3.1.4. Тенденції розвитку діяльності України в галузі сер­тифікації

магниевый скраб beletage

Взаємодії інтеграційних процесів у світовій, особливо в європей­ській економіці, з процесами формування нових поглядів щодо захисту прав споживачів, безпеки споживання товарів та послуг, охорони на­вколишнього середовища та відображення цих поглядів у резолюції Генеральної Асамблеї ООН N 39/248 від 1985 р. "Звід загальних керів­них принципів ООН для захисту інтересів споживачів", в директивних та нормативних документах спеціалізованих організацій ООН, Євро­пейського Союзу, Генеральної угоди з тарифів та торгівлі (GATT), а також у національному законодавстві багатьох країн світу призвели до необхідності підтвердження відповідності продукції (або послуг) вста­новленим до неї вимогам стандартів або інших нормативних докумен­тів. Ефективним інструментом оцінювання якості продукції (послуг) та її відповідності стала сертифікація.

Діяльність з сертифікації, орієнтована як на національні, так і на зовнішні ринки, в багатьох країнах світу набула державного значення як важливий чинник розвитку національної економіки, виходу на сві­товий та регіональний економічний простір. Це особливо стосується країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Сертифіка­ція отримала настільки широке розповсюдження в економічно розви­нутих країнах світу, що без сертифіката, який засвідчує відповідність потенційно небезпечної продукції встановленим нормативним вимо­гам, неможливо торгувати нею на ринках цих країн.

У багатьох країнах, де сертифікації надається державне значення, в законах, урядових нормативних актах, актах місцевих органів влади та управління визначаються умови обов'язкової сертифікації, а також ор­гани, відповідальні за проведення робіт з сертифікації, юридична та інша відповідальність за недотримання правил сертифікації.

Сертифікація швидко поширюється на всі галузі економіки, види продукції, процесів та послуг. Укріплення тенденції до сертифікації послуг зумовлене, насамперед, постійним зростанням обсягів торгівлі послугами в світі. Так, у сукупному валовому продукті країн Європей­ського співтовариства на послуги припадає 67%, а частка зайнятості населення у сфері обслуговування складає 60%. З 1993р. в Європі по­чав формуватися єдиний внутрішній ринок 12-ти країн Європейського Союзу, який передбачає вільне переміщення через кордони людей, капіталів, товарів і послуг.

У всьому світі, відповідно до зростання значення сертифікації, не­ухильно зростає кількість міжнародних, регіональних і національних систем сертифікації, формується, оновлюється і розвивається їх нор­мативна база, яка створюється під егідою провідних міжнародних ор­ганізацій з стандартизації ISO/IEC.

На рівні міжнародних найбільш визнаними у всьому світі є: Сис­тема з сертифікації виробів електронної техніки (IECQ) під егідою Мі­жнародної електротехнічної комісії (IEC), Система IEC з випробувань електричного обладнання на відповідність до стандартів з безпеки (IECEE), Система сертифікації дорожньо-транспортних засобів, розро­блена під егідою Європейської економічної Комісії OOH (UN/ECE). На початок 1995 року в систему IECQ входило близько 20 економічно розвинутих країн Європи, а також США, Японія, Китай, Індія та інші. Загальна кількість товаровиробників, атестованих у цій системі, пере­вищила 190. У системі IECEE на початок 1995 року видано понад 3600 сертифікатів. Широкого розповсюдження набула сертифікація систем якості щодо міжнародних стандартів ISO серії 9000 або їх національ­них аналогів.

Оцінювання відповідності щодо вимог стандартів з безпеки є у ба­гатьох випадках пов'язане з визначенням показників що перевіряються при обов'язковій сертифікації:

Показники небезпеки для навколишнього природного середовища:

Показники небезпеки для атмосфери:

•  димність відпрацьованих газів; • питомий вихід окислів азоту, окису вуглецю, вуглеводнів у відпрацьованих газах;^ концентрація забруд­нюючих речовин у викидах в атмосферу.

Показники небезпеки для гідросфери:

• концентрація забруднюючих речовин у скидах в гідросферу;

•  наявність теплового забруднення вод; • наявність мікробного забруд­нення вод.

Показники небезпеки для грунту:

•  показники санітарного стану грунту - наявність нафти і речовин, ва­жких металів, нафтопродуктів, радіоактивних речовин, канцерогенних;

• ступінь порушення родючого шару грунту.

На сьогодні у кожній країні Європи та розвинутих країнах світу функціонують та створюються органи, що проводять сертифікацію численних видів продукції за власними правилами, зумовленими наці­ональним законодавством, але їх об'єднує спільність принципів оціню­вання та доведення відповідності, що стала можливою завдяки загаль­ноприйнятим правилам і рекомендаціям ШО та ІЕС, на яких базується Угода GATT щодо подолання технічних бар'єрів у торгівлі.

Одночасно з формуванням, становленням та поширенням міжна­родних, регіональних та національних систем сертифікації створюють­ся незалежні органи з акредитації, які теж об'єднуються в системи на базі єдиних критеріїв оцінювання і перевірки відповідності органів з сертифікації та випробувальних лабораторій, а також спільних об'єктів оцінювання.

Основною метою діяльності органів з акредитації є оцінювання компетентності (кваліфікації) випробувальних лабораторій та органів з сертифікації, які входять у певну систему сертифікації. Склад визна­них (тобто кваліфікованих) органів з акредитації, що діють на націона­льному та міжнародному рівнях, подається в відповідних національних та міжнародних довідниках або реєстрах. У розвинутих країнах світу кількість національних органів з акредитації теж швидко зростає. Так, у США налічується вже понад сто систем акредитації. У багатьох краї­нах Європи функціонують вже десятки систем акредитації.

Знаки відповідності і маркування товару

  • Знак відповідності і правила його застосу­вання. Маркування товарів.
  • Міжнародні знаки відповідності продукції.

Якщо продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимо­гам, певним стандартам або технічним умовам і мають задану якість, то вони одержують сертифікат відповідності, знак відповідності і мар­кування. Відомо, що при виробництві товарів досягнути відповідності всім стандартам, практично неможливо і досить дорого. Тому, саме система сертифікації може забезпечити оптимальну гарантію того, що продукція відповідає найкращим показникам. Для кожного товару, продукції розроблено свій знак відповідності і правила його застосу­вання.