2.5.3. Система стандартів з якості об'єктів природного се­редовища.

Ця система стандартів встановлює правила визначання забруд­нюючих речовин, методи відбору проб, апаратуру і реактиви, прилади для вимірювання параметрів середовища, проведення аналізу, оброб­ку результатів та документацію для реєстрації результатів; встанов­лює терміни, характеристики і настанови щодо вимірювання якості пові­тря, води, грунтів; розроблює правила і вимоги щодо якості, розглядає якість взагалі, атмосферу довкілля, повітря всередині приміщення, атмосферу робочої зони, викиди стаціонарних джерел і викиди двигу­нів транспортних засобів; досліджує фізичні і біологічні властивості води; хімічні характеристики Грунтів, фізичні, біологічні і гідрологіч­ні властивості Грунтів.

Стандарти з якості атмосфери

Якість атмосфери - це сукупність властивостей атмосфери, по визначенню ступеню впливу фізичних, хі­мічних та біологічних факторів на людей, рослинний і тваринний світ, а також на матеріали, конструкції і до­вкілля в цілому.

Атмосферне повітря лише умовно можна вважати невичерпним природним ресурсом. Річ у тім, що повітря необхідне тільки певної якості, а під впливом антропогенної діяльності хімічний склад та фізи­чні властивості повітря дедалі погіршуються. На Землі вже практично не залишилося місця, де б повітря зберегло свої початкові чистоту та якість, а в деяких промислових зонах стан атмосфери вже просто за­грозливий для навколишнього середовища.

Забруднення атмосфери відбувається, як природним так й ан­тропогенним шляхами. Природне забруднення атмосфери відбувається за рахунок надходження до неї вулканічного газу, природного пилу, спорів грибів, різних мікроорганізмів, пилок рослин тощо. Антропо­генне забруднення атмосфери - це наслідок не продуманої виробничої діяльності людини. Взагалі, забрудненістю атмосфери називають не­сприятливі зміни стану атмосферного повітря, цілком або частково зумовлені діяльністю людини. ін. Шкідливі речовини, що потрапляють в атмосферу від промислових і сільськогосподарських підприємств, енергетичних установок, транспортних засобів, розчиняються у повітрі та переносяться рухомими потоками повітря на великі відстані. Розсі­ювання забруднень призводить до зниження концентрації шкідливих речовин у зонах їх викиду та до одночасного збільшення площ із за­брудненим повітрям.

Найбільшими джерелами забруднення атмосферного повітря є крупні промислові підприємства, особливо металургійні, хімічні і наф­тохімічні, будівельних матеріалів, електростанції, котельні, тобто ті галузі економіки, де використовується величезна кількість палива. Значні обсяги забруднюючих речовин надходять у атмосферне повітря і від діяльності транспортних засобів.

Якість атмосфери регламентується за стандартами в яких розгля­даються показники якості атмосферного повітря за станом забруднен­ня, правила контролю якості повітря населених пунктів, та ін.

Система стандартів з якості атмосферного повітря Державні і міжнародні

Якість повітря. Загальні положення. Одиниці вимірювання.

Якість повітря. Характеристики і настанови щодо вимірювання якості повітря. Якість повітря. Обмін даними. Частина 1. Загальний формат даних Якість повітря. Обмін даними. Частина 2. Стислий формат даних.

ГОСТ 17.2.1.01-76.

ГОСТ 17.2.1.03-84

ГОСТ 17.2.1.04-77

ГОСТ 17.2.3.01-86 СТ СЗВ 1925-79 ГОСТ 17.2.3.02-78

ГОСТ 30494-96

Визначення розміру фракцій під час відбирання проб частинок, які впливають на здоров'я людини. Одиниці О, рекомендації по використанню. Статистичні дані. Глосарій та символи. Ч.1. Вірогідність та загальні статистичні терміни. Міждержавні і європейські

Атмосфера. Классификация вьібросов по составу.

Атмосфера. Терминьї и определения контроля Загрязнения.

Источники и метеорологические фактори загрязнения. Терминь и определения. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенньїх пунктов.

Правила установления допустимих вьібросов вредньїх веществ промьішленньїми предприятиями. Параметрь микроклимата в помещениях. Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкриття теми.

