3.2.2. Маркування товарів

магниевый скраб beletage

В Україні функціонує Українська державна система сертифікації - УкрСЕПРО, яка перевіряє продукти та інші товари на відповідність стандартам, видає сертифікат відповідності який після цього дає право маркувати продукцію (рис. 3.2.1 а, б).

Маркування товарів першим знаком (рис. 3.2.1 а) підтверджує від­повідність міжнародному стандарту якості ISO 9000. Другий знак (рис.3.2.1 б) - є інформаційним знаком, що розповідає про склад про­дукту (продукт з радіопротекторними властивостями).

Існує дуже багато символів (знаків) маркування. Всі символи на рі­зноманітних товарах можливо об'єднати у такі групи:

♦  які засвідчують екологічну безпеку товару;

♦  які підтверджують відповідність стандартам якості та

безпеки;

♦  інформаційні знаки (розповідають про склад продукту);

♦  інформація про правила користування (зокрема про те, що

забороняється);

♦  терміни споживання, дії.

На міжнародному рівні продукція повинна бути позначена станда­ртом серії ISO 9OOO "Управління якістю". Таки знаки ставлять в осно­вному на експортні товари. На продукти і товари внутрішньодержавного споживання ставляться знаки відповідності згідно з flCTy 2296-93 (рис.3.2.2).

За вимогами Держстандарту України імпортні товари повинні су­проводжуватись інформацією українською мовою. Якщо така інфор­мація відсутня необхідно орієнтуватись у часто вживаних надписах: best before, а mnsommer de preference, аvаnt Іе Mind, каеґЬаг bis (Endе), mnsumirр^е^еше^е аntеs de - краще вживати до; а такі, як - ехрігу date, validity вказують на термін зберігання; prоduсtiоn dаtе - дата ви­готовлення товару.

Міждержавні знаки відповідності. Серед багатьох знаків най­більш важливими є знаки системи сертифікації Росії Російська система сертифікації об'єднує обов'язкову і добровільну сертифікації. Обов'язкова сертифікація представлена Системою ГОСТ Р, яка діє в Росії, а також в країнах СНД (рис.3.2.3).

Ґ

оооо ^її ^

\

12 3 4

J

Рис.3.2.3. Знаки відповідності в системі ГОСТ Р:

1—при обов'язковій сертифікації; 2 - вимоги державних стандартів;

3 - системи сертифікації систем якості; 4 - при добровільній серти­фікації

Правила Системи, апробовані на протязі декількох років, лягли в основу створення загальних положень сертифікації в Росії. Система ГОСТР відкрита для участі в ній всіх суб'єктів, які визнають її прави­ла, в тому числі і органів державного управління, на які покладена дія­льність з сертифікації (рис.3.2.4).

1  2 3 4 5 6

63 (D ®

^^ ^^^^ ^—^taa^ ^^^^ ооооо

Рис.3.2.4. Знаки відповідності систем обов'язкової сертифікації ряду федеральних органів виконавчої влади:

1 - на федеральному залізничному транспорті; 2 - засобів захисту ін­формації та вимог безпеки інформації; 3 - медичних імунобіологічних препаратів; 4 - морських гражданських судів; 5 - з екологічних вимог; 6 - продукції й послуг в галузі пожежної безпеки;

Приклади знаків відповідності системи обов'язкової сертифікації на повітряному транспорті Росії наведені на рис. 3.2.5.

Система ГОСТ Р на основі погоджень взаємодіє з іншими сертифі­каційними системами. Функції учасників Системи встановлені Зако­ном "Про сертифікацію продукції і послуг".

Об'єктами сертифікації в них є більшість з видів продукції, послуг, процесів, системи забезпечення якості, системи виробництва. Крім того, СовАсК має право на проведення акредитації випробувальних лабораторій, а також аудиторів з оцінки систем якості і атестації виро­бництв. В основу створення Системи були покладені розробки ISO, керівництва ISO/МЕС європейські стандарти EN 45000, в силу чого Система СовАсК гармонізована не тільки з Системою обов'язкової сертифікації ГОСТ Р, але й з міжнародними правилами і нормами.

Оскільки російська Система ГОСТ Р гармонізована з міжнародни­ми правилами, країни СНГ взяли за основу складання методичних до­кументів по сертифікації російські правила та інші розробки. Знаки відповідності національних систем сертифікації держав СНГ наведені на рис. 3.2.7.