2.5.1. Система екологічних стандартів

магниевый скраб beletage

Проблеми навколишнього середовища за самою своєю природою є міжнародними: національні кордони не мають реального значення, вода невловима і текуча течія річок, річка може протікати через кілька різних країн, іноді вона є природним кордоном між ними, обриси озер сформовані головним чином геологічними факторами, а не за рахунок діяльності людини, течія підземних вод не підкоряється кордонам на поверхні, стаючи у деяких випадках причиною гострих суперечок між державами. Якщо води мігрують між країнами, те саме робиться із забруднюючими речовинами, які в них розчинені. Тому подібні про­блеми є загальними і повинні вирішуватися спільно на міжнародному рівні. Без міжнародних стандартизованих методик випробувань на сві­товій карті природного середовища буде багато явищ суперечностей. Тому тривале та масштабне планування серйозних проектів у галузі охорони НПС, без сумніву, вимагатиме застосування міжнародних стандартів.

Екологічні стандарти визначають поняття і терміни, режим вико­ристання й охорони природних ресурсів, методи контролю за станом НПС, вимоги щодо запобігання шкідливого впливу забруднення НПС на здоров'я людей та інші питання, пов'язані з охороною НС.

Код

Групи стандартів згідно ДК 004-2003 наведено в табл.2.5.1.

Таблиця 2.5.1

Витяг з державного класифікатора ДК 004

Назва

 

Довкілля. Захист довкілля та здоров'я людини. Безпека

Захист довкілля

Керування довкіллям Відходи Якість повітря Якість води

Якість Грунту. Ґрунтознавство

Професійна безпека. Промислова гігієна

Побутова безпека

Шум та його вплив на людину

Вібрації та удар і їхній вплив на людину

Запобігання аваріям та катастрофам

Захист від вибухів

Захист від надмірного тиску

Захист від ураження електричним струмом

Захист від опромінення

13 Д 13.020

13.020.10

13.030 13.040 13.060 13.080 13.100 13.120 13.140 13.160 13.200 13.230 13.240 13.260 13.280 13.300

Захист від небезпечних вантажів

 

Розглядання стандартів кожної групи буде здійснюватися в окре­мих параграфах.

Система стандартів з захисту довкілля. Система стандартів в галузі охорони природи (ССОП) розроблена Всесоюзним науково- дослідним інститутом стандартизації (ВНДІС) м. Москва та; доповне­на в 1987 році. Система ССОП є невід'ємною складовою частиною комплексу стандартів держави.

В Україні використовують стандарти системи ССОП, за міждер­жавною угодою, а також міжнародні стандарти 1S0 серії 14000.

Система ССОП спрямована на вирішення таких завдань: збере­ження природних комплексів і бережне використання всіх видів при­родних ресурсів; забезпечення рівноваги між розвитком виробництва та стійкістю НПС і раціональне використання надр; організацію та управління НПС; охорона та створення природно-заповідного фонду, збереження генофонду рослинного та тваринного світу, в тому числі рідких і зникаючих видів та ін.

Стандарти, які входять в ССОП, поділяються на 8 груп (таблиця 2.5.2).

Таблиця 2.5.2 Склад стандартів ССОП___ 

Номер групи

Назва

Кодова назва

0

Організаційно-методичні стандарти

Основні поло-

1

Стандарти в галузі охорони і раціонального використання вод

Гідросфера

2

Стандарти в галузі захисту атмосфери

Атмосфера

3

Стандарти в галузі охорони і раціонального використання грунтів

Грунти

4

Стандарти в галузі покращення викорис­тання землі

Землі

5

Стандарти в галузі охорони флори

Флора

6

Стандарти в галузі охорони фауни

Фауна

7

Стандарти в галузі охорони та раціонально­го використання надр

Надра

Позначення стандартів ССОП складається з категорії стандарту (ГОСТ - державний стандарт); номера системи за загальним класифі­катором стандартів і технічних умов (17); номера групи (0,1,2...); но­мера виду (0,1,2,3...); порядкового номера стандарту і року затвер­дження або перегляду.

Основні види і рівні національних стандартів з захисту довкілля:

 

Державні

ДСТУ-Н-4340:2004

ДСТУ ISO 14001-97 ДСТУ ISO 14004-97 ДСТУ ISO 14010-97 ДСТУ ISO 14011-97

ДСТУ ISO 14012-97

ДСТУ ISO 14031:2004

ДСТУ ISO 14032:2004 ДСТУ ISO 14040 ДСТУ ISO 14041:2004

ДСТУ ISO 14049:2004 ДСТУ ISO 14050:2004

Настанови щодо внесення екологічних вимог до стандартів на продукцію. Загальні положення СУНС. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.

СУНС. Загальні настанови щодо принципів управління систем та засобів забезпечення. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи.

Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Процедура аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем.

Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Класифікаційні вимоги до аудиторів з екології. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики.

Приклади оцінювання екологічної характеристики Оцінка життєвого циклу. Принципи і структура. Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі і сфери застосування інвентаризації. Оцінювання життєвого циклу. Приклади викор-я. Оцінювання життєвого циклу. Словник термінів.

 

Міждержавні

ГОСТ 17.0.0.01-76         Система стандартов в области охраньї природи и

улучшения использования природних ресурсов. Основнь е положения. ГОСТ 17.0.0.02-79  Охрана природи. Метрологическое обеспечение

контроля загрязненности атмосфери,поверхност- них вод и почви. Основние положения.

Зкологический паспорт промишленного предприятия. Основние положения. Охрана и защита лесов. Термини и определения. Флора Охрана и рациональное использование лесов зелених зон городов. Общие требования. Ландшафти Термини и определения. Ландшафти. Классификация. Загрязнение радиоактивное и дезактивация. Термини и определения. Ресурси вторичние. Термини и определения.

ГОСТ

17.0.0.04-90

ГОСТ

17.6.1.01-83

ГОСТ

17.6.3.01-78

ГОСТ

17.8.01-86

ГОСТ

17.8.1.02-88

ГОСТ

20286-90

ГОСТ

25916-83

Ці стандарти є застосовними до будь-якої організації, органу, під­приємства, установи, які бажають: впровадити, підтримувати і вдоско­налювати систему управління навколишнім середовищем; надати до­кази іншим зацікавленим сторонам про таку відповідність; провести сертифікацію/реєстрацію системи управління навколишнім середови­щем на відповідність цій моделі; декларувати відповідність своєї дія­льності, продукції чи послуг вимогам цього стандарту. Стандарти по­ширюються на організації, що функціонують на території України, незалежно від форм власності і видів діяльності, та на органи з серти­фікації/реєстрації.

Короткий зміст найбільш важливих стандартів цієї групи надаєть­ся далі.