Терміни й показники якості повітря згідно із ГОСТ 17.2.1.03.

Стандарт розглядає терміни й визначення контролю забруднення, по­казники якості атмосферного повітря за станом забруднення: по­казник забруднення, єдиний показник, комплексний показник за­бруднення, середній рівень забруднення по містах, галузях проми­словості, концентрація домішок в атмосфері, приземна концентра­ція домішок, разова, максимальна, середньодобова концентрація домішок в атмосфері, середньомісячна, середньорічна, фонова концентрація домішок в атмосфері, орієнтовний безпечний рівень забруднюючої атмосферу речовини.

ДСТУ ISO 4226:2004 ISO 4226:1993 ДСТУ ISO 6879-2003 ISO 6879:1995 ДСТУ ISO 7168-1-2003 ISO 7168-1:1999 ДСТУ ISO 7168-2-2003 ISO 7168-2-1999 ДСТУ ISO 7708-2003 ISO 7708:1995 ISO 1000:1992 ISO 3534-1:1993

Характеристики і настанови щодо вимірювання якості повіт­ря згідно із ДсТУ ISO 6879, ISO 6879 і КО 3534-1. Стандарти визна­чають умови та використовувані характеристики, що стосуються ме­тодів визначання якості повітря. Величини робочих характеристик визначені згідно з пов'язаними серіями методів випробовування, при­значених для того, щоб визначити, наскільки відповідний метод оці­нювання якості повітря підходить у конкретному випадку. Зміст ста­ндартів: Для визначання робочих характеристик використовують три терміни, що є базовими в процесі вимірювання, а саме: величина, що характеризує якість повітря, вихідний сигнал і виміряне значення. На­станови: показник якості повітря, проба повітря, нульовий показ, від­мова, системи, вимірний складник, виміряне значення, вихідний сиг­нал, еталонний матеріал. Робочі характеристики: точність, відхилю, калібрувальна функція, межа вирішення, межа чутливості, стабіль­ність, період роботи, строк роботи, точність, повторність тощо. Клю­чові слова: повітря, якість, вимірювання, характеристика, виконування, визначання, словник.

Одиниці вимірювання якості повітря згідно із ДСТУ ISO 4226, ISO 4226 і ISO 1000 визначають одиниці та символи, які застосовують під час підготовки результатів дослідження якості повітря з посилан­ням на Міжнародної системи одиниць - Одиниці СІ та рекомендації по використовуванню десятинних кратних та дольних від них та деяких інших одиниць. Зміст стандартів: розглядаються основні одиниці вимірювання речовин: для газів та пару за показниками - об'ємної долі і масової концентрації основних компонентів, газоподібних за­бруднювальних речовин; для часток за показниками - масової конце­нтрації завислих речовин, розміру часток, атмосферного пилу, біологі­чних, мікробіологічних та інших завислих речовин; для одиниць вимі­рювання стану газу за показниками - термодинамічної температури, тиску, відносної вологості; для метеорологічних показників - швидко­сті і напрямку вітру, інтенсивності опадів, освітлення, атмосферного тиску.

Правила контролю якості повітря населених пунктів згідно із ГОСТ 17.2.3.01 і СТ СЗВ 1925. Стандарти встановлюють правила контролю якості повітря населених пунктів - якості повітря селіте- бних територій існуючих населених пунктів і які тільки забудову­ються. Зміст стандарту: організація контролю встановлення трьох категорій постів спостереження за забрудненням атмосфери: стаці­онарний, маршрутний, пересувний (під факельний); розміщення і кількість постів спостереження, програма і терміни спостереження; відбір проб, характеристика забруднення атмосфери — концентра­ція домішок (разова, середньодобова, середньомісячна, середньорі­чна), правила їх розрахунку

Стандарти з якості водних об'єктів

  • Якість води - це характеристика її складу і властивос­тей, яка визначає придатність для конкретних видів вико­ристання.

Згідно з водним кодексом України, оцінювання якості води здійс­нюється на основі нормативів екологічної безпеки водокористування та екологічних нормативів водних об'єктів. Чинні норм