2.6.1. Стандартизація професійної безпеки та промислової гігієни.

магниевый скраб beletage

В умовах бурхливого розвитку науково-технічного прогресу всі промислові підприємства представляють потенційну небезпеку для персоналу, населення та навколишнього середовища.

  • Небезпека - сукупність факторів, пов'язана з експлуатацією промислового підприємства, що діє постійно або виникає внаслідок певної ініціюючої події чи певного збігу обставин, що чинять (зда­тні чинити) негативний вплив на реципієнтів.

І Безпека - відсутність неприпустимого ризику, пов'яза­ного з можливістю завдавання будь-якої шкоди..

Властивість підприємства за нормальної експлуатації та в разі аварії обмежувати вплив джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище встановленими межами називають безпечніс­тю промислового підприємства.

Безпека і захист довкілля, праці та життєдіяльності населення регла­ментується санітарними правилами і нормативами - ДСН 3.3.6.037-99, ДСН 3.3.6.039-99, СНіП № 2971-84, СанПін № 5804-91, НРБУ-97,

ДР-97, а також стандартами, що приводяться нижче. Система стандар­тів розглядається згідно з УКНД і каталогами нормативних документів (табл.. 2.6.1.).

Таблиця 2.6.1 Витяг з державного класифікатора ДК 004

Код

Назва

13

Довкілля. захист довкілля та здоров'я людини. Безпека

13.020

Захист довкілля

13.030

Відходи

13.040

Якість повітря

13.060

Якість води

13.080

Якість грунту. Ґрунтознавство

13.100

Професійна безпека. Промислова гігієна

13.140

Шум та його вплив на людину

13.160

Вібрації та удар і їхній вплив на людину

13.200

Запобігання аваріям та катастрофам

13.300

Захист від небезпечних вантажів

Стандартизації підлягає не тільки безпека промислових підпри­ємств, але і персонал, населення та навколишнє середовище, а також промислова гігієна, загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони, вимоги до допустимого вмісту шкідливих речовин в по­вітрі робочої зони, загальні положення та вимоги безпеки праці; небе­зпечні й шкідливі виробничі фактори та їх класифікація, метрологічне забезпечення в області безпеки праці, загальні правила, відбиття й оформлення вимог безпеки праці в технологічної документації, термі­ни й визначення тощо.

Система стандартів з безпеки підприємств та безпеки праці Державні і міжнародні

ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни і визначення.

ДСТУ 2256-93 Система стандартів безпеки праці. Виробництво. ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні

положення та вимоги. ДСТУ 3941-2000 Лазерна безпека. Терміни та визначення Міждержавні

ГОСТ 3.1120-83 Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологи ческой документации. ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основньїе положения. ГОСТ 12.0.002-2003 ССБТ. Терминьї и определения.

Опасньїе и вредньїе производственньїе фактори. Классификация.

Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основньїе положения. Ультразвук Общие требования безопасности. Злектрические поля промьішленной частоти. Допустимие уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоньї.

Злектромагнитньїе поля радиочастот. Допустимьіе уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

Вредньїе вещества Классификация и общие требования безопасности.

Биологическая безопасность Общие требования. Взрьівобезопасность. Общие требования. Злектростатические поля. Допустимьіе уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. Процессьі производственньїе. Общие требования безопасности.

Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах.

Паспорт безопасности вещества (материала). Основньїе положения. Информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировке, утилизации.

Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкриття теми.

Система стандартів з безпеки праці, довкілля та життєдіяльно­сті населення розглядає загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони, шкідливі речовини, їх класифікацію і загальні вимоги безпеки; суміші вибухонебезпечні, їх класифікацію і методи випробу­вань та ін.

