2.3.4. Порядок розроблення міждержавних стандартів

Порядок розроблення міждержавних стандартів регламентується нормативними документами:

ДСТУ 3281-95. Державний стандарт України. Порядок розроблен­ня міждержавних стандартів.

ГОСТ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1.2-2003. Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів.

ГОСТ 1.5-2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

ПМГ 03-93. Порядок реєстрації і підготовки до видання міждержа­вних нормативних документів з стандартизації.

КНД 50-013-93. Порядок укладання договорів на розроблення но­рмативних документів.

КНД 50-040-95. Порядок проведення експертизи та підготовки до затвердження проектів державних (міждержавних) стандартів та змін до них.

Ці нормативні документи встановлюють порядок розроблення, уз­годження, експертизи, редагування та видання міждержавних стандар­тів в Україні, їх вимоги є обов'язковими.

Загальні положення. Міждержавні стандарти розробляють згідно з планом державної стандартизації України (міждержавної частини). Технічне завдання (далі - ТЗ) розробляють згідно з ДСТУ 1.2-2003 (уз­годжується тільки з організаціями, що діють в Україні). Технічне за­вдання на розроблення стандарту слід узгоджувати з органами держа­вного нагляду, напрямки діяльності яких стосуються вимог стандарту. Проект міждержавного стандарту та пояснювальну записку до нього на всіх етапах розробляють російською мовою. З остаточною редакці­єю розробником надається і автентичний текст проекту міждержавно­го стандарту українською мовою. Вимоги до побудови, викладення та оформлення визначені ГОСТ 1.5, порядок узгодження і затвердження - ДСТУ 1.2, ГОСТ 1.0 та ДСТУ 3281, реєстрації ПМГ-03. Останню сторі­нку проекту стандарту виконують відповідно до додатка А. ДСТУ 3281. Пояснювальну записку оформляють згідно з ДСТУ 1.2. Нормативні посилання на ДСТУ та інші нормативні акти, затверджені органами державного нагляду України, в міждержавному стандарті не допускаються.

Стандарт отримує статус міждержавного за умови прийняття його Міждержавною радою із стандартизації, метрології, сертифікації (далі - МДР), а в галузі будівництва - Міждержавною науково-технічною ко­місією із стандартизації і технічного нормування в будівництві (далі - МНТКС). Такий стандарт дістає позначення ГОСТ. Прийнятий ГОСТ видається російською мовою з автентичним текстом українською мо­вою. До переліку організацій (підприємств), яким проект стандарту буде направлений на відгук, залежно від об'єкта стандартизації та виду стандарту включають організації України з якими проект стандарту потрібно узгодити та головні організації (підприємства), що розробля­ють і виготовляють продукцію, яка є об'єктом стандартизації, за умо­ви, що вони не є розробниками стандарту.

Додатково розробник може включити до переліку організацій, яким стандарт має бути направлений на відгук, організації та підпри­ємства (за умови попередньої домовленості з ними) країн-учасниць Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації (далі - Угода), які виявили зацікавленість у стандарті, і секретаріат Міждержавного технічного комітету із станда­ртизації (далі - МТК), якщо він діє в іншій країні.

Якщо стандарт розробляє Міждержавний технічний комітет із стандартизації, секретаріат якого веде Україна, до переліку органі­зацій, яким стандарт буде направлений на відгук, розробник вклю­чає національний ТК країн-учасниць Угоди, що виявили зацікавле­ність у стандарті.

Перелік організацій України, з якими потрібно узгодити проект стандарту, складають відповідно до ДСТУ 1.2. Додатково до нього включають секретаріат МТК (що діє в їхній країні), а також національ­ні органи із стандартизації країн-учасниць Угоди, які виявили зацікав­леність у розробленні стандарту та зазначені в плані міждержавної стандартизації, і Технічний секретаріат Міждержавної Ради (секретарі­ат МНТКС) для інформації. До переліку організацій, з якими необхідно узгодити проект стандарту, включають органи державного нагляду, напрямки діяльності яких стосуються вимог стандарту.

• Організація-розробник розробляє проект міждержавного стан­дарту і супровідні документи до нього згідно з вимогами ДСТУ 3281. Першу редакцію проекту стандарту і пояснювальну записку направ­ляють на відгук в організації та підприємства згідно з переліком, наве­деним у ТЗ. 3 урахуванням обґрунтованих зауважень та пропозицій, надісланих організаціями і підприємствами України та інших країн, розробляють остаточну редакцію проекту міждержавного стандарту, зведення відгуків на першу редакцію російською мовою та уточнюють пояснювальну записку.

Остаточну редакцію проекту міждержавного стандарту з пояс­нювальною запискою і зведенням відгуків направляють на узго­дження в організації України згідно з переліком, наведеним у ТЗ. Доопрацьовану за результатами узгодження в Україні редакцію проекту міждержавного стандарту разом із пояснювальною запис­кою та зведенням відгуків (за умови розсилання першої редакції в організації, національні ТК із стандартизації інших країн) направ­ляють на узгодження в секретаріат МТК (який діє в іншій країні) та на розгляд у національні органи із стандартизації країн-учасниць Угоди, що виявили зацікавленість у розробленні стандартів, згідно з переліком, наведеним у ТЗ, а також у Технічний секретаріат МДР (секретаріат МНТКС) для інформації. Один примірник проекту мі­ждержавного стандарту направляють у Видавництво стандартів Де­ржстандарту Росії на видавниче редагування.

Проект міждержавного стандарту розробник направляє в інші кра­їни із супровідним листом Держстандарту України (Держкоммістобу- дування в Україні), підписаним заступником Голови Держстандарту України (Держкоммістобудування України).

Реєстраційний номер листа складається із номера Управління Де­ржстандарту (Держкоммістобудування), через тире - номери договору між організацією-розробником та науково-дослідним інститутом Дер­жстандарту України (Держкоммістобудування України), на який пок­ладено функції координації робіт із розроблення та експертизи станда­ртів (далі - НДІ), а через дріб - номера теми в плані міждержавної ста­ндартизації. Супровідний лист організації-розробнику надає НДІ.

Держстандарт України (Держкоммістобудува