3.1.3. Загальна схема, правила та порядок проведення сер­тифікації

магниевый скраб beletage

Орган з сертифікації продукції має право проводити випробування сертифікованої продукції з метою технічного нагляду у випробуваль­ній лабораторії, а також застосовувати й інші правила щодо вибору схеми (модуля) сертифікації, залежно від специфіки продукції та особ­ливостей її виробництва.

Одиницею продукції вважається один штучний виріб; партія про­дукції, що супроводжується одним сертифікатом відповідності або одним супроводжувальним документом, в якому є посилання на сер­тифікат відповідності; партія продукції, що виготовлена з однієї й тієї ж партії вихідної сировини, матеріалів тощо.

Сертифікація передбачає такі основні етапи: атестація виробниц­тва продукції; сертифікація системи якості виробництва продукції; випробування продукції з метою сертифікації; технічний нагляд за виробництвом продукції.

Сертифікація регламентується ДСТУ 3413 і проводиться за однією із шести схем (модулів), які наведені в табл. 3.1.1.

Правила сертифікації продукції. При виборі схеми сертифікації рекомендується керуватися такими правилами:

•     сертифікат на одиничний виріб видається на підставі позитив­них результатів випробувань цього виробу, що проведені у випробува­льній лабораторії;

•     розмір партії (штук, кг, м, кв. м., тощо) наводиться заявником у заявці на сертифікацію;

•     коли заявка подається на партію продукції (виробів), що пла­нується до виготовлення, орган з сертифікації разом з заявником вирі­шують питання про економічну доцільність атестації виробництва цієї продукції;

  • ліцензія на право застосування сертифіката відповідності щодо продукції (виробів), яка виготовляється виробником серійно протягом встановленого ліцензією строку, надається органом з сертифікації на підставі позитивних результатів первісних випробувань в акредитова­ній лабораторії зразків продукції, що відбираються з виробництва або з

торгівлі у кількості, в стоки і порядку, які встановлені органом;

 

Таблиця 3.1.1

Схеми (модулі) сертифікації продукції в системі УкрС'ЕПРО

Серійність продукції, що сертифікуєгься

Обов'язковість проведення робіт щодо продукції, яка сертифі кується 3

Документи, що видаються органом з сертифікації продукції

 

атестації її виробництва

сертифікації гнете ми якості і її виробництві

її випробувань з метою сертифікації

технічного нагляду за її виробництвом

 

Одиничний виріб

Не проводиться

Не

проводиться

Проводиться по кожному виробу

Не проводиться

Сертифікат відповідності на кожний виріб

Партія

продукції

(виробів)

Проводиться, якщо вирішено органом з сертифікації та заявником

 

Проводиться на зразках, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації

Проводиться тільки при наявності угоди між замов­ником та органом з сертифікації щодо атестації виробництва

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертиф і кованої партії

Продукція, 0 випускається серійно

Проводиться

Не проводиться

Проводяться первісні

випробування на зразках, що відібрані в порядку та кількості, встановлених органом з сертифікації

Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації

Сертифікат 3 терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою 3 урахуванням терміну дії атестату виробництва

 

Продовження таблиці 3.1.1

Серійність продукції, що сертифікусться

Обов'язковість проведення робіт щодо продукції, яка сертифікусться 3

Документи, що видаються органом з сертифікації продукції

 

атестації її виробництва

сертифікації системи якості її виробництва

їївипробуваиьз метою сертифікації

технічного нагляду за її виробництвом

 

Продукція, що виробляється серійно

Проводиться

Проводиться органом з сертифікації системи якості

Проводяться первісні випробу­вання на зразках, ще відібрані в порядку га кількості, встановлених орга­ном сертифікації

Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації

Сертифікат з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою 3 урахуванням терміну дії сертифікату на систему якості та атестату виробництва

Продукція, що випус­кається серійно і кожна одиниця якої підлягає контролю за техноло­гічним процесом на відповідність усім вимогам

Не проводи­ться.

Проводиться оцінка виро­бництва в складі робіт з сертифікації, системи якості

Проводиться органом з сертифікації, системи якості

Не проводиться

Проводиться в порядку, що визначений орг аном з сертифікації

Сертифікат з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою 3 урахуванням терміну дії сертифікату на систему якості

 

Порядок проведення робіт з сертифікації продукції регламенту­ється нормативним документом ДСТУ 3413 і в загальному випадку містить: подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції; прийн­яття рішення за заявкою з зазначенням схеми (модуля)сертифікації; атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифіка­цію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації; відби­рання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування; аналіз оде­ржаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сер­тифікату відповідності та надання ліцензій; видачу сертифікату відпо­відності, надання ліцензій та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи; визнання сертифікату відповідності, що виданий закордонним або міжнародним органом; технічний нагляд за сертифі- кованою продукцією під час її виробництва; інформацію про результа­ти робіт з сертифікації.

Подання та розгляд заявки. Для проведення сертифікації продук­ції заявник (включно іноземний) подає до акредитованого органу з сертифікації продукції заявку відповідної форми, яка повинна бути розглянута, і не пізніше одного місяця після її подання заявник пови­нен одержати рішення, яке містить основні умови сертифікації. Копії рішення направляються до органу з сертифікації систем якості (в разі необхідності), до випробувальної лабораторії, що буде проводити ви­пробування; до територіального центру Держстандарту за місцем роз­ташування заявника. Якщо є декілька акредитованих органів з серти­фікації конкретного виду продукції, що діють в різних регіонах, заяв­ник має право подати заявку до будь-якого з них.

Видача сертифіката відповідності. При наявності протоколів з позитивними результатами випробувань, сертифіката на системи якос­ті або атестату виробництва, залежно від прийнятої схеми (модуля) сертифікації, орган з сертифікації продукції оформляє сертифікат від­повідності, реєструє його в Реєстрі Системи та видає заявнику, який після цього має право маркувати продукцію, тару, упаковку, супровід­ну документацію та рекламні матеріали знаком відповідності. Строк дії сертифіката на продукцію, яка випускається підприємством серійно протягом строку, що встановлений ліцензійною угодою, визначає ор­ган з сертифікації з урахуванням строку дії нормативних документів на продукцію, строку, на який сертифікована система якості або атесто­ване виробництво. Строк, що встановлений в ліцензії, не продовжуєть­ся. Порядок надання нової ліцензії замість тієї, що втратила силу, ви­значає орган з сертифікації продукції в кожному конкретному випадку.

Визнання сертифіката відповідності, виданого закордонним або міжнародним органом на продукцію, що виготовлена в Україні, чи ту, що імпортується в Україну, приймає орган з сертифікації продукції, керуючись діючими нормативними документами.

Рішення про зупинку дії ліцензії або сертифіката відповідності приймається у випадку, якщо вжиттям коригуючих заходів, погодже­них з органом з сертифікації продукції, підприємство може усунути виявлені невідповідності, та без проведення повторних випробувань акредитованою випробувальною лабораторією підтвердити відповід­ність продукції вимогам нормативних документів. В противному разі ліцензія або сертифікат скасовуються. Інформація про зупинку дії або скасування сертифіката відповідності доводиться органом з сертифіка­ції до відома заявника та національного органу з сертифікації. Дія сер­тифіката відповідності припиняється з моменту виключення його з Реєстру Системи.