ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

вступ................................................................................. 6

Розділ І. ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ................................................................. 8

1.1.       Метрологія як наука, що вивчає вимірювання.................... 9

1.1.1. Суть, предмет, об'єкт і правові основи метрології.............. 9

1.1.2. Метрологічна служба і метрологічна система України 12

1.1.3. Міжнародне співробітництво в галузі метрологічної діяльності              17

1.2.       Вимірювання і метрологічні характеристики. Забезпечення єдності вимірів     21

1.2.1. Фізичні величини....................................................................... 21

1.2.2. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система

одиниць SI....................................................................................................... 25

1.2.3. Вимірювання: основні поняття і характеристики............ 27

1.2.4. Забезпечення єдності вимірі................................................... 31

1.3.       Похибки вимірів і засобів вимірювальної техніки....... 36

1.3.1. Поняття про похибки вимірювань, класифікація похибок 36

1.3.2. Випадкові та систематичні похибки.................................... 39

1.3.3. Похибки вимірювань параметрів навколишнього середовища                41

1.4.        Обробка результатів вимірювання...................................... 53

1.4.1. Попередня обробка результатів вимірювань.................... 54

1.4.2. Врахування граничної похибки............................................ 57

1.4.3. Виявлення та виключення грубих похибок....................... 60

1.4.4. Обробка результату багаторазових прямих вимірювань 63

Рекомендована література..................................................................... 70

Термінологічний словник.......................................................................... 71

Запитання для самоконтролю............................................................... 72

Модуль 1 „Метрологія". Завдання для блочно-модульного контролю    73

Розділ II. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ................................................. 78

2.1.         Теоретичні і правові основи стандартизації................ 79

2.1.1  Суть, принципи, мета і завдання стандартизації........... 79

2.1.2.  Види стандартизації і стандартів..................................... 83

2.1.3.  Правові основи стандартизації.......................................... 87

2.1.4.  Основні поняття та їх визначання..................................... 88

2.2.         Організація робіт з стандартизації і вимоги

до змісту нормативних документів........................................................ 91

2.2.1.  Організація робіт з стандартизації................................... 91

2.2.2.  Нормативні документи і порядок їх розроблення........ 94

2.2.3.  Правила позначення нормативних документів............. 98

2.2.4.  Зміст стандартів та технічних умов............................... 101

2.3.        Міжнародні, європейські та міждержавні стандарти..106

2.3.1.  Міжнародні стандарти серії ISO 9000, 10000 і 14000 106

2.3.2.  Європейські стандарти серії EN 29000 і EN 45000.... 114

2.3.3.  Розробка міжнародних стандартів................................. 114

2.3.4.  Порядок розроблення міждержавних стандартів...... 117

2.4.        Національні системи стандартів................................... 123

2.4.1. Комплекси стандартів та нормоконтроль технічної

документації.............................................................................................. 124

2.4.2  Система засадних основоположних стандартів......... 128

2.4.3. Система стандартів з якості.............................................. 132

2.5.         Система стандартів з захисту довкілля..................... 137

2.5.1.  Система екологічних стандартів.................................... 138

2.5.2.  Система стандартів з управління навколишнім середовищем 141

2.5.3.  Система стандартів з якості об'єктів природного середовища        143

2.6.         Система стандартів з безпеки підприємств та безпеки праці   157

2.6.1.  Стандартизація професійної безпеки та промислової

гігієни ............................................................................................................... 157

2.6.2.  Стандартизація безпеки праці і захист від шумового та вібраційного забруднення     161

2.6.3.  Безпека праці і захист від електромагнітного забруднення   167

2.7.         Система стандартів в галузі радіаційної безпеки.... 173

2.7.1 Стандартизація з безпеки праці і захист від радіаційного

забруднення............................................................................................... 173

2.7.2. Безпека праці і захист від іонізуючого випромінювання 177

2.7.3.Безпека праці і захист від інфрачервоного,

ультрафіолетового та лазерного випромінювання.............................. 181

Рекомендована література...................................................................... 184

Термінологічний словник........................................................................... 185

Запитання для самоконтролю............................................................... 186

Модуль 2 „Стандартизація". Завдання для блочно-модульного контролю        187

Розділ III. ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ........................................................ 193

3.1.       Сутність та завдання сертифікації..................................... 194

3.1.1. Предмет, об'єкт і завдання сертифікації............................... 195

3.1.2. Види, органи і функції системи сертифікації...................... 198

3.1.3. Загальна схема, правила та порядок проведення сертифікації        202

3.1.4. Тенденції розвитку діяльності України в галузі сертифікації  206

3.2.       Знаки відповідності і маркування товару........................... 209

3.2.1. Знак відповідності і правила його застосування............... 209

3.2.2. Маркування товарів.................................................................. 211

