3.2.3. Міжнародні знаки відповідності продукції

магниевый скраб beletage

Міжнародні і національні знаки відповідності продукції прийняті в системах сертифікації багатьох держав, особливості яких розглянуто нижче.

Знаки відповідності Німеччини:

 

 

 

 

 

1

(ш)

[geprUft]

2 (НІМЕЧЧИНА І

А

 

□JN-DVQW

4 DIN

 

 

 

 

Рис. 3.2.8. Знаки відповідності Німеччини

Німецьке товариство з маркування продукції (Deutsche Gessellschaft fur Warenkennzeichn ung, DGWK): рис.3.2.8-1 - знак від­повідності стандартам DIN в системі А] для випробувань та нагляду; рис.3.2.8-4 - відповідність стандартам DIN; німецьке товариство газо- і водопостачання (Deutscher Gessellschaft des Gas- und Was serfaches, DVGW) рис.3.2.8-5 - газова апаратура і пристрої водопостачання; спі­лка німецьких електротехніків (Verband Deutscher Elektrotechniker, VDE) рис.3.2.8-3 - побутові електроприлади, освітлювальна апаратура, трансформатори, радіоприймачі, телевізори; знак відповідності товарів Німеччини - рис.3.2.8-2.

Правовою базою сертифікації в Німеччині служать закони з охо­рони здоров'я і життя населення, охорони навколишнього середовища, безпеки праці, економії ресурсів, захисту інтересів споживачів. З 1990 р. в країні діє закон про відповідальність за виготовлення недоброякіс­ної продукції, який гармонізований із законодавством країн - членів CC і служить законодавчою базою для сертифікації у рамках єдиного ринку. Закон охоплює широке коло товарів та послуг - від іграшок до деяких видів устаткування. За даними Німецького інформаційного центру rATT/BTO загальнонаціональна система сертифікації в країні включає декілька систем сертифікації.

Потреби економіки Німеччини 80-90 % задовольняють наступні системи, що складають загальнонаціональну:

А - система сертифікації відповідності регламентам. А] - система сертифікації відповідності стандартам DIN - охоплює всі види виробів, на які встановлені вимоги у стандартах DIN.

А2— система сертифікації VDE - це система Союзу електротехні­ків (VDE). Сертифікат VDE гарантує відповідність продукції вимогам Закону про безпеку промислового устаткування або Закону про захист від радіоперешкод. Використання знаків VDE без ліцензії цього центру заборонено (рис. 3.2.9).

Знак а вказує на відповідність стандартам і технічним вимогам на­ступних видів продукції: установчих матеріалів; апаратури побутового призначення; освітлювального устаткування; трансформаторів, що використовуються для забезпечення безпеки; радів і телевізійних при­строїв.

Знак б вказує на відповідність вимогам стандартів кабелів та елек­тричних шнурів.

Знаком в відмічається відповідність вимогам стандартів на приду­шення радіоперешкод.

Знак г використовується для маркування сертифікованих електричних компонентів.

Система А3 - це система сертифікації Асоціації фірм по газо- та водопостачанню Німеччини - DVGW. Все газове устаткування, що поставляється на ринок Німеччини, повинне мати знак відповідності DVGW (рис.3.2.8-3).

В - система сертифікації Німецького інституту гарантії якості та маркування RAL; Область розповсюдження системи RAL - сільського­сподарські товари і будівельні матеріали.

С -це Система сертифікації, що підтверджує відповідність виробів вимогам Закону про безпеку пристроїв (GSG), що засвідчується марку­ванням знака GS.

D - система нагляду за відповідністю будівельних конструкцій фе­деральним нормам; на відміну від попередніх є обов'язковою і розпо­всюджується на продукцію, на яку діють законодавчі приписи та роз­порядження органів управління федеральних земель.

Е - система сертифікації засобів вимірювань і еталонів; Правила з Системи гармонізовані з міжнародними та європейськими, використо­вує рекомендації Міжнародної організації законодавчої метрології (МОЗМ) і директиви ЄС (як обов'язкові).

F - система сертифікації відповідності розділу 24 німецького про­мислового законодавства. Займається сертифікацією парових котлів, балонів високого тиску, засобів транспортування горючих рідин, ви­бухонебезпечних електроприладів, підйомних пристроїв.

