2.3.3. Стадії розробки міжнародних стандартів

магниевый скраб beletage

Схему розробки міжнародних стандартів наведено на прикладі ІЕС. В рамках системи IS0/IEC кожний її член має право брати участь в роботі будь-якого міжнародного Технічного комітету або підкоміте­ту, створеного для розробки проектів стандартів у різних галузях.

Розробка міжнародних стандартів складається з таких стадій: по­передньої, пропозиції, підготовчої, обговорення запиту, затвердження і публікації. Стадії проекту та документи щодо них додаються у таблиці 2.3.1.

Таблиця 2.3.1 Стадії проекту та документи що додаються

Стадії проекту

Назва документів

Скорочена назва документів

0. Попередня стадія

Первинна робоча одиниця

PVI

1. Стадія пропозиції

Пропозиція нової робочої одиниці

NP

2. Підготовча стадія

Робочий проект

WD

3. Стадія обговорення

Oбговорюваний проект

CD

4. Стадія запиту

Проект запиту (визначення) проек­ту Міжнародного стандарту та проект комісії для затвердження (ШС, DIS, СDV)

DIS CDV

5. Стадія затверджен­ня

Заключний проект міжнародного стандарту

FDIS

6. Стадія публікації

Міжнародний стандарт

IEC або ISO/IEC

Попередня стадія. Найперше, з чого починає роботу технічна ко­місія (підкомісія), є систематичний огляд міжнародних стандартів. Всі види робіт виконуються на основі проектного підходу. Проект прий­мається для подальшої роботи у випадку відповідності його вимогам опису та прийняття проекту. Попередня стадія встановлюється для робочих одиниць (нових проектів), для яких неможливо визначити термін їх виконання, а також для визначення потреби у стандарті, ви­ходячи з ситуації в галузі.

Стадія пропозиції. Пропозицією нової робочої одиниці (NP) мо­жуть бути нові стандарти, нові частини існуючого стандарту, зміни існуючого стандарту або його частини, поправка існуючого стандарту або його частини, технічний звіт. Пропозиція заявляється у: націона­льній організації зі стандартизації, секретаріаті ТК або підкомісії, Раді з Технічного Управління та ін. Нова пропозиція пропонується у вигля­ді певної форми та приймається до розгляду коли за неї проголосували не менше п'яти _р-членів технічної комісії.

Підготовча стадія. Підготовча стадія починається після підготов­ки робочого проекту та полягає у розробці проекту стандарту. Таке завдання доручається Технічному комітету, який має достатню компе­тентність і представляє всі основні зацікавлені кола в конкретній галу­зі. Процес розроблення проекту є етапом подання та аналізу ідей. На цьому етапі часто виникає потреба у проведенні випробувань і дослі­джень для перевірки і затвердження технічного змісту стандарту. Під­готовча стадія закінчується, коли робочий проект доступний для чле­нів технічної комісії як перший проект комісії і зареєстрований в СЕО.

Стадія обговорення. Така стадія передбачає консультації з усіма зацікавленими колами шляхом розсилання документа і отримання ко­ментарів. Як тільки є можливість, проект комітету розповсюджується всім р-членам і о-членам технічної комісії для розгляду та з вказівкою на точну дату подання відповідей. Розгляд послідовних проектів пови­нен продовжуватись, поки не буде отримана згода р-членів технічної комісії, або не було прийнято рішення про зупинку проекту на основі консенсусу (2/3 (більшістю) р-членів технічної комісії.

Стадія запиту. У стадії запиту проект має бути розповсюджений відомством СЕО протягом чотирьох тижнів всім національним орга­нам для п'ятимісячного голосування. По закінченні якого відповідальні виконавці повинні повідомити у технічний комітет (голові або секре­тареві) комісії результати голосування разом з всіма можливими коме­нтарями, для подальшого швидкого реагування.

Проект запиту затверджується за умови, коли дві третини більшос­ті голосів р-членів технічного комітету або підкомісії проголосували "За" і не більше однієї, четвертої із загальної кількості голосів негати­вні. В результаті позитивного рішення проект запиту реєструється як заключний проект міжнародного стандарту, а в результаті інших рі­шень доробляється та знову розповсюджується для голосування вне­сення коментарів. Стадія запиту закінчується реєстрацією відомством СЕО тексту для обігу як заключного проекту міжнародного стандарту.

Стадія затвердження. На даній стадії заключний проект міжна­родного стандарту (FDIS) розповсюджується СЕО без затримки для голосування всім національним інстанціям протягом двох місяців.. В разі негативного голосування повинні встановлюватись технічні при­чини.. Після закінчення періоду голосування, відомство СЕО розпо­всюджує всім національним інстанціям звіт про результати голосуван­ня. Стадія затвердження завершується з моменту розповсюдження зві­ту про голосування та із заяви, що FDIS був підтриманий для публіка­ції як міжнародний стандарт.

Стадія публікації. Впродовж двох місяців відомство СЕО виправ­ляє всі помилки, вказані секретаріатом технічного комітету. Стадія публікації закінчується публікацією міжнародного стандарту.