3.2.1. Знак відповідності і правила його застосування

магниевый скраб beletage

Закон "Про захист прав споживачів" забороняє продаж товару, включаючи і імпортований, який підлягає обов'язковій сертифікації, не маркований у встановленому порядку знаком відповідності. Марку­вання товару знаком відповідності здійснюється у відповідності з "правилами застосування знаку відповідності при обов'язковій серти­фікації", діючим з грудня 1993 року. Цей документ відзначає, що мар­кування товару знаком відповідності необхідне виробнику, покупцю, державному інспектору, страховим компаніям:

♦ виробник зацікавлений в цьому для впевненості покупця в нале­жній якості свого товару. Знак відповідності надає і рекламі сертифі- кованого товару додатній імпульс;

♦ покупцю знак відповідності допомагає знайти небезпечний товар серед аналогів;

♦ органам з державного контролю і нагляду знак допомагає прийн­яти рішення на можливість реалізації продукції;

• страхові компанії вважають знак відповідності однією з гарантій безпеки товару.

Як відзначалось вище, кожна система сертифікації може зареєст­рувати свій знак відповідності. Якщо система сертифікації однорідної продукції складає основну частину системи yKpCEnPO, вона також має право застосовувати вказаний знак. На добровільну сертифікацію цей знак відповідності не поширюється.

Щоб отримати право маркування сертифікованої продукції знаком відповідності, виробник разом з сертифікатом відповідності в органі з сертифікації отримує ліцензію, а якщо сертифікується одиничний ви­ріб - маркування робить сам орган з сертифікації.

Ліцензія видається від імені державного органу виконавчої влади, який за законодавством отримав права по організації сертифікації. Так, наприклад, у Системі сертифікації "Електрозв'язок" - від імені Держзв'язку України. Умови застосування знака відповідності вказу­ються в угоді, складеній між заявником (одержувач сертифікату) і ор­ганом з сертифікації (ліцензувачем).

Приймаються міри до запобігання підробок знака відповідності, а також його незаконного використання. Держстандарт України підготу­вав проект Державного закону "Про сертифіковані знаки", у якому встановлюються види знаків відповідності і їх правовий захист; поря­док державної реєстрації і використання знаків відповідності і відпові­дальність за їх несанкціоноване використання. Розробляється гологра­фічний захист знака й застосування тонко-плівкової технології. Виро­бництво захищених знаків розглядається як ліцензована і сертифікова- на діяльність. Технологія виробництва належить обов'язковій сертифі­кації в Системі сертифікації засобів захисту інформації. Контролем за застосуванням знаків відповідності на законній основі, як належить, будуть займатися територіальні органи Державної податкової служби, оснащені спеціальними технічними пристроями для ідентифікації дій­сності знака відповідності.

Правила застосування:

•  підприємство (організація) має право використовувати знак від­повідності після одержання зареєстрованого сертифіката відповідності на продукцію;

•  знак відповідності для сертифікованої продукції наносять на не- знімну частину виробу і (або) на тару, упаковку, експлуатаційну та товаросупровідну документацію. Місце нанесення знака відповідності на продукцію, тару, упаковку та документацію встановлює підприємс­тво, що одержало право на його застосування. При неможливості на­несення знака відповідності безпосередньо на продукцію його нано­сять на найменшу споживчу упаковку, у якій ця продукція реалізуєть­ся.;

•  знак відповідності для сертифікованої послуги (процесу) проста­вляється у супровідній документації на цю послугу (процес). При не­можливості нанесення знака відповідності на супровідній документації або неможливості супроводження послуги (процесу) цією документа­цією, знак відповідності може проставлятися виконавцем сертифікова- ної послуги (процесу) у рекламних матеріалах щодо цієї послуги (про­цесу). У цьому разі таке використання знака відповідності обумовлю­ється у ліцензійній угоді між органом з сертифікації та заявником;

•  у разі, якщо дію сертифіката відповідності тимчасово припинено, на цей період забороняється маркувати продукцію, тару, упаковку, супровідну документацію, рекламні матеріали знаком відповідності. При анулюванні сертифіката відповідності заявник втрачає право ви­користовувати знак відповідності;

•  застосування знака відповідності без одержання на це права, або використання знаків, символів і т.п., які імітують знак відповідності, не допускається;

•   конкретні правила, порядок, а також особливості застосування знака відповідності, які не відображені у цьому стандарті, встановлю­ються стосовно специфічних умов виробництва та поставки продукції в організаційно-методичних та керівних документах системи сертифі­кації даної продукції та ліцензійних угодах.