ГОСТ 12.0.003-74

ГОСТ 12.0.005-84

ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.1.002-84

ГОСТ 12.1.005-

ГОСТ 12.1.006-84

ГОСТ 12.1.007-76

ГОСТ 12.1.008-76 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.045-84

ГОСТ 12.3.002-75

ГОСТ 12.4.077-79

ГОСТ 30333-95

Терміни та визначення основних понять безпеки підприємств та безпеки праці згідно із ДСТУ 2156-93, ДСТУ 2256-93, ДСТУ 2293-99, ДСТУ 3038-95, ДСТУ 3941-2000, ГОСТ 12.0.002-2003. Стандарти роз­глядають безпечність промислових підприємств, професійну безпеку та промислову гігієну, систему стандартів безпеки праці на різних ста­діях виробництва, терміни та визначення основних понять з охорони праці. Зміст стандартів: терміни і визначення - аварія на промисло­вому підприємстві, безпека (населення, матеріальних об'єктів, навко­лишнього середовища), безпечність промислового підприємства, іден­тифікація небезпеки, критерій безпеки, культура безпеки, небезпека, показник безпеки працівників (населення регіону) показник безпечно­сті, показник безпечності (промислового підприємства) нормований, аналіз i контроль ризиків - ризик вимушений, ризик віддалених нас­лідків, ризик добровільний, ризик індивідуальний, ризик колективний, ризик промислового підприємства.

Джерела небезпеки та вимоги безпечності промислових підпри­ємств згідно із ДСТУ 3273-95, ДСТУ 3941-2000, ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.1.008-76, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.4.077-79. Стандарти розг­лядають джерела небезпеки - джерела біологічної (або хімічної) небе­зпеки, вибухонебезпечні, пожежної небезпеки, радіаційної небезпеки, шуму;

Небезпечні підприємства - підприємство потенційно небезпечне, вибухонебезпечне, пожежонебезпечне, біологічно небезпечне, радіа­ційне небезпечне, шумонебезпечне; загальні положення та вимоги безпеч­ності промислових підприємств - лазерна і ультразвукова безпека, біологічна безпека, вибухобезпечність.

Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони згідно із ГОСТ 12.1.005-89. Стандарт розглядає загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони. Зміст стандартів: загальні санітар­но-гігієнічні вимоги до показників мікроклімату і припустимому вміс­ту шкідливих речовин в повітрі робочої зони, загальні вимоги до мето­дів вимірювання і контролю показників мікроклімату і концентрації шкідливих речовин.: оптимальні і допустимі величини показників мік­роклімату у виробничих приміщеннях, вимоги до методів вимірювання і контролю показників мікроклімату, гранично допустимий вміст шкі­дливих речовин у повітрі робочої зони, вимоги до методів і засобів вимірювання концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

Шкідливі речовини, класифікація і загальні вимоги безпеки згід­но із ГОСТ 12.0.003-74, ГОСТ 12.1.007-.76, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 30333-95. Стандарти розглядають загальні вимоги безпеки, які вміщуються в сировині, продуктах, напівфабрикатах і відходах вироб­ництва при їх виробництві, використанні і зберіганні. Зміст стандар­ту: класифікація шкідливих речовин, вимоги безпеки, вимоги до сані­тарного обмеження вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони, основні вимоги до контролю за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Терміни і визначання.

Вибухонебезпека і суміші вибухонебезпечні згідно із ГОСТ 12.1.010-76 і СТ СЗВ 2775-80. Стандарти розглядають загальні вимоги вибухоне- безпеки, класифікацію і методи випробувань, класифікацію вибухоне­безпечних сумішей за категоріями і групами та методи визначання параметрів вибухонебезпеки, що використовується при встановленні класифікації сумішей, методи випробування. В додатку надається кон­центрація з найбільшої небезпекою зайняття, температура само за­йняття деяких горючих газів і парів, розподілення вибухонебезпечних сумішей за категоріями і групами.

Основні положення безпеки праці згідно із ГОСТ 12.0.002-2003, ГОСТ 12.0.001-82, ГОСТ 12.0.003-74, ГОСТ 3.1120-83. Стандарти роз­глядають основні положення, загальні правила, відбиття й оформлення вимог безпеки праці в технологічної документації, небезпечні й шкід­ливі виробничі фактори та їх класифікацію, метрологічне забезпечення в області безпеки праці, терміни й визначення тощо.

Вимоги до захисту від електромагнітного забруднення згідно із ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.045-84. Стандарти розглядають припустимі рівні напруженості електричного поля про­мислової частоти та електромагнітного поля радіочастот на робочих місцях і проведення контролю; припустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю електростатичного поля.