2.4.1. Комплекси стандартів та нормоконтроль технічної до­кументації

магниевый скраб beletage

Загально-технічні та організаційно-методичні стандарти, як прави­ло, об'єднують в комплекси (системи) стандартів для нормативного забезпечення рішень технічних і соціально-економічних завдань в пев­ній галузі діяльності. Зараз діє понад 40 таких міждержавних систем, які забезпечують організацію виробництва високоякісної продукції. Найважливіші з них розглянуті нижче.

Національна система стандартизації. В Україні розроблено перші дев'ять стандартів національної системи стандартизації - ДСТУ 1.0-2003, ДСТУ 1.2-2001, ДСТУ 1.3:2004, ДСТУ 1.5-2003, ДСТУ 1.6:2004, ДСТУ 1.7-2001, ДСТУ 1.11:2004, ДСТУ 1.12:2004, ДСТУ 1.13-2001. Стан­дарти національної системи стандартизації позначаються перед номе­ром стандарту цифрою 1. державної

Єдина система конструкторської документації (ЄСКД). Це си­стема постійно діючих технічних і організаційних вимог, що забезпе­чують взаємний обмін конструкторською документацією без її пере­оформлення між країнами СНД, галузями промисловості і окремими підприємствами, розширення уніфікації продукції при конструкторсь­кій розробці, спрощення форми документів і скорочення їх номенкла­тури, а також єдність графічних зображень; механізовану і автомати­зовану розробку документів і, найголовніше, готовність промисловості до організації виробництва будь-якого виробу на якому завгодно підп­риємстві в найкоротший термін. Стандарти системи ЄСКД познача­ються перед номером стандарту цифрою 2. Наприклад: ГОСТ 2.105-95. Межгосударственньїй стандарт. Единая система кон- структорской документации. Общие требования к текстовим докумен­там. ГОСТ 2.114-95. Межгосударственньїй стандарт. Единая система конструкторской документации. Технические условия. ГОСТ 2.503-90. Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений.

Єдина система технологічної документації (ЄСТД). Ця система встановлює обов'язковий порядок розробки, оформлення і збереження всіх видів технологічної документації на машино- і приладобудівних підприємствах країни для виготовлення, транспортування, встанов­лення і ремонту виробів цих підприємств. На основі технологічної до­кументації здійснюють планування, підготовку і організацію виробни­цтва, встановлюють зв'язки між відділами і цехами підприємства, а також між виконавцями (конструктором, технологом, майстром, робі­тником). Єдині правила розробки, оформлення і збереження техноло­гічної документації дозволяють використовувати прогресивні способи машинної її обробки і полегшують передачу документації на інші під­приємства. Стандарти ЄСТД позначаються перед номером стандарту цифрою 3.

Державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСВ). Ця

система відіграє в наш час особливу роль. В сучасній промисловості затрати праці на виконання вимірювань складають в середньому 10% загальних затрат праці на всіх стадіях створення і експлуатації проду­кції, а в окремих галузях промисловості досягають 50—60% (елект­ронна, радіотехнічна та інші). Ефективність цих затрат визначається достовірністю і порівнянністю вимірювань, які можуть бути досягнуті лише в умовах добре організованого метрологічного забезпечення гос­подарства країни. Стандарти ДСВ позначаються перед номером стан­дарту цифрою 8.

Система стандартів безпеки праці (ССБП). Ця система встанов­лює єдині правила і норми, що стосуються безпеки людини в процесі праці. Введення системи в дію забезпечує значне зниження виробни­чого травматизму і професійних захворювань. Стандарти ССБП позна­чаються перед номером стандарту цифрою 12.

Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ). Це комплекс міждержавних стандартів і галузевих систем технологічної підготовки виробництва, при виконанні вимог яких створюються умови для скорочення строків підготовки виробництва, освоєння і випуску продукції заданої якості, забезпечення високої гну­чкості виробничої структури і значної економії трудових, матеріаль­них і фінансових ресурсів.

Oдним з найважливіших принципів, закладених в ЄСТПВ, є типі­зація технологічних процесів виготовлення уніфікованих об'єктів ви­робництва і засобів технологічного оснащення на основі їх класифіка­цій і групування за подібними конструктивно-технологічними ознака­ми, що створює основу для підвищення рівня типових технологічних процесів. Впровадження цього принципу дає можливість в кілька разів скоротити строки підготовки виробництва нових виробів і обсяг роз­роблюваної технологічної документації. Типові технологічні процеси базуються на використанні прогресивних вихідних заготовок, передо­вих методів обробки деталей, стандартних засобів технологічного оснащення, прогресивних форм організації виробництва. Вони розроб­ляються на основі прогресивних технологічних рішень. Стандарти ЄСТПВ позначаються перед номером стандарту цифрою 14.