3.2.3. Міжнародні знаки відповідності продукції......................... 214

3.3.       Екологічна сертифікація і екологічне маркування.......... 231

3.3.1.              Сутність,.... мета і об'єкти екологічної сертифікації  232

3.3.2. Екологічна сертифікація в західноєвропейських країнах 235

3.3.3. Екологічне маркування............................................................. 243

Рекомендована література...................................................................... 249

Термінологічний словник........................................................................... 249

Запитання для самоконтролю............................................................... 252

Модуль 3 „Сертифікація". Завдання для

блочно-модульного контролю................................................................. 254

ДОДАТКИ......................................................................................................... 259

література............................................................................................. 260

л * <Г

а                      *

- € ;

* * *

Безсистемне і безконтрольне використання природних ресурсів, порушення і руйнування природоохоронних систем, забруднення на­вколишнього середовища, надмірне техногенне навантаження і викли­кані ним надзвичайні ситуації та аварії призвели до того, що екологічні проблеми стали одними з найактуальніших і найгостріших проблем сьогодення, як світового, так і державного та регіональних рівнів.

Надзвичайно важливу роль у сучасних умовах розвитку науки і те­хніки має застосування прогресивних методів та засобів екологічного контролю стану навколишнього середовища при вирішені проблем охорони довкілля з метою забезпечення гармонізації принципів і мето­дів охорони довкілля зі світовими вимогами.

Проведення екологічного контролю вимагає знань та володін­ня багатьма методиками аналізу, правильного відбору зразків для аналізу, підготовки і проведення досліджень, статистичної оброб­ки результатів та проведення деяких інших операцій, що наведені у стандартах і нормативних документах. Комплекс метрологічно­го та нормативного забезпечення допомагає отримувати реальну інформацію про стан довкілля, визначати необхідні одиниці фізи­чних величин, проводити виміри вмісту інгредієнтів в об'єктах довкілля. Стандарти дають короткий узгоджений виклад інфор­мації щодо сучасної технічної практики і служать засобом пере­дачі технологічної інформації, характеризують технологію чіт­кою, стислою мовою і відображають погляди експертів з усього світу. Стандарти сьогодення - це стратегічні ділові проблеми першого порядку, які стосуються таких життєво важливих турбот країни як якість, екологічна відповідність, доступ до світових ри­нків тощо.

ВСТУП

З метрологією, стандартизацією дуже тісно пов'язана сертифікація, яка допомагає володіти інформацією про якість навколишнього сере­довища, якість продуктів харчування, різних матеріалів та пос- луг;допомагає співпрацювати на міжнародному рівні; допомагає

правильно використати стандарти, нормативні документи тощо.

Метрологія, стандартизація, сертифікація становлять невід'ємну частину всієї діяльності людства і більшість вважає, що вони вплива­ють майже на всі аспекти нашого життя. Такі слова як "якість", "стан­дарт", "міра", "сертифікація" мають різні значення для різних людей в різних контекстах. Тому важливо, щоб такі терміни розуміли відповід­ним чином.

Студентам зі спеціальності, "Екологія", необхідно вміти використо­вувати знання з галузі метрології, стандартизації, сер тифікації для то­го, щоб зберігати навколишнє природне середовище, раціонально вико­ристовувати ресурси, володіти інформацією про стан довкілля, прий­мати правильні управлінські рішення.

Підручник "Метрологія, стандартизація, сертифікація" допоможе ознайомитись з:

♦ нормативно-правовими і методологічними основами метрологіч­ного вимірювання: засобами і методами вимірювань, за без-печенням єдності вимірювань, з видами еталонів, калібруванням і повіркою за­собів вимірювання, сертифікацією та ліцензуванням;

♦  системою екологічних стандартів з охорони природи і якості об'єктів природного середовища; системою стандартів з методів і ме­тодик визначення забруднюючих речовин довкілля; системою станда­ртів з екологічної сертифікації;

♦  органами метрології і стандартизації та організацією робіт з мет­рології, стандартизації і сертифікації; державною системою сертифіка­ції і практикою сертифікації в Україні; національними знаками відпо­відності на продукцію та послуги, з екологічними знаками якості зару­біжних країн;

♦ Міжнародною та Європейською діяльністю в галузі стандарти­зації із сертифікації, міжнародними стандартами серії ISO 9000, 10000, 14000 та сертифікацією в зарубіжних країнах і процедурами визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується.

Підручник складається з 3-х розділів: основи метрології, основи стандартизації і основи сертифікації. Кожен розділ завершується реко­мендованою літературою, термінологічним словником, запитаннями для самоконтролю, завданнями для блочно-модульного контролю. Окремі розділи (1.4 і 2.7) підготовлено разом з А.П.Войцицьким, а в окремих - використана деяка інформація з посібника М.О.Клименко, П.М.Скрипчук „Стандартизація і сертифікація в екології".