2.5.2. Система стандартів з управління навколишнім сере­довищем

магниевый скраб beletage

Навколишнє середовище - середовище, в якому фун­кціонує організація, включаючи повітря, воду, грунт, при­родні ресурси, флору, фауну, людей, а також взаємозв'яз­ки між ними. (за ДСТУ ISO 14001).

Система управління навколишнім середовищем є суттєво важливою для забезпеченню спроможності організацій визначати свої екологічні цілі та досягати їх, а також для забезпечення постійної відповідності діяльнос­ті, продукції чи послуг національним та міжнародним вимогам. Система управління навколишнім середовищем є невід'ємною частиною системи загального управління в межах організації. Структура, обов'язки, досвід, технічні правила, методики, процеси і ресурси для реалізації екологічної політики, цілей та завдань повинні бути скоординовані із зусиллями в інших сферах (наприклад, стосовно управління процесами чи виробницт­вом, управління фінансами, забезпечення якості, техніки безпеки та охо­рони здоров'я на робочих місцях).

До головних принципів системи управління навколишнім середо­вищем, належать такі:

♦ визнання того, що управління навколишнім середовищем є од­ним з найвищих пріоритетів;

♦ ідентифікація відповідних законодавчих вимог і екологічних ас­пектів, пов'язаних із діяльністю організації, її продукцією чи послуга­ми;

♦ сприяння плануванню природоохоронних заходів на всіх стадіях життєвого циклу продукції чи процесу;

♦  оцінювання відповідності екологічних характеристик функціо­нування організації її екологічній політиці, цілям та завданням і пошук шляхів їх поліпшення;

♦ впровадження процесу управління для удосконалення системи та поліпшення пов'язаних з цим екологічних характеристик функціону­вання.

Управління навколишнім середовищем регламентується стандар­тами ISO серія 14000: ISO 14001, ISO 14004, ISO 14011, ISO 14012, ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043.

Перелічені стандарти містять ті самі загальні принципи системи управління, що і стандарти ДСТУ ISO серії 9000. Отже організації мо­жуть застосовувати чинну систему управління, яка відповідає чи не суперечить стандартам ДСТУ IS0 серії 9000, як базу для своєї системи управління навколишнім середовищем. Однак слід розуміти, що засто­сування елементів системи управління може відрізнятись через різні цілі і різні кола зацікавлених сторін. У той час, як системи якості ма­ють справу, в першу чергу, з потребами споживачів, системи управ­ління навколишнім середовищем мають справу з потребами широкого кола зацікавлених сторін та із зростаючою зацікавленістю суспільства в охороні та поліпшенні стану навколишнього середовища.

Склад елементів системи управління навколишнім середови­щем та вимоги до її функціонування згідно із ДСТУ ISO 14001. Він стосується тих екологічних аспектів, які організація може контролюва­ти і на які вона може впливати. Ключові слова: навколишнє середови­ще, охорона навколишнього середовища, управління, управління на­вколишнім середовищем, склад та опис елементів, використання, зага­льні умови. Зміст стандарту: визначення; вимоги до системи управ­ління навколишнім середовищем; впровадження та функціонування; контроль та коригувальні дії; інформаційні документи, аудит системи управління навколишнім середовищем; аналіз з боку керівництва.

Загальні настанові щодо принципів управління, систем та за­собів забезпечення згідно із ДСТУ ВО 14004. Стандарт установлює принципи та загальні положення щодо розроблення та впровадження системи управління навколишнім середовищем, а також її координації з іншими системами управління. Зміст стандарту: принципи та еле­менти системи управління навколишнім середовищем; планування; ідентифікація екологічних аспектів і оцінювання пов'язаних з ними впливів на навколишнє середовище, внутрішні критерії ефективності функціонування, екологічні цілі та програми управління навколишнім середовищем; впровадження; заходи щодо забезпечення функціону­вання; вимірювання та оцінювання; аналіз системи управління навко­лишнім середовищем, постійне вдосконалення.

Модель системи управління навколишнім середовищем, що приводиться в стандарті дає загальне уявлення про організацію, яка визнає наведені вище принципи. З основних питань в стандарті нада­ється практична допомога:

♦ з первинного екологічного аналізу: першим важливим кроком є складання переліку сфер та об'єктів, що підлягають аналізу. Сюди мо­жуть входити: види діяльності організації, конкретні роботи чи конк­ретний виробничий об'єкт.

♦ з екологічної політики: установлення зобов'язань щодо: мінімі­зації будь-яких несприятливих впливів на навколишнє середовище; розроблення методик оцінювання екологічних характеристик і відпо­відних показників; втілення в життя концепції життєвого циклу; прое­ктування продукції таким чином, щоб мінімізувати її впливи на навко­лишнє середовище під час виробництва, використання та видалення; запобігання забрудненню, зменшення відходів та споживання ресурсів (матеріалів, палива та енергії), а також здійснення рекуперації та реци­ркуляції відходів як альтернативи їх видаленню, якщо це можливо з точки зору технології.

♦ з цілей та завдань: зменшення відходів та раціональне викорис­тання ресурсів, попередження їх виснаження; зменшення чи недопу­щення скидання та викидання забруднювальних речовин у навколишнє середовище; контролю за впливом на навколишнє середовище сирови­ни та матеріалів; рівень показників екологічних характеристик - кіль­кість викидів, кількість екологічно небезпечних ситуацій; кількість екологічно небезпечних аварій; кількість кілометрів пробігу транспор­тних засобів на одиницю продукції; кількість конкретних забруднюва­льних речовин, наприклад, NOx, SO2,, СО, НС, РЬ, СF сб; частка інвес­тицій, призначених для охорони навколишнього середовища, кількість поданих позовів; території, залишені під ареали живої природи.

Словник термінів з екологічного керування згідно із ДСТУ ISO 14050. Стандарт містить терміни та визначення, які відповідають прийнятими у міжнародній практиці. Зміст стандарту: сфера засто­сування, нормативні посилання, терміни та визначення понять - еколо­гічний аспект як елемент діяльності, продукції чи послуг організації, який може взаємодіяти з довкіллям; екологічний аудит; екологічний вплив; екологічна мета; екологічна характеристика тощо.