - впровадження міжнародних чи регіональних стандартів, позначають згідно з ДСТУ 1.7.

♦♦♦ Національні стандарти, які затверджує Держбуд України, позна­чають відповідно до рекомендацій цього розділу з урахуванням поло­жень класифікації нормативних документів України в галузі будівницт­ва, наведеної в ДБН А 1.1-1.

Якщо стандарт скасовано, його реєстраційний номер заборонено на­давати іншим стандартам протягом тридцяти років з дня скасування.

Позначення інших нормативних документів

Позначання стандартів, які затверджують (приймають) інші суб'єкти стандартизації, визначають нормативні документи цих суб'єктів.

Позначання державних класифікаторів - згідно з ДСТУ 1.10.

Позначання технічних умов - згідно з ДСТУ 1.3.

Позначає ТУ власник ТУ. У позначенні ТУ має бути:

У індекс документа - «ТУ»;

У скорочена назва держави - «У» ;

У код продукції за ДК 016 (три перші знаки);

У код підприємства (організації) - власника ТУ згідно з «Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України» (ЄДРПОУ) (вісім знаків);

У порядковий реєстраційний номер, що його надає власник ТУ (три знаки);

У рік прийняття (чотири знаки) для ТУ, прийнятих уперше чи на заміну чинних ТУ, - через двокрапку.

Приклад: ТУ У 27.1-21926977-001:2004

ТУ, що є частиною комплекту конструкторської документації, до­зволено надавати подвійне дворядкове позначення; у першому рядку - позначення, складене, як зазначено вище, у другому рядку - згідно з ГОСТ 2.114.

ТУ на продукцію будівельного призначення позначають за прави­лами, установленими Держбудом України.

У позначенні ТУ на заміну чинних порядковий реєстраційний номер, що його надає власник ТУ, не змінюється.

У разі виготовлення та постачання продукції на території України за ТУ підприємств інших держав застосовують подвійне дворядкове позначення: у першому рядку - за 6.2, у другому - позначення вихідно­го ТУ.

Приклад:           ТУ У 25.2-23635128-005:2003

ТУ РБ 00959441.005-2001