Система розробки і постановки продукції на виробництво (СРПВ). Це система правил, що визначають порядок проведення робіт по створенню, виробництву і використанню продукції, встановлених відповідними стандартами. Oсновне призначення СРПВ полягає у встановленні організаційно-технічних принципів і порядку проведення робіт по створенню продукції високої якості, запобіганню постановки на виробництво застарілої, неефективної і невідпрацьованої продукції, скороченню строків розробки і освоєння та своєчасному оновленню продукції. Стандарти СРПВ регламентують: порядок проведення нау­ково-дослідних і експериментально-конструкторських та технологіч­них робіт, патентних досліджень, що включають дослідження техніч­ного рівня і тенденцію розвитку техніки; вимоги до продукції, яку на­лежить розробити і освоїти, порядок видання, контролю і підтримання цих вимог на всіх стадіях життєвого циклу продукції та зняття її з ви­робництва; порядок постановки продукції на виробництво (в тому чис­лі раніше освоєної на інших підприємствах продукції і продукції, що виготовляється за ліцензіями зарубіжних фірм), здійсненню авторсько­го нагляду при освоєнні і виробництві продукції; вимоги до зразків- еталонів товарів, правила їх узгодження і затвердження; порядок знят­тя застарілої продукції з виробництва з урахуванням інтересів спожи­вачів і своєчасної заміни такої продукції більш сучасною. Стандарти системи СРПВ позначаються перед номером стандарту цифрою 15.

Нормоконтроль технічної документації. Технічні документи (конструкторські і технологічні) повинні відповідати ряду вимог; най­важливішими з них є: вимоги до конструкції, що визначають її раціо­нальність, взаємозв'язок елементів, правильний вибір матеріалів, хара­ктер оздоблення тощо; вимоги до технології, що визначають можли­вість використання для виготовлення виробів найбільш прогресивних і економічних технологічних процесів та устаткування; вимоги до офо­рмлення, що визначають чіткість та наочність зображення на кресленні всіх відомостей, необхідних для виготовлення деталі чи виробу.

Щоб розроблювана в процесі проектування технічна документація задовольняла перерахованим вище вимогам, необхідний постійний, добре організований контроль, - як конструкторський і технологічний, так і нормативний (нормоконтроль).

Мета нормоконтролю - повне додержання в технічних докумен­тах вимог чинних стандартів, широке використання у виробах при проектуванні стандартних і уніфікованих елементів. Здійснення нор- моконтролю обов'язкове для всіх організацій і підприємств, що вико­нують проектно-конструкторські роботи, незалежно від їх відомчої підпорядкованості. Нормоконтролю підлягає така конструкторська документація: текстові документи (пояснювальна записка, інструкції, технічний опис і умови, тощо), креслення та інша конструкторська документація. При нормоконтролі технологічної документації переві­ряють: карти технологічних процесів, додержання технологічних нор­мативів, технологічні креслення, карти розкрою матеріалів, розрахун­ки з нормування матеріалів тощо.

Нормоконтроль - один із завершальних етапів створення технічної документації, значення якого з розвитком стандартизації постійно зро­стає. Як один із засобів впровадження і додержання стандартів, нормо- контроль дисциплінує конструктора і технолога, привчає їх до суворо­го виконання встановлених правил розробки і оформлення технічної документації.

Нормоконтроль на підприємстві може бути як централізованим, так і децентралізованим: це залежить від масштабів підприємства і загальної схеми організації робіт з стандартизації. При централізова­ному нормоконтролі відділ стандартизації має в своєму складі групу нормоконтролю або відповідального за нормоконтроль, що підпоряд­ковані керівнику відділу. При децентралізованому нормоконтролі він здійснюється в різних підрозділах підприємства.

Права і обов'язки працівників нормоконтролю визначаються від­повідним положенням і наказом по підприємству. Нормоконтролер повинен бути спеціалістом високої кваліфікації, бездоганно знати своє виробництво, регулярно слідкувати за виданням нових стандартів всіх категорій та інших обов'язкових нормативних документів. Вказівки нормоконтролера обов'язкові для виконання, суперечки між ним і ви­конавцем вирішує керівник відділу (бюро, групи) стандартизації підп­риємства. Його рішення може бути відмінене тільки головним інжене­ром підприємства або директором. Технічна документація, яка не має підпису нормоконтролера, не приймається до подальшої роботи.