3.1.1. Предмет, об'єкт і завдання сертифікації

магниевый скраб beletage

Форми сертифікації багатогранні, тому вони є предметом спеціа­льного вивчення з метою створення реальних шляхів з гармонізації систем сертифікації і розвитку міжнародного співробітництва в даній галузі.

Предмет сертифікації - якість продукції, процесу, послуги і сис­тем якості.

Об'єкт сертифікації - продукція, процес, послуга, система, орга­нізація, підприємство, лабораторія.

Мета сертифікації: підтвердження показників характеристик та властивостей продукції, процесів, послуг на підставі випробувань; під­твердження відповідності даної продукції, процесу або послуги обов'язковим вимогам стандарту.

Завдання сертифікації: контроль і технічний нагляд за виробниц­твом сертифікованої продукції; експертиза нормативних документів на сертифіковану продукцію; атестація і акредитація органів з сертифіка­ції продукції, систем якості; визнання зарубіжних сертифікацій.

Значення сертифікації: сертифікація є найважливішим механіз­мом управління якістю; сертифікація забезпечує відповідність продук­ції вимогам екологічної чистоти; сертифікація гарантує безпеку виро­бництва продукції для людини і навколишнього середовища; сертифі­кація сприяє підвищенню конкурентноздатності продукції.

Однак слід знати, що сертифікація потребує досить великих витрат на виконання робіт.

Система стандартів з сертифікації:

ДСТУ 2296-93. Національний знак відповідності. Форма, розміри, те­хнічні вимоги та правила застосування.

ДСТУ 2462-94. Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визна­чення.

ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні поло­ження.

ДСТУ 3411:2004. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до ор­ганів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації.

ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок прове­дення сертифікації продукції.

ДСТУ 3414-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виро­бництва. Порядок здійснення.

ДСТУ 3415-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи.

ДСТУ 3417-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура ви­знання результатів сертифікації продукції, що імпортується.

ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення.

ДСТУ 3420-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до орга­нів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації.

ДСТУ 3498-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки докуме­нтів. Форма та опис.

ДСТУ EN 45011-98. Загальні вимоги до органів, які здійснюють сертифікацію.

EN 45012. Загальні вимоги до органів з сертифікації систем якості.

EN 45013. Загальні вимоги до органів з сертифікації, що проводять атестацію персоналу.

EN 45014. Загальні вимоги до заяви постачальника про відповід­ність.

Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкриття те­ми.

Основні положення і порядок проведення сертифікації згідно із ДСТУ 3410, ДСТУ 3413, ДСТУ 3415, ДСТУ 3498. Зміст стандартів: ДСТУ 3410 розглядає основні положення з сертифікації, стандарт ДСТУ 3413 - порядок проведення сертифікації, стандарт ДСТУ 3415 - реєстр системи сертифікації, ДСТУ 3416- порядок реєстрації доброві­льної сертифікації, ДСТУ 3498- бланки документів системи сертифіка­ції, їх форма та опис.

Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції та з сертифі­кації систем якості згідно із ДСТУ 3411, ДСТУ 3414, ДСТУ 3417, ДСТУ 3420, ДСТУ EN 45011, EN 45012, EN 45013. Зміст стандартів: стандарт ДСТУ 3411 розглядає вимоги до органів з сертифікації про­дукції та порядок їх акредитації; стандарт ДСТУ 3414 - порядок здійс­нення атестації виробництва; стандарт ДСТУ 3417 - процедуру ви­знання результатів сертифікації продукції, що імпортується; стандарт ДСТУ 3420, EN45012 - вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації; стандарт ДСТУ EN 45011 - загальні вимоги до органів, які здійснюють сертифікацію; стандарт EN 45013 - загальні вимоги до органів з сертифікації, що проводять атестацію персоналу.

Рис.3.1.1

Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимо­ги та правила застосування згідно із ДСТУ 2296, EN 45014. Стандар­ти розглядають галузь застосування, форму, розміри та технічні вимо­ги, правила застосування; загальні вимоги до заяви постачальника про від­повідність. Зміст стандарту: галузь застосування - стандарт установ­лює форму, розміри та технічні вимоги до національного знаку відпо­відності, а також правила його застосування при сертифікації продук­ції, процесів, послуг у Системі сертифікації УкрСЕПРО. Знак відпові­дності призначений для позначення сертифікованої продукції з метою інформування споживачів про те, що продукцію сертифіковано згідно з правилами Системи. Форма, розміри та технічні вимоги - встановле­но два зображення знаку відповідності: - для продукції, яка відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що перед­бачені чинними законодавчими актами України, за якими встановлено обов'язкову сертифікацію - Рис.3.1.1; - для продукції, яка відповідає усім вимогам нормативних документів, що поширюються на дану про­дукцію - Рис.3.1.2.

Рис.3.1.2

Знак відповідності, який зображено на рисунку Рис.3.1.2, застосо­вується також для позначення продукції, яка не підлягає обов'язковій сертифікації, проте сертифікована з ініціативи виробника (виконавця), продавця (постачальника) чи споживача продукції (добровільна сер­тифікація).

Основні поняття з сертифікації наведені в ДСТУ 2462, а саме:

Добровільна сертифікація - сертифікація, яка проводиться на до­бровільній основі за ініціативою виробника (виконавця), продавця або споживача продукції.

Заява про відповідність - заява постачальника під його повну від­повідальність про те, що продукція, процес, послуга відповідають кон­кретному стандарту або іншому нормативному документу.

Ліцензія (в галузі сертифікації) - документ, виданий згідно з пра­вилами Системи сертифікації, за допомогою якого орган з сертифікації надає особі або органу право застосовувати сертифікати або знаки від­повідності для своєї продукції, процесів чи послуг згідно з правилами відповідної системи сертифікації.

Обов'язкова сертифікація - підтвердження уповноваженим на те органом відповідності даної продукції, процесу або послуги обов'язко­вим вимогам стандарту.

Орган з сертифікації— орган, що проводить сертифікацію відпо­відності.

Посвідчення відповідності - дія випробувальної лабораторії тре­тьої сторони, яка доводить, що .конкретний випробуваний зразок від­повідає конкретному стандарту або іншому нормативному документу.

Сертифікація відповідності - дія третьої сторони, яка доводить, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідають конкрет­ному стандарту або іншому нормативному документу.

Система сертифікації - система, яка має власні правила, проце­дури і управління для проведення сертифікації відповідності. Вона може діяти на національному, регіональному і міжнародному рівні.

Схема сертифікації - склад і послідовність дій третьої сторони при проведенні сертифікації відповідності.