Знаки відповідності Франції. Сертифікація у Франції існує з 1939 р. Першим законом у цій галузі був Закон про знак відповідності номі­нальним стандартам NF, який з наступними змінами і доповненнями діє і сьогодні (рис.3.2.10).

Відповідальність за сертифікацію зразу ж була покладена на Фра­нцузьку асоціацію з стандартизації AFNOR (Association francaise denormalisation, AFNOR).

Організаційно сертифікація побудована за галузевим принципом і постійно взаємодіє з системою стандартизації у плані як відповідності вимогам національних стандартів, так і розробки нових вимог і норм.

Крім AFNOR, сертифікацією управляють органи державного і га­лузевого рівня, Французький центр зовнішньої торгівлі CINR, Союз електриків UTE.

AFNOR визначає повноваження випробувальних центрів і лабора­торій, відповідає за їх акредитацію, за присвоєння і відміну знака NF, координує співробітництво національних органів з сертифікації із мі­жнародними організаціями.

CINR відповідає за сертифікацію товарів, що експортуються та ім­портуються. CINR здійснює інформаційне забезпечення національної системи сертифікації і галузей економіки, керуючись банком даних про більш як 400 тис. стандартів, про правила і системи сертифікації, процедури акредитації багатьох країн світу, міжнародних і регіональ­них організацій.

UTE розробляє нормативні вимоги для сертифікації електричної і електромеханічної продукції, являючись не тільки уповноваженим AFNOR галузевим органом з сертифікації, але й національною органі­зацією з стандартизації в галузі електроніки, електротехніки і зв'язку.

Оцінка відповідності у Франції має декілька форм: підтвердження відповідності європейськими державами; заява-декларація виробника у відповідності продукту європейському стандарту; добровільна серти­фікація на відповідність національним стандартам Франції; контроль безпеки продукції, що знаходиться у продажу.

Відповідність директивам ЄС підтверджується сертифікацією тре­тьої сторони і знаком CЄ. У Франції близько 20 % продукції, що випу­скається, підлягає такому способу оцінки. Заява-декларація виробника під його відповідальність вказує, що продукція відповідає конкретно­му європейському стандарту. Виробник має право також маркувати товар знаком CЄ. Уповноважений орган здійснює інспекційний контроль за такою продукцією і при виявленні відхилень позбавляє права маркування. Якщо товар виробляється за іншим нор­мативним документом, то він підлягає сертифікації третьою стороною.

Добровільна сертифікація на відповідність національним стандар­там Франції проводиться AFNOR, причому звичайно використовується найбільш строга схема сертифікації (№55). Сертифікована продукція маркується знаком відповідності національним стандартом Франції - NF. Добровільній сертифікації належить 75 % продукції, що випуска­ється. На відміну від підтвердження Директивам ЄC у цьому випадку потрібно довести відповідність товару всім вимогам національного стандарту, в тому числі безпеки. Контроль безпеки продукції, що зна­ходиться у продажу, проводиться шляхом регулярних перевірок відпо­відності якості відібраних зразків, маркованих знаками CЄ і NF, вимо­гам Директиви ЄС або національного французького стандарту відпові­дно. Найбільш активно цим займається Міністерство економіки, яке керує роботою декількох тисяч інспекторів.

Національною системою є система сертифікації на відповідність державному стандарту, що посвідчується знаком NF, який застосову­ється для всіх товарів. Але для електротоварів є свої знаки, наприклад, для побутових приладів - NF ELECTRICITE. Знак CONTROLE NF LIMITE A LA SECURITE означає тільки безпеку електроприладу, але не відповідність його технічних характеристик стандарту.

Право застосовування знака NF виробник може одержати на основі контракту і ліцензії у тому випадку, коли у ньому зацікавлена значна частина виробників даного виду продукції. У Франції знаком NF мар­кується більше 100 тис. видів продукції, він має 110 модифікацій для різних галузей. Продукція зарубіжного виробництва також може мар­куватись цим знаком, якщо вона відповідає встановленим вимогам для аналогічної французької продукції. Сертифікація на знак NF носить добровільний характер, виключення складає продукція медичного призначення (матеріали, ліки, устаткування), де випробовування, в тому числі клінічні, обов'язкові. Такі товари маркуються знаком NF - MEDICAL. Не дивлячись на добровільність, фірми-виробники будь- якого виду виробів намагаються отримати право маркування знаком NF, оскільки це забезпечує довіру споживачів до якості товару.

Крім AFNOR, добровільною акредитацією займається Національна сітка випробувальних лабораторій (RNE). В рамках RNE працюють найбільші випробувальні центри Франції: Національна лабораторія по випробуваннях LNE, Центральна технічна лабораторія LCIE, яка також є зберігачем еталонів і державних стандартів на електротехнічну про­дукцію. Акредитацію лабораторій з повірки вимірювальних приладів проводить Національне бюро метрології BNM.

Знаки відповідності Японії. Згідно із законом про стандартизацію, прийнятим в 1949 році, виробники товарів в Японії можуть отримува­ти право позначати їх знаком, що засвідчує про відповідність виробу державному стандарту і про те що якість виробів гарантується владою. За надання права позначати вироби знаком якості береться плата в ро­змірі 10 тисяч ієн. Кожен раз з появою нових виробів, яким надається знак якості, офіційна газета публікує їх назви і всі відомості щодо на­даного права. Видачі такого права передує перевірка стану виробницт­ва, обладнання, системи технічного контролю. При виявленні невідпо­відності стандарту якого-небудь виробу покупець може подати скаргу владі. Якщо державний контроль виявить порушення в застосуванні знака якості, виробник позбавляється права позначати ним свої виро­би. При виявленні грубих порушень стандарту виробнику забороняють продаж виробів. Незаконне користування знаком якості карається арештом на 1 рік.

В Японії діють три форми сертифікації: обов'язкова сертифікація, яка підтверджує відповідність законодавчим вимогам; добровільна сертифікація на відповідність національним стандартам JIS, яку про­водять органи, уповноважені урядом; добровільна сертифікація, яку проводять приватні органи з сертифікації.

Oбов'язкова сертифікація регламентується діючими законами (їх на сьогоднішній день більше 30), в яких установлюється перелік про­дукції, що належить обов'язковій сертифікації, і вимоги до неї; схеми сертифікації; знаки відповідності; органи управління, відповідні за організацію сертифікації та інспекційний контроль. Знаки відповіднос­ті розробляє і встановлює Японський комітет промислових стандартів (Japanese Industrial Standards Committee, JIS) - відповідність стандар­там JIS (рис. 3.2.11-1); на ; продовольчі товари (рис. 3.2.11-2)

Ці уповноважені органи розробляють технічні регламенти, на від­повідність яким проводять сертифікаційні випробовування, а затвер­джує їх Кабінет міністрів країни. Забезпечення виконання законодав­чих положень з сертифікації розподіляється між міністерствами та ін­шими державними органами управління. Особливість обов'язкової сертифікації в Японії складається з необхідності отримати дозвіл на серійне виробництво продукції, що належить обов'язковій сертифіка­ції, а також у тому, що товари, які експортуються, підлягають обов'язковій сертифікації.

Добровільна сертифікація на відповідність стандарту JIS не зав­жди підтверджує відповідність вимогам безпеки, тому що обов'язкові вимоги включаються в технічні регламенти. Цей вид сертифікації зна­ходиться в віданні Міністерства зовнішньої торгівлі і промисловості, що організовує і координує її. Заявник повинен звертатись до міністра, що в однаковій мірі відноситься і до експортерів на японський ринок, якщо з ними на підписаний договір про взаємне або одностороннє ви­знання результатів випробувань. Як правило, схема сертифікації вклю­чає оцінку діючої системи якості на відповідність стандартам ISO 9000 і інспекційний контроль, який у плановому порядку проводиться один раз у 4-5 років, а неплановий - в будь-який час без попередження.

До обов'язкових знаків у Японії відносяться також знак JATE G, який засвідчує схвалення товару Японським інститутом телекомуніка­ційного устаткування: знак JAS, який означає відповідність широкого діапазону товарів вимогам японських стандартів. Діють також різні добровільні знаки. їх встановлюють асоціації та інші товариства для інформування споживачів товару про певні вимоги. Особливо характе­рне застосування таких знаків для продовольчих товарів. Таким чином, експортери на японський ринок змушені вивчати вимоги стандартів і правил, що діють в країні, де приймають товар, звертатися до японсь­ких випробувальних лабораторій, якщо немає угоди про взаємне ви­знання результатів випробувань. А для цього необхідно правильно вибрати японського посередника, без якого виконати всі вимоги, а значить і продати товар неможливо.

Для проведення сертифікації систем якості була створена Японсь­ка асоціація з сертифікації систем якості JAS. Вся діяльність JAS буду­ється у відповідності з документами ISO і МЕК. Акредитація органів з сертифікації і організації, що займаються підготовкою аудитів, здійс­нюється аудиторами JAS, які призначає її генеральний директор. По лінії JAS акредитовані такі великі центри, як Центр сертифікації сис­тем якості Японської асоціації з стандартизації (JSA - Q), Центр з кон­тролю газового обладнання (JIA - Q), Центр сертифікації систем якості Асоціації з безпеки ємностей, що працюють під тиском (КНК - QA). При сертифікації аудитів JAS видає сертифікати трьох категорій: голо­вного аудитора, аудитора і помічника аудитора.

Знаки відповідності США. В США діють численні закони з без­пеки різних видів продукції, які слугують і правовою основою серти­фікації відповідності. Найбільш широкий діапазон дії має Закон про безпеку споживчих товарів. Згідно з цим законом обов'язковій серти­фікації підлягає продукція, на яку прийнятий стандарт, а також та, що закуповується державою на внутрішньому та зовнішньому ринках. Обов'язкова сертифікація проводиться за заявою споживачів або виро­бників продукції на відповідність нормативним та запропонованим документам.

В країні діють три основні категорії програм сертифікації, які за­тверджує Федеральне керівництво:

1-        ша   категорія - сертифікація товарів і послуг на безпеку. Всі ці програми мають обов'язковий характер;

2-       га    категорія - програми з повірки зразків продукції і вироб­ництв, що заміняє певний контроль;

3-        тя   категорія - програми оцінки якості і умов виробництва до надходження в торгівлю.

За програмами 1-ої категорії, як правило, проводиться обов'язкова сертифікація такої продукції як автомобілі, контейнери (в тому числі для с.- г продукції), магістральні трубопроводи, судна і т.д.

Програми 2-ї і 3-ї категорій використовуються для обов'язкової та добровільної сертифікації. Програми Управління з безпеки харчових продуктів і ліків охоплюють продукцію не тільки для людини, але й для тварин, і випробування проводять не тільки на нешкідливість, але й на ефективність дії. У відповідності з програмами 2-ї категорії сер- тифікуються такі види товарів, які застосовуються в державних закла­дах (Департамент оборони, Департамент торгівлі, Управління сільської електрифікації та" інші), а сертифікація обов'язкова, якщо продукція закуповується державними організаціями на державні засоби.

Програми 3-ї категорії в основному добровільні, за винятком тих, які передбачають сертифікацію окремих видів продовольчих товарів (наприклад яйця, тютюн та ін.). Найбільша кількість програм розроб­лена Департаментом сільського господарства і Департаментом торгів­лі: За результатами сертифікації харчових продуктів їх розділяють на "відбірні"(Сйоісе) і сорт A (Trade A). Крім затверджених урядом, в США є програми сертифікації, що організовуються в приватному сек­торі. їх послугами користуються не тільки фірми США, але й експор­тери з інших країн.

Нормативною базою сертифікації є стандарти, які розробляються:

ASTM - американським товариством з випробування матеріалів - широкого діапазону споживацьких товарів;

NEMA - національною асоціацією виробників електроустаткуван­ня - для електротехнічних товарів і устаткування;

ЕРА - федеральним агентством з захисту навколишнього середо­вища - для сертифікації різних виробництв, двигунів внутрішнього згорання, наземного, водного і повітряного транспорту і т.п.;

NIST - національним інститутом стандартів і технологій - держа­вним органом з стандартизації, який розробляє обов'язкові стандарти. Сертифікаційний комітет, що діє в складі NIST - координує роботи з стандартизації і представляє в США в ISO, МЕК та інших міжнародних організаціях, i здійснює загальне керівництво сертифікацією в країні

В США немає єдиної системи акредитації випробувальних лабора­торій, їх діє близько 100. Найбільш авторитетними вважаються систе­ма Американської асоціації з акредитації лабораторій (AALA) і Націо­нальна добровільна програма акредитації лабораторій (NULAP). AALA проводить акредитацію лабораторій, які випробовують оптику, фото­метрію, проводять такі види випробувань як акустичні, вібраційні, біо­логічні, хімічні, теплові, механічні, електричні тощо.

Знаки відповідності Швеції. У Швеції вироби високої якості, ви­готовлені у відповідності з вимогами шведських стандартів, маркіру­ються знаком шведської комісії з стандартизації рис.3.2.12-1.

 

а

 

Рис.3.2.12. Знаки відповідності Швеції

Розробляє знаки відповідність шведським стандартам шведський інститут стандартів (Standirdiseringskommission en і Sverige, SIS) - рис.3.2.12-2; Шведський інститут випробувань електрообладнання (Svenska Elektriska Materialkontrollanstal ten, SEMKO) - рис.3.2.12-3, знак високої якості електрообладнання.

Право позначати вироби знаком якості надається споживачам на конкретних умовах, причому указана комісія спеціальним рішенням встановлює перелік виробів, які можуть бути маркіровані знаком якос­ті. При одержанні від підприємця прохання про видачу права маркіру­вання виробу знаком якості комісія з стандартизації проводить спеціа­льні досліди виробів. За їх якістю і виробництвом встановлюється пос­тійний контроль. Комісія з стандартизації публікує списки заводів, які отримали право маркірування своїх виробів знаком якості і перелік таких виробів. Комісія лишає підприємців права користування зазна­ченим знаком, якщо погіршується якість виробів, своєчасно не вно­ситься податок чи у визначений термін не оплачуються витрати по контролю. Особи, що зловживають правом маркірування, притягують­ся до відповідальності за законом. Прийняте в Швеції та інших скан­динавських країнах, а також в

Великобританії правило повідомляти покупцям у доступній фо­рмі про властивості і особливості виробів заслуговує на увагу. Не­обхідна споживачеві характеристика виробів, нанесена на спеціаль­ний ярлик чи упаковку, допомагає йому правильно орієнтуватися у виборі товару.

Знаки відповідності інших європейських країн

Норвегія. Норвезька рада зі стандартизації (Norges Stand- ardiseringsforbund, NSF) встановлює знаки відповідності норвезьким стандартам - рис.3.2.13-1; норвезька рада з випробування електрооб­ладнання встановлює знаки відповідності на високу якість електрооб­ладнання - рис.3.2.13-2.

 

2

®

 

Рис. 3.2.13. Знаки відповідності Норвегії

Фінляндія. Фінська асоціація зі стандартизації (Suomen Stand- ardisoimisliio, SFS) встановлює знаки відповідності стандартам SFS - рис.3.2.14-2; електротехнічна інспекція (SETI) встановлює знаки від­повідності на високу якість електрообладнання - рис.3.2.14-3.

 

2

<Е> ®

 

Рис. 3.2.14. Знаки відповідності Фінляндії

Великобританія. Британський інститут стандартів (British standards Institution, BSD встановлює знаки відповідності стандартам BSI - рис.3.2.15-1; і знаки відповідність стандартам BS на безпеку - рис.3.2.15-2.

Австрія. Австрійський інститут стандартизації (Osterreichisehes Norroungsinstitut, ON) встановлює знаки відповідності австрійським стандартам - рис.3.2.16-1; Австрійська асоціація електротехніки (OVE) встановлює знаки відповідності австрійським електротехнічним стан­дартам на безпеку - рис.3.2.16-2.

Бельгія. Бельгійський інститут зі стандартизації (Institut beige de normalisation, IBN) встановлює знаки відповідності на промислову продукцію (крім електротехнічної") - рис.3.2.17-1; Бельгійський елек­тротехнічний комітет (Comite electrotechnique beige, CEB) встановлює знаки відповідності на електрообладнання - рис.3.2.17-2.

Данія. Датська рада зі стандартизації (Dansk Standard] scringsraad, DS) встановлює знаки відповідності стандартам Данії - рис.3.2.18-1; Датське бюро з сертифікації електрообладнання встановлює знаки від­повідності на електрообладнання - рис.3.2.18-2.

Іспанія. Іспанський інститут стандартизації (Institute Espanol de Normalization, IRANOR) встановлює знаки відповідності стандартам UNE - рис. 3.2.19.

Італія. Італійський комітет з газу (Соміtato Italiano Gas, CIG) встановлює знаки відповідності стандартам UNI-CIG на побутові газо­ві прилади - рис.3.2.20-1; Італійський інститут пластмас (Istitntoltalianodei Plastici, IIP) встановлює знаки відповідності на плас­тмаси - рис.3.2.20-2; Італійський інститут знака якості (Istituto Italiano del Marchio di Qualita, IMQ) встановлює знаки відповідності на побу­тові електроприлади, освітлювальні прилади, радіоелектронні прилади, медичне електрообладнання - рис. 3.2.20-3.

Нідерланди. Інститут центрального секретаріату товариства влас­ників газових компаній (VEG-GAS-INSTITUUT n.v.) встановлює знаки відповідності на побутові і промислові газові апарати та пристрої - рис. 3.2.21.

Голландія. N.V. KEMA встановлює знаки відповідності на елект­рообладнання - рис. 3.2.22.

 

3

1

NEN0RM

т

КЕМА

I ГОЛЛАНДІЯ

2

 

VEMA

 

 

&EUR

 

 

 

Рис. 3.2.22. Знаки відповідності Голландії

 

Знаки відповідності інших евро держав:

Євро організації - рис.3.2.23-1; Польщі - рис.3.2.23-2; Угорщини - рис.3.2.23-3; Чехословаччини - рис.3.2.23-4. Швейцарії - рис.3.2.23-5.

Знаки відповідності Канади

Канадська асоціація зі стандартизації (Canadian Standards Association, CSA) встановлює знаки відповідності канадським стандар­там - рис.3.2.24-1,2; відповідність міжнародним стандартам - рис.3.2.24-3:

Канадське бюро зварювання (Canadian Welding Bureau, CWB) встановлює знаки відповідності на зварювальні матеріали (електроди, дріт, флюси), зварні конструкції) - рис.3.2.24-4; Канадська газова асо­ціація (Canadian Gas Association, CGA) встановлює знаки відповідності стандартам CGA на нафту, газ, тверде паливо та електрику - рис.3.2.24-5; Лабораторії страхових компаній (Underwriters' Laboratories of Canada, ULC) встановлює знаки відповідності стандар­там щодо небезпеки для життя, пожежонебезпеки, небезпеки нещасних випадків - рис.3.2.24-6; Канадська Рада загальної стандартизації (Canadian General Standards Board, CGSB) встановлює знаки відповід­ності стандартам CGSB - рис.3.2.24-7.

Знаки відповідності інших держав Світу:

Австралії - рис.3.2.25-1; Аргентини - рис.3.2.25-2; Бразилії - рис.3.2.25-3; Індії - рис.3.2.25-4; Ірландії - рис.3.2.25-5; Мексики - рис.3.2.25-6; Нової Зеландіїрис.3.2.25-7; Об'єднаної Арабської Респуб­ліки - рис.3.2.25-8; Португалії - рис.32.25-9; Південно Африканської Республіки - рис.3.2.25-10;

 

ф

lb!)

4 «

 

 

 

 

 

 

Нокі 6 ^^ •

®8

 

ю ^—*

Рис. 3.2.25. Знаки відповідності інших держав Світу

Розробка методів забезпечення якості і захист навколишнього се­редовища є складовою частиною будь-якого процесу управління. Так ISO/TK 176, "Управління якістю і забезпечення якості" видав міжнаро­дні стандарти в галузі загального управління якістю, включаючи сис­теми якості і забезпечення якості.

Вимоги техніки безпеки різних країн, особливо Європейського ко­нтиненту та США часто не однакові, особливо при користуванні різ­номанітними продуктами виробництва. У Канаді і Росії та більшості країн Європи вимоги техніки безпеки практично співпадають (станда­рти в основному однакові). Вибрати необхідну річ допоможе марку­вання, зроблене організацією, яка відповідає за безпеку товару. При цьому маркування повинно бути виконане безпосередньо на самому товарі (приладі), а не на його окремих складових частинах. Наприклад, так звана "Енергетична етикетка" є одним з законодавчо встановлених Європейським Союзом джерел інформування споживачів про характе­ристики побутових електроприладів. Вона містить найважливіші дані щодо енерго- та водоспоживання, місткість робочої камери, особливо­сті прання тощо.

Одна з найважливіших переваг енергетичної етикетки полягає в тому, що в ній зазначено ефективність енергоспоживання даної моделі агрегату. Кожна модель побутового електроприладу, що продається в Європейському Союзі, віднесена до одного з семи класів енергетичної ефективності (A,B,C,D,E,F,G). Належність до класу А означає, що кон­тролери засвідчили особливо низьке споживання електроенергії - зви­чайно, з огляду на його потенційні можливості.

Класи від дуже економічного до економічного позначені літерами A, B і С та кольорами від темно зеленого до жовто-зеленого. D на на­клейці жовтого забарвлення - перехідний клас. E, F та G (колір від оранжевого до червоного) - неекономічні класи.

No Frost - система, при якій у холодильнику для рівномірної цир­куляції холодного повітря застосовується примусова вентиляція. Вен­тилятор встановлений на задній стінці, стикаючись з випаровувачем, забезпечує постійну циркуляцію повітря в морозильній камері. Іній утворюється в особливих відділеннях поза морозильною камерою, він періодично розтає, вода стікає у ванночку над компресором і швидко випаровується. Завдяки цьому холодильник не треба розморожувати.

Прибирати камери з по Frost достатньо раз на рік, холодильники з автоматичним та напівавтоматичним таненням - 3-4 рази на рік. Frost Free - система, що має всі достоїнства по Frost, але охолодження відбувається без вентиляції - статичним способом (холодні стінки або випаровувач на стінці).

Sika Frost - часткове утворення інею.

Mylti Flor Super X-Flor - багатоканальна подача холодного повіт­ря в камеру.

Мультибокс - система, яка дає можливість власнику холодильни­ка організувати його внутрішній простір на свій смак, оптимально ви­користати корисну площу.

Тропікал 38 - система, яка дозволяє холодильникам функціонува­ти при температурі 43°С та вологості повітря 85%. На мінімальну тем­пературу в холодильній камері вказує, як правило, кількість сніжинок на дверцятах, при чому кожна означає зниження температури на 6°С. Четверта сніжинка - температурний режим у відділі швидкого замо- роження.

 

3.3

Екологічна сертифікація і екологічне маркування

  • Сутність, мета і об'єкти екологічної сер­тифікації. Екологічна сертифікація в за­хідноєвропейських країнах. Екологічне маркування.

 

У всьому світі зростає усвідомлення того, що життя і діяльність людини на Землі можливі в гармонії з природою. Несприятливе еко­логічне становище в багатьох регіонах планети примушує людей зай­матися проблемами збереження навколишнього середовища. Існуюча екологічна ситуація і тенденції її зміни, в більшості випадків, визна­чаються існуючою державною політикою в галузі охорони навколиш­нього природного середовища, промисловим виробництвом та госпо­дарською діяльністю взагалі. Основна причина незадовільного стану полягає в низькій ефективності механізмів екологічного контролю та управління на промисловому виробництві, які переважно засновані на адміністративних методах.

Перспектива розвитку особливо великих підприємств, трансна­ціональних компаній - є сертифікація у відповідності з ISO 9000 та ISO 14000, тобто отримання свідоцтва "третьої сторони" про те, що їх діяльність відповідає стандартам. Підприємства захочуть отрима­ти таку сертифікацію в першу чергу тому, що така сертифікація є однією з умов маркетингу продукції на міжнародних ринках (на­приклад, згідно вимог ЄЕС на свій ринок допускати тільки ISO сер- тифіковані фірми).

Серед інших причин, за якими підприємству потрібна буде серти­фікація та система екологічного менеджменту є покращення іміджу підприємства в галузі виконання природоохоронних вимог; економія енергії, ресурсів, в тому числі направлених на природоохоронні захо­ди, за рахунок більш ефективного управління ними; збільшення варто­сті основних фондів підприємства; бажання завоювати "зелені" ринки продукції; покращення системи управління якістю; залучення високо­кваліфікованих